V Brně v budově Mendelovy univerzity se konala v sobotu 21. dubna 2012 valná hromada České komory architektů (ČKA), na níž se sešlo 311 členů.


DOPROVODNÝ PROGRAM

Každoročně je nedílnou součástí valné hromady doprovodný odborný program. V pátek odpoledne proto bylo možno navštívit botanickou zahradu a arboretum v areálu Mendelovy univerzity. Zahrada byla vytvořena dle plánu prof. Ivana Votruby, který také prohlídku vedl. Navazovala exkurze do nově rekonstruované vily Tugendhat. Vzhledem k omezené kapacitě bylo nutno rezervovat si místa dopředu a návštěva probíhala postupně v pátek i v sobotu. Informace sdělované průvodkyní doplňovali autoři rekonstrukce vily architekti Marek Tichý a Milan Rak. V podvečerních hodinách proběhla pod vedením autora novostavby architekta Jana Chlupa prohlídka Fakulty provozně-ekonomické, v níž se druhý den konalo hlavní jednání valné hromady. Večer mohli architekti strávit na neformálních setkáních buď v restauraci Giardino nebo na akci Architekti na jednom dvorku (na FA VUT).

 

ZAHÁJENÍ

Předseda ČKA Jan Vrana zahájil v sobotu v 10 hodin oficiální jednání valné hromady. Předsedajícími byli předseda Jan Vrana a místopředsedové Jan Sapák a David Mareš. Společně přivítali hosty. Většina z nich využila možnosti vystoupit. Za dosavadní spolupráci s ČKA poděkovali Juraj Šujan, předseda Slovenskej komory architektov; Alois Materna, zástupce ČKAIT; Marek Štěpán, předseda ČSSI; Alena Kohoutková, děkanka FSt ČVUT v Praze; Rostislav Drochytka, děkan FAST VUT v Brně; Robert Pokluda, děkan Zahradnické fakulty MZLU. Za pomoc při přípravě studijních programů, které jsou kompatibilní s ostatními školami u nás i v zahraničí poděkovala; Darja Kubečková-Skulinová, děkanka Fakulty stavební TU VŠE Ostrava; stejně jako Josef Chybík, děkan Fakulty architektury VUT v Brně.

Za Ministerstvo pro místní rozvoj vystoupil architekt Martin Tunka, který připomenul nutnost naplňování základního cíle všech institucí, a tím je ochrana veřejných zájmů (a to např. i při zpracovávání definitivního znění standardů a výkonů autorizovaných osob a nastavení výše doporučených honorářů).

Mezi hosty valné hromady vystoupil poslanec Stanislav Polčák, předseda Výboru pro veřejnou správu a veřejný rozvoj. Uvedl, že pro následující období považuje za důležité podporovat architekturu a dokument Politika architektury ČR, slíbil své působení na zástupce regionů na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a vyzval architekty, aby sami vyvíjeli tlak na politiky. Předseda ČKA Jan Vrana také připomenul skutečnost, že Senát Parlamentu ČR loni doporučil vládě ke schválení Politiku architektury ČR, dokument zpracovaný a dlouhodobě prosazovaný ČKA.

Jan Fibiger, předseda SIA-Rady výstavby, hovořil o koordinaci činností všech organizací SIA, jíž je ČKA členem, o připomínkování legislativních tisků i o práci na dokumentu Politika bydlení, který v loňském roce zpracovalo MMR. Návrh architekta Fibigera na podporu soutěže Stavba roku nebyl valnou hromadou přijat.

 

ZPRÁVY O ČINNOSTI ORGÁNŮ ČKA

Všechny zprávy o činnosti jednotlivých orgánů, pracovních skupin, zpráva o hospodaření a další materiály byly všem k dispozici v Podkladech pro jednání valné hromady.

Plnění usnesení VH ČKA 2011

Předseda ČKA Jan Vrana shrnul závěry usnesení a také činnost představenstva ČKA za uplynulé období.

