Doporučené směrnice k Dohodě UIA o doporučených mezinárodních standardech výkonu profese v architektonické praxi


UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES / INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS

Zásady etiky a profesního chováníListopad 1997
Revidováno v dubnu 1998
Revidováno 10.-12. prosince 1998
Schváleno na valném shromáždění UIA v Pekingu v červnu 1999


Zásady Dohody o etice a profesním chováníExistující Mezinárodní etický řád UIA pro poskytování odborných služeb zůstává v platnosti. Členské sekce UIA jsou vyzvány, aby do svých profesních a etických řádů začlenily doporučené Směrnice Dohody a požadavek, aby se jejich členové řídili profesními a etickými řády platnými v zemích a oblastech působnosti profesních správních orgánů, ve kterých poskytují odborné služby, není-li to vyloučeno mezinárodním právem nebo zákony platnými v architektově domovské zemi.

Doporučené směrnice k Dohodě UIA o doporučených mezinárodních standardech etického výkonu profese v architektonické praxiSkupina odborníků připravujících návrh, která při své práci vycházela z principů a zásad vyslovených v Dohodě a z etických a profesních řádů používaných členskými sekcemi po celém světě, doporučuje Radě a Kongresu následující:

PREAMBULEČlenové (příslušníci) architektonického profesního společenství jsou vázáni nejvyššími standardy profesionality, celistvosti a odborné způsobilosti a nejvýše dosažitelnou jakostí své práce, čímž přinášejí společnosti mimořádné a jedinečné vědomosti, znalosti, schopnosti, dovednosti a tvůrčí nadání nezbytné pro rozvoj utvářeného prostředí svých společností a kultur. Následující zásady profesního chování by architekti měli dodržovat při poskytování profesních služeb, mají-li být s to splnit výše uvedené závazky. Tyto zásady platí pro veškeré odborné činnosti, ať jsou konány kdekoliv. Týkají se odpovědnosti vůči veřejnosti, které tato profese slouží a kterou obohacuje, vůči klientům a uživatelům architektury a vůči stavebnímu průmyslu, kterým pomáhají utvářet prostředí, a vůči umělecké a technické podstatě architektury, tomuto pokračování znalostí a tvorby, které jsou trvajícím dědictvím a odkazem této profese a společnosti.

ZÁSADA 1 VŠEOBECNÉ POVINNOSTIArchitekti ovládají ucelený soubor vědomostí, znalostí a teorií o uměleckých, sociálních, přírodovědných, technických a obchodních stránkách architektury, získané v průběhu akademického vzdělání, odborné praxe a samostatného výkonu praxe. Proces architektonického vzdělávání, odborné praxe a ověřování a osvědčování znalostí je utvářen tak, aby poskytl veřejnosti záruku, že architekt, který byl pověřen výkonem odborných činností a poskytováním odborných služeb, splňuje minimální standardy potřebné k řádnému výkonu těchto činností a poskytování těchto služeb. Architekti mají všeobecnou povinnost udržovat a prohlubovat své znalosti uměleckých, sociálních, přírodovědných i technických stránek architektury, mají úctu k architektonickému dědictví a přispívají k rozmnožování architektonického bohatství; při provádění uměleckých, sociálních, přírodovědných, technických a obchodních záležitostí architektury musí dávat přednost odborně způsobilému a objektivnímu odbornému úsudku před jakýmkoliv jiným motivem.

1.1. Standard: Architekti budou ve své odborné praxi usilovat ve všech oborech o neustálé prohlubování svých odborných vědomostí, znalostí, schopností a dovedností.

1.2. Standard: Architekti budou usilovat o neustálé zvyšování úrovně estetické dokonalosti, architektonického vzdělání, výzkumu, odborné praxe a samostatného výkonu praxe.

1.3. Standard: Architekti budou vhodným způsobem podporovat příbuzná řemesla a přispívat k rozvoji znalostí a schopností stavebního průmyslu.

1.4. Standard: Architekti zajistí ve svých ateliérech vhodnými a účinnými vnitřními postupy včetně pravidelné kontroly a pravidelného dohledu nad činností svých spolupracovníků a zaměstnanců, aby ve svých ateliérech zaměstnávali dostatečný počet odborně způsobilých osob a aby tyto osoby mohly svoji činnost vykonávat dostatečně účinně a účelně.

1.5. Standard: Vykonává-li pro architekta nějakou práci jeho zaměstnanec nebo někdo jiný, kdo pracuje pod přímým dohledem a vedením architekta, je odpovědností architekta zajistit, aby tato osoba byla odborně způsobilá vykonávat úkol, který jí byl svěřen, a je-li to nutné, aby byla přiměřeně kontrolována.

ZÁSADA 2 POVINNOSTI VŮČI VEŘEJNOSTIArchitekti mají povinnost vůči veřejnosti dodržovat ducha a literu práva, zejména zákonů vymezujících náležitosti samostatného výkonu jejich odborné praxe, a jsou povinni hluboce promýšlet a zvažovat, jaké důsledky může mít jimi poskytovaná odborná činnost na sociální a životní prostředí a jak je může ovlivňovat.