- ČKA provedla analýzu efektivity členství v UIA. Komora i Obec architektů nadále zůstávají členy Mezinárodní unie architektů (UIA). ČKA požádá o aktualizaci počtu autorizovaných architektů v ČR nahlášených v UIA. Tím by mělo dojít k úpravě členského poplatku na 6134 Eur ročně a ke snížení počtu volebních hlasů na 3.

- Aktivně pracovaly dvě nově založené pracovní skupiny – PS pro propagaci architektury a PS pro transparentní zadávání veřejných zakázek.

Zpráva o činnosti představenstva

Architekt Vrana připomněl mandatorní činnosti stanovené zákonem, podpis memoranda o spolupráci s Českou televizí s cílem posílit pořady s architektonickou tématikou, dále stabilizaci vztahů s NČA, jednání se státní správou a samosprávou i ostatními institucemi. Komora se vyjádřila k řadě národních dokumentů, mezi nimi také k uplatňování Politiky územního rozvoje, Politice bydlení, kategorizaci znaleckých oborů, vypracovala Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání v oblasti architektury a stavebnictví atd.

Ujasňuje se směřování komory po 20 letech, probíhá revize činnosti pracovních skupin, dokončují se Standardy profesních výkonů. Mezi hlavní priority představenstva patří i nadále prosazování dokumentu Politika architektury ČR tak, aby se stal vládním usnesením, dále tlak na přijetí vyhlášky týkající se soutěže o návrh, která by se stala závaznou pro veřejné zadavatele, vznik jedné kvalitní architektonické přehlídky realizací a diskuse o nové strategii komunikace ČKA i mimořádném členství, včetně zřízení registru autorizovaných osob.

Zprávy o činnosti pracovních skupin

Viz Podklady pro jednání valné hromady – s. 8-15, nebo zkrácená podoba viz Bulletin ČKA 4/2012 s. 29-40.

Jan Vrana poděkoval svým kolegům v představenstvu, Kanceláři ČKA a osobní poděkování za neúnavnou práci pro profesi i pro ČKA vyjádřil bývalému sekretáři ČKA Jiřímu Plosovi, který od 1. 4. 2012 tuto pozici nezastává (více viz rozhovor v Bulletinu ČKA 1/2012 s. 34-37).

Zpráva o činnosti dozorčí rady

Dle sdělení předsedy dozorčí rady Josefa Panny dohlížela DR nad řádným výkonem činnosti autorizovaných architektů a v uplynulém roce řešila celkem 29 podání. Ve své kontrolní činnosti se zabývala hospodařením ČKA a navrhla představenstvu, aby stanovilo rezervu ve výši 10 % rozpočtu, zkritizovala negativní trend v nákladech na představenstvo a předsedu i na Kancelář ČKA, navrhla omezit volební období všech členů orgánů komory i pracovních skupin na dvě za sebou jdoucí a doporučila užší spolupráci s NČA. Zahraniční aktivity považuje DR v současné podobě za nehospodárné. Dozorčí rada doporučuje zefektivnění fungování ČKA a posílení její prestiže a jména na veřejnosti.

Zpráva o činnosti Stavovského soudu

Stavovský soud posuzoval, zda se architekti provinili proti řádům ČKA: 1. porušování autorských práv (řešeno 7 kauz), účast v neregulérních soutěžích (13 kauz), poškození klienta (3 kauzy), neplacení členských příspěvků (53 kauz), stížnost proti výsledku architektonické soutěže (1 kauza). Předseda Stavovského soudu Jan Dvořák také sdělil, že rozpočet Stavovského soudu je neúměrně nízký.

Zpráva o činnosti autorizační rady

Autorizační rada jmenovaná ministrem pro místní rozvoj bude pracovat ve stávajícím složení do 5. února 2013. Předseda rady upozornil, že aktuální znění Autorizačního řádu nereflektuje současnou legislativu a je nutné jej upravit. Zároveň podotkl, že by měla být věnována větší pozornost celoživotnímu vzdělávání. Např. v oblasti územního plánování jej nepovažuje za dostatečné.

Zpráva o hospodaření

Ředitelka Kanceláře ČKA Tamara Čuříková shrnula hospodaření ČKA za uplynulý rok. Rozpočet bylo nutné v průběhu roku snížit ve výnosové i nákladové části o 2 443 432 Kč. Výsledkem hospodaření ČKA v roce 2011 je drobný účetní zisk ve výši 47 937 Kč. Vzhledem k vývoji inflace v České republice od roku 1999 došlo k poklesu reálné hodnoty členského příspěvku (6000 Kč) na 4292 Kč. Návrh rozpočtu na rok 2012 je nyní stanoven na 21 900 000 Kč. 

Kandidáti do orgánů ČKA

V letošním roce využilo možnosti osobně se představit valné hromadě celkem 16 kandidátů z 22 (Karel Doležel, Pavel Hnilička, Josef Glos, Petr Krejčí, František Křelina, Ladislav Kuba, Darek Lacina, David Mateásko, Martin Ondrouch, Josef Panna, Josef Patrný, Jan Sapák, Martin Tomáš, Petr Velička, Milena Vitoulová, Jan Vrana). Někteří také prezentovali svůj program již v Podkladech pro jednání valné hromady.

Mnozí z kandidátů reagovali na tzv. Desatero, které bylo rozesláno všem architektům před valnou hromadou iniciativou nazývanou Architekti na jedné lodi. Jeho obsah by se dle názoru řady z nich měl diskutovat. (plné znění Destatera viz www.komnata.cc).

 

ROZPRAVA

Na základě návrhu z pléna bylo odhlasováno, že diskusi povede Radek Kolařík.

 

20 let od schválení zákona o výkonu povolání

Emeritní předseda ČKA Petr Bílek již v úvodu valné hromady připomenul, že v roce 1992 byl schválen zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Boj o existenci profesních komor, zajištění sídla ČKA a připomínkování zákonů souvisejících s výkonem činnosti architekta byly hlavními prioritami tehdejších představitelů profese. Od té doby se podařilo mimo jiné navázat spolupráci s důležitými organizacemi u nás i ve světě (především ACE, UIA, EFAP), podílet se na legislativě české i zahraniční, autorizovat více než 3400 osob. Rovněž člen přípravného výboru komory Václav Aulický upozornil na složité začátky a poděkoval především Miroslavu Masákovi, Martinu Peterkovi, Janu Sapákovi a Jiřímu Plosovi za jejich tehdejší nasazení. Účastníci valné hromady si uvědomují, že je nutné si po dvaceti letech ujasnit priority a další směřování ČKA.

 