2.1. Standard: Architekti budou ctít hodnotový systém a přírodní a kulturní dědictví společenství, v němž tvoří svá architektonická díla, a budou pomáhat je uchovávat. Budou se snažit zlepšovat životní prostředí a kvalitu života a bydlení trvale udržitelným způsobem, přičemž si budou plně vědomi toho, jaký vliv může mít jejich činnost na nejširší zájmy všech těch, kteří mohou užívat výsledky jejich práce a těšit se z nich, a jaké může mít pro ně všechny jejich práce důsledky.

2.2. Standard: Architekti nesmí prosazovat sebe nebo výkon svých odborných činností a poskytování svých odborných služeb způsobem lživým (nepravdivým), zavádějícím nebo klamavým.

2.3. Standard: Architektonický ateliér (kancelář, firma) nesmí užívat klamavou reklamu.

2.4. Standard: Při výkonu svých odborných činností a poskytování odborných služeb budou architekti dodržovat zákony.

2. 5. Standard: Architekti se budou řídit etickým a profesním řádem a dalšími profesními předpisy a budou dodržovat zákony a profesní předpisy platné ve všech zemích a oblastech, ve kterých poskytují nebo hodlají konat odborné činnosti a poskytovat odborné služby.

2. 6. Standard: Architekti se vhodným činným způsobem zapojí do občanských aktivit jako občané i odborníci a budou podporovat veřejné povědomí o záležitostech architektury.

ZÁSADA 3 POVINNOSTI VŮČI KLIENTOVIArchitekti mají vůči svým klientům povinnost konat svou odbornou činnost a poskytovat odborné služby poctivě, svědomitě a odborně způsobile a při výkonu všech odborných činností a poskytování odborných služeb by měli nestranně, nepředpojatě a objektivně posuzovat a využívat příslušné technické a odborné standardy. Při naplňování uměleckých, sociálních, přírodovědných, technických a obchodních náležitostí architektury musí dávat přednost odbornému úsudku před jakýmkoliv jiným motivem.

3.1. Standard: Architekti budou konat jen takové odborné činnosti a poskytovat takové odborné služby, pro které jsou vybaveni přiměřenými vědomostmi, znalostmi, schopnostmi a dovednostmi a které jsou finančně a technicky zajištěny tak, aby architekti mohli v každém okamžiku dostát veškerým svým závazkům vůči klientovi, ať se jedná o jakoukoliv zakázku.

3.2. Standard: Architekti budou konat své odborné činnosti a poskytovat své odborné služby s náležitými dovednostmi a schopnostmi a s náležitou péčí a pílí.

3.3. Standard: Architekti budou konat své odborné činnosti a poskytovat své odborné služby bez zbytečných odkladů a v termínu dohodnutém dle svých skutečných možností.

3.4. Standard: Architekti budou klienty průběžně zpravovat o průběhu prací vykonávaných na jejich objednávku a o veškerých skutečnostech, které by mohly ovlivnit jejich kvalitu a cenu.

3.5. Standard: Architekti přijmou zodpovědnost za nezávislá doporučení, která svým klientům poskytnou, a budou poskytovat své odborné služby jen v případě, mají-li oni sami i osoby, které mohou najmout jako specialisty/konzultanty, příslušnou odbornou způsobilost pro poskytnutí takové odborné služby, zejména mají-li příslušné vzdělání, odbornou praxi a zkušenosti v konkrétních požadovaných oborech.

3.6. Standard: Architekti nebudou konat svou odbornou činnost a poskytovat své odborné služby, nedohodnou-li se strany dostatečně určitým způsobem a písemnou formou na podmínkách zakázky, a to zejména na:

  • rozsahu odborné činnosti a odborných služeb (rozsahu plnění);
  • rozdělení odpovědnosti;
  • veškerých omezeních odpovědnosti;
  • honoráři nebo metodě jeho stanovení;
  • veškerých ustanoveních pro odstoupení od zakázky.

3.7. Standard: Architekti budou odměňováni výhradně honorářem, popřípadě dalšími odměnami specifikovanými v písemné smlouvě o zakázce nebo zaměstnání.

3.8. Standard: Architekti nebudou nabízet žádné (mimosmluvní) stimuly pro zisk zakázky.

3.9. Standard: Architekti budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech dotýkajících se klienta, o nichž se v průběhu provádění zakázky dozvědí, a neposkytnou důvěrné informace bez předchozího souhlasu klienta nebo jiného zákonem určeného orgánu, například je-li poskytnutí důvěrných informací vyžadováno nařízením soudu.

3.10. Standard: Architekti seznámí své klienty, popřípadě vlastníky (stavebníky, investory) nebo dodavatele se všemi jim známými významnými skutečnostmi a okolnostmi, které hrozí střetem zájmů nebo by jako střet zájmů mohly být vykládány, a musí zajistit, aby střet zájmů neohrožoval oprávněné zájmy těchto osob nebo nějakým způsobem neovlivňoval povinnost architekta poskytovat nestranný úsudek o plnění smlouvy jinými stranami.