Komunikace ČKA

Pracovní skupina pro propagaci architektury při ČKA představila návrh nové Strategie komunikace ČKA. Reagovala tak na požadavek členské základny z loňského roku, kdy se hovořilo o hledání cest ke zlepšení obrazu ČKA, nové komunikaci dovnitř (ke svým členům) i navenek (k médiím i veřejnosti). Mediální komunikaci ČKA mnozí považují za jednu z hlavních priorit ČKA, dokonce se objevil názor na zvýšení členských příspěvků tak, aby bylo možné strategii realizovat. Diskutována byla rovněž funkce managera komunikace ČKA, a také význam kvalitního mluvčího ČKA, kterým by měl dle některých názorů být architekt, nejlépe člen představenstva jako doposud. Vstup profesionála, který by ČKA poradil, jak architektonická témata předávat veřejnosti, by byl dle většiny přítomných přínosný. Stejně tak si uvědomují, že informování architektů, veřejnosti i médií vyžaduje zkušenosti a znalosti a osoba takovým úkolem pověřená musí velmi dobře vědět, o čem mluví a píše. Část architektů se snažila v průběhu roku prohloubit komunikaci se členy ČKA formou setkávání, která by měla dle jejich názoru být pravidelná (proběhly již akce – Architekti na jedné lodi, Architekti na jedné rychtě, Architekti na jednom dvorku). Plánovaná PR kampaň by se měla věnovat především podpoře architektonických soutěží, a to intenzivněji a cíleněji, než tomu bylo doposud. Představenstvo prozatím návrh Strategie komunikace jako celku nepřijalo, jedním z hlavním důvodů byla finanční náročnost a také nutnost prodiskutovat, o čem konkrétně by měla ČKA informovat (o profesi, o legislativě, o jednotlivých stavbách, vyjadřovat se ke kauzám v médiích atd.). Na základě předložené strategie již představenstvo pro letošní rok schválilo realizaci nových webových stránek ČKA, intranetu, vizuálního stylu ČKA i užší komunikaci s novináři. Valná hromada uložila představenstvu ČKA dopracování komunikační strategie včetně konkrétních opatření. Podrobný návrh strategie i šestistránkový extrakt jsou k dispozici na webových stránkách Komory.

 

Mimořádné členství v ČKA

Členové valné hromady diskutovali možnost, při níž by ČKA zastřešovala jako své mimořádné členy i neautorizované osoby (tedy osoby, které nesplňují požadavky autorizace - studenty, absolventy, odbornou veřejnost apod.). Tuto variantu navrhla Pracovní skupina pro propagaci architektury. Někteří architekti si ale pod termínem mimořádné členství představují jen omezený počet výjimečných osobností. Navíc varují, že by tato vrstevnatost komory mohla vést k jejímu zmatečnému vnímání (nikoliv jen jako organizace profesionálů) a ke zhoršení postavení ČKA jakožto uznávacího orgánu. Mnozí navrhují buď mimořádné členství jen pro architekty – čekatele na autorizaci, nebo zřízení samostatného uskupení nazvaného např. Spolek přátel ČKA.

 

Soutěžní přehlídka architektonických realizací

Již řadu let probíhají jednání mezi Obcí architektů a Českou komorou architektů o existenci jedné kvalitní přehlídky realizovaných staveb v České republice. Po různých typech spolupráce se v letošním roce dospělo k závěru, který valná hromada potvrdila: ČKA společně s Obcí architektů založí obecně prospěšnou společnost za účelem pořádání soutěže s pracovním názvem Grand Prix architektury. Dojte tak k transformaci současné Grand Prix architektů a k nastavení jejího financování.

 

Architektonické soutěže

Problematiky soutěží se dotýká činnost dvou pracovních skupin (PS pro soutěže a PS pro transparentní zadávání zakázek, která byla založena v loňském roce), jejichž cílem je širší uplatnění soutěže o návrh. Téměř polovina přítomných by si přála, aby došlo ke zkvalitnění a rozšíření činnosti obou pracovních skupin. I přes dosavadní značné úsilí ČKA lze totiž jen konstatovat, že architektonických soutěží je stále málo, zakázky jsou většinou zadávány netransparentně, zpravidla prostřednictvím veřejných obchodních soutěží, v nichž je hlavním kritériem posuzování nejnižší nabídková cena. ČKA se snaží regulérní architektonické soutěže prosazovat, často však naráží na jejich neregulérní modifikace (někteří vypisovatelé soutěží totiž nerespektují Soutěžní řád ČKA a např. nesestaví odbornou porotu, ani nestanoví finanční ceny a odměny). Vzhledem k velkému počtu neregulérních soutěží byl proto na valné hromadě diskutován návrh, aby autorizovaní architekti nebyli Stavovským soudem ČKA disciplinárně trestáni za účast v neregulérních soutěžích a nebyl jim tak zamezován přístup k zakázce. Řada architektů ovšem takový postup považuje za erozi profesních řádů ČKA a cestu k nikdy nekončícímu ustupování zadavatelům zakázek. Někteří takový ústupek považují i za porušování zákona, který komoře ukládá bránit konání neregulérních soutěží. Ze strany architektů přišla také námitka, že by ČKA měla kromě formálních náležitostí soutěžních podmínek také kontrolovat zadání soutěže. Právníci se obávají ztráty nezávislosti komory při případném napadení takové soutěže v budoucnu. PS pro transparentnost připravuje podklad pro konání developerských soutěží, naváže tak na materiály zpracované ČKA v minulosti. V uplynulém roce zpracovala PS pro urbanismus a územní plánování a krajinu Metodický pokyn pro pořádání soutěže o návrh, který byl předložen MMR. Jan Vrana připomenul existenci dobře zpracovaného manuálu Architektonické soutěže, který ČKA vydala v roce 2010. Rovněž se ČKA stala spoluautorem vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách, která vychází ze Soutěžního řádu ČKA. Vyhláška byla zpracována pro MMR. Pokud by se podařilo prosadit schválení vyhlášky ministrem, stala by se závazným dokumentem pro veřejné zadavatele.

 

Profesionalizace Kanceláře ČKA

Někteří architekti se domnívají, že profesionalizace Kanceláře ČKA by ulevila členům orgánů, kteří jsou na jednáních úkolováni, zároveň by ČKA byla operativnější.

 

Veřejně dostupná valná hromada

Dosud byla valná hromada ČKA přístupna jen členům této profesní organizace. Ze strany nečlenů je však patrný zájem o účast na jejím jednání. Představenstvo bylo proto vyzváno, aby prozkoumalo způsoby, jak přístup na zasedání valné hromady umožnit všem.

 

Sídlo kandidáta

Již při kandidatuře jednotlivých členů vyvstala otázka, zda je možné kandidovat za region, v němž architekt aktivně nepůsobí, neprojektuje, ani v něm nebydlí. Podle předsedy PS pro legislativu a právničky ČKA by měl kandidát být schopen ve svém sídle (sídlo architekta viz § 12a Profesního a etického řádu) ovlivňovat daný region. Upřesnění ustanovení Jednacího a volebního řádu ČKA bylo součástí změn řádů. V diskusi se z těchto důvodů objevil návrh na odvolání člena představenstva ČKA, který loni kandidoval za region Morava, v němž nepůsobí a následoval návrh, aby při přesunutí sídla do jiného regionu, daný architekt zvážil své působení v orgánech ČKA.

 

Dvě volební období

Valná hromada rovněž uložila představenstvu ČKA zpracovat do příští valné hromady takový návrh změny Organizačního a jednacího řádu ČKA, který by omezil volební období všech členů orgánů na dvě po sobě jdoucí. Návrh na snížení počtu členů zasedajících v orgánech ČKA nebyl přijat.

 

Korespondenční volba

Nebyl schválen návrh na korespondenční volbu, která by umožňovala volit do orgánů ČKA i takovým členům, kteří se nemohou osobně jednání valné hromady zúčastnit a omluví se.

 

Stavební zákon

V současné době je připravována novela stavebního zákona. Někteří členové ČKA navrhují, aby byl na webu vytvořen prostor pro diskusi nad tímto tématem a aby byl zároveň jmenován člen představenstva za stavební zákon zodpovědný. Na základně rozhodnutí valné hromady se proto stalo součástí usnesení zajištění již zpracovaného textu ke změnám stavebního zákona. Představenstvo by mělo připravit jeho analýzu a seznámit s textem autorizované architekty.

 

Zakázka

Do závěrečného usnesení valné hromady se nedostal ani návrh na právní vyjasnění pojmu zakázka.

 

Kauce při podání stížnosti

Valná hromada neschválila návrh, aby autorizované osoby při podání stížnosti k dozorčí radě složily kauci ve výši 5000 Kč.