ZÁSADA 4 POVINNOSTI VŮČI ARCHITEKTONICKÉ PROFESIArchitekti mají povinnost dbát své bezúhonnosti a důstojnosti architektonické profese, a musí se za všech okolností chovat tak, aby dbali oprávněných práv a zájmů ostatních osob.

4.1. Standard: Architekti budou konat svou odbornou činnost a poskytovat své odborné služby poctivě a spravedlivě.

4.2. Standard: Architekt nepřijme partnerství nebo společenství s osobou nevhodnou, to jest s osobou, jejíž jméno bylo vyškrtnuto ze seznamu (rejstříku) autorizovaných architektů z důvodu jiného než na vlastní žádost, nebo s osobou, jež byla odvolána z členství v uznávaném orgánu architektů.

4.3. Standard: Architekti budou vždy usilovat o to, aby svou činností podporovali důstojnost a bezúhonnost architektonické profese a aby zajistili, že se i jejich spolupracovníci, zástupci a zaměstnanci budou chovat podle tohoto standardu, aby žádný jejich čin, ani jejich chování nemohly otřást důvěrou těch, pro něž své činnosti konají a jimž poskytují své služby, a aby občané, kteří mají s architekty co do činění, byli chráněni před zavádějícími výklady, podvodným jednáním a úmyslným uváděním v omyl.

4.4. Standard: Architekti budou podle svých nejlepších vědomostí, znalostí, schopností a dovedností usilovat o to, aby přispívali k rozvoji architektonických znalostí, kultury a vzdělání.

ZÁSADA 5 POVINNOSTI VŮČI KOLEGŮMArchitekti musí uznávat práva svých kolegů a dbát jich, zejména musí ctít jejich profesionální aspirace a jejich přínos profesi, stejně jako musí ctít příspěvky jiných ke svému vlastnímu dílu.

5.1. Standard: Architekti nebudou diskriminovat žádnou osobu kvůli její rase, náboženství, tělesnému nebo duševnímu omezení, rodinnému stavu nebo pohlaví.

5.2. Standard: Architekti si nepřivlastní duševní vlastnictví, zejména autorská práva architektů ani jiných osob, ani nečestným způsobem nevyužijí jejich ideje bez jejich výslovného svolení jakožto původců ideje.

5.3. Standard: Při nabídce svých služeb nebudou architekti jakožto nezávislí odborníci určovat výši honoráře, aniž o to byli řádným způsobem požádáni. Aby mohli učinit návrh s předběžným stanovením výše honoráře, který by zřetelně popsal rozsah výkonů a služeb v honoráři zahrnutých, musí mít dostatek informací o povaze a rozsahu projektu, aby klient a společnost byli chráněni před záměrným architektovým podceněním nákladů na dílo (stavbu, projekt).

5.4. Standard: Při nabídce svých služeb nebudou architekti jakožto nezávislí odborníci měnit už jednou určenou výši honoráře podle výše honoráře požadovaného za stejný výkon (projekt) jiným architektem, aby klient a společnost byli chráněni před záměrným architektovým podceněním nákladů na dílo (stavbu, projekt).

5.5. Standard: Architekti nebudou usilovat o vstup do zakázky jiného architekta a nepokusí se jiného architekta o zakázku připravit.

5.6. Standard: Architekti se nezúčastní žádné architektonické soutěže, kterou UIA nebo její členské sekce označili jako nepřijatelnou (neregulérní).

5.7. Standard: Architekti jmenovaní jako porotci do soutěže o zakázku nebudou následně vykonávat žádnou činnost, která by byla ve vztahu k této zakázce.

5.8. Standard: Architekti se vyvarují zlovolné, nespravedlivé nebo účelové kritiky jiného architekta, ani nepoškodí jeho práci.

5.9. Standard: Obrátí-li se klient na architekta s požadavkem, aby pro něj vypracoval projekt nebo vykonal jinou odbornou činnost nebo poskytl službu, a architekt ví nebo si může bez vynaložení nepřiměřeného úsilí ověřit, že na tomto projektu již pracuje, popřípadě odbornou činnost nebo službu koná pro tohoto klienta jiný architekt, oznámí tuto skutečnost architektovi, jehož se to týká.

5.10. Standard: Když je architekt požádán o posouzení práce jiného architekta, upozorní na tuto skutečnost dotyčného architekta, ledaže se ovšem prokáže, že by to mohlo ovlivnit budoucí nebo už probíhající soudní spor.

5.11. Standard: Architekti vytvoří svým spolupracovníkům a zaměstnancům vhodné pracovní podmínky, budou je spravedlivě odměňovat za jejich práci a umožní jim rozvíjet jejich profesionální vědomosti a schopnosti.

5.12. Standard: Architekti zajistí, že jejich osobní i pracovní finance budou spravovány rozvážně a podle zákona.

5.13. Standard: Architekti budou stavět svoji profesionální pověst na své vlastní práci a na poskytování svých služeb a budou uznávat a oceňovat jiné za profesionálně odvedenou práci.