 

Hospodaření a rozpočet ČKA

Z mnoha úst přicházel návrh na efektivnější hospodaření ČKA, vytvoření rezervního fondu ve výši 10 %, který by sloužil pro nenadálé výdaje a také by časem umožnil naspořit např. na koupi vlastní budovy. Objevil se také požadavek forézního auditu, který se ale vzhledem k jeho finanční náročnosti a neopodstatněnosti (nedošlo k podvodu ani jinému protiprávnímu jednání) nesetkal s kladnou odezvou. Kromě toho se navrhlo přestrukturování tabulky výdajů a výnosů v rozpočtu ČKA, čímž by došlo je jeho zpřehlednění. Ředitelka Kanceláře ČKA je připravena změnit systém uspořádání tabulek, dle potřeb představenstva (tabulky takto představovaly hospodaření odnepaměti a změnou tak může dojít k částečné ztrátě kontinuity).

 

ZMĚNY ŘÁDŮ

V pozdních odpoledních hodinách bylo projednáno všech 20 návrhů změn profesních předpisů – Jednacího řádu valné hromady, Soutěžního řádu, Organizačního a jednacího řádu, Profesního a etického řádu. Diskuse proběhla u ustanovení týkajícího se mimořádného členství v ČKA a netrestání za účast v neregulérních soutěžích (viz výše), dále u povinnosti architekta ve vztahu k životnímu prostředí (termíny udržitelný rozvoj a udržitelná architektura považuje mnoho architektů za nevyjasněné a v našich vnitřních předpisech nadbytečné). Přijato bylo celkem 5 změn řádů.

 

VÝSLEDKY VOLEB DO ORGÁNŮ ČKA

Do představenstva ČKA byli zvoleni: Pavel Hnilička (za region Praha), Ladislav Kuba (za region Morava), Josef Panna (za region Čechy), Jan Sapák (za region Morava). V představenstvu dále setrvávají: Tomáš Bezpalec, Petr Janda, Milan Košař, Petr Lešek, David Mareš, Vlado Milunić, Barbara Potysz, Josef Smutný.

Do dozorčí rady ČKA byli zvoleni: Miroslav Holubec (za region Praha), Josef Patrný (za region Čechy), Pavel Rada (za region Morava). V dozorčí radě dále setrvávají: Jan Drahozal, Zdeněk Jiran, Jana Kaštánková, Josef Kopečný, David Mikulášek, Tomáš Vích.

Do Stavovského soudu ČKA byli zvoleni: Karel Doležel, Pavel Kopecký, David Mateásko. Ve Stavovském soudu setrvávají: Jan Kozel, Petr Kučera, Milan Nytra, Martin Peterka, Josef Vrana, Václav Šebek.

 

Česká komora architektů je profesní institucí s přeneseným výkonem státní správy. Valnou hromadu, jako svůj nejvyšší orgán, svolává nejméně jednou ročně. Jejím úkolem je především zvolit nové členy do orgánů samosprávy, schválit vnitřní řády nebo jejich změny, odsouhlasit rozpočet. Setkání všech autorizovaných architektů je také platformou, na níž lze diskutovat otázky profese architekta a jejich možné řešení, navrhovat a případně schvalovat dokumenty, jež by měly být podnětem pro veřejnou správu, může rozhodovat o zřízení dalších pomocných orgánů a usnášet se o dalších otázkách, které si vyhradí k rozhodování. Zároveň je možné uložit představenstvu ČKA v závěrečném usnesení valné hromady konkrétní úkoly na další rok.

 

Markéta Pražanová

 

V Praze 27. 4. 2012

 

Podklady pro jednání valné hromady ČKA, které obsahují zprávy o činnostech jednotlivých orgánů i pracovních skupin i další materiály, jsou ke stažení na webových stránkách Komory.

 

Tisková zpráva z 23. 4. 2012