Uznávání odborné kvalifikace je upraveno zákonem č. 18/2004 Sb.


Uznávání odborné kvalifikace je upraveno zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), který byl novelizován zákonem č. 189/2008 Sb. v souvislosti s nutností implementovat do českého právního řádu Směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací.

 

Na jaře roku 2011 proběhlo připomínkování profesní směrnice o odborných kvalifikacích č. 2005/36/EC (Professional Qualification Directive – PQD). Evropská komise (COM) zapracovala připomínky a požadavky a shrnula celý materiál do tzv. Zelené knihy (Green Book), která vyšla v červnu letošního roku. Obsah knihy je možno opět připomínkovat a vznášet dotazy do 20. září 2011. Na konci roku tak vznikne legislativní text, který bude v roce 2012 schválen a modernizace směrnice ukončena. Obsah směrnice bude mít dopad na znění zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace.

 

VÝHODA ŠESTI SEKTOROVÝCH PROFESÍ

Profese architekta je zařazena mezi profese oborové (sektorové). Patří mezi ně rovněž lékaři, zdravotní sestry a ošetřovatelé, zubní lékaři, veterinární lékaři, porodní asistentky a farmaceuti. Výhodou těchto profesí je automatické uznávání kvalifikací v zemích EU (uvedené v příloze V., a VI. směrnice PQD). Zatím žádné další profese tuto výhodu nemají. V praxi to znamená, že pokud se architekt registrovaný u ČKA rozhodne pracovat například v Německu, předkládá u tamní profesní instituce doklad o udělení autorizace Českou komorou architektů. Příslušný orgán hostitelského členského státu by tak neměl požadovat další dokumenty, kontrolovat odbornou přípravu, ani českého architekta žádat o doložení kvalifikace. Kvalifikace bude uznána automaticky.

 

EVROPSKÁ PROFESNÍ KARTA

Zelená kniha vydaná letos Evropskou komisí, prezentuje možnosti modernizace automatického uznávání kvalifikace a návrhy pro usnadnění mobility na jednotném trhu. Jedním z návrhů je zavedení tzv. Evropské profesní karty. O její formě se hovoří již léta, buď plastická karta, nebo e-certifikát. V říjnu 2010 Evropská komise navrhla profesním institucím jako možnou alternativu k plastickým kartám elektronický certifikát. Certifikát by vyhotovila na žádost architekta profesní instituce a to formou PDF dokumentu. Je to systém, který většina kompetentních organizací v současné době praktikuje. Architekt ho může použít pro spolupráci s klientem, zaměstnavatelem, zahraniční komorou, či jako žadatel v případě automatického uznávání. Prověření, respektive kontrola dokumentu, by byla možná na on-line seznamu, který již stejně většina profesních institucí v EU spravuje. Podmínkou pro e-certifikát by byla povinnost vést a aktualizovat seznam pro členské státy EU ve směrnici. V Zelené knize se již o elektronické variantě neuvažuje a popisována je pouze plastická karta napojená na již existující IMI systém.

Evropská komise navrhla, že by vlastníci profesní karty nemuseli povinně uvědomovat hostitelskou zemi, do níž přišli projektovat, o poskytování svých služeb v této zemi. Nikde by se tedy nemuseli ohlašovat (PQD, článek 7). S touto variantou ČR ani Evropská rada architektů (ACE) nesouhlasí. Režim registrace by měl být zachován, karta by mohla být předkládána na místo doprovodných dokumentů.

 

STUPNĚ VZDĚLÁNÍ A ÚROVNĚ KVALIFIKACE ZŮSTANOU ZACHOVÁNY

Dalším návrhem, který se objevuje v červnové Zelené knize vydaném Evropskou komisí, je vymazání článku 11 Směrnice, který se zabývá úrovněmi kvalifikace. V dokumentu Ministerstva školství ČR, který vznikl na základě připomínek příslušných institucí ČR, se uvádí mimo jiné, že stupně vzdělání a úrovně kvalifikace by měly zůstat zachovány, zejména pro posouzení stupně vzdělání. V případě likvidace stupňů nebude možno posoudit, zda dotyčný dosáhl požadované úrovně vzdělání (celkem existuje pět úrovní vzdělání v EU).

ACE rovněž označuje výmaz článku jako předčasný, účelně podkopávající odbornou kvalifikaci a upozorňuje, že stupně vzdělání uvedené ve směrnici pomáhají sladit dva hlavní cíle politiky této směrnice. Na jedné straně ochranu spotřebitelů, které směrnice podporuje s ohledem na transparentnost a standardy profesní kvalifikace a na straně druhé práva odborníků na usazení a poskytování služeb mimo domovskou zemi. Ta zahrnují také ustanovení o individuálním kompenzačním opatření, kdy je nutné, aby mohl odborník dosáhnout standardu očekávaného ze strany spotřebitelů a hostující země. Pokud dojde ke zrušení článku 11, dojde k poškození spotřebitelů, zároveň však budou poškozeni i odborníci, neboť země a spotřebitelé budou preferovat odborníky s vlastní, národní profesní kvalifikací před profesionály ze zahraničí, jejichž kvalifikace bude neověřená.

 

PROFESE ARCHITEKTA

Česká republika prostřednictvím ČKA dlouhodobě sleduje a aktivně podporuje prodloužení požadované délky vzdělání architektů ze 4 na 5 let. V tomto úsilí se plně shoduje s názory a požadavky většiny profesních i akademických organizací u nás i v zahraničí. Evropská komise preferuje 4leté vzdělání a argumentuje tvrzením, že vzdělávací požadavky architektů v délce 4 let definované v článku 46 Směrnice představují pouze minimální požadavek, což umožňuje členským státům a univerzitám aplikovat vyšší standardy při vzdělávání budoucích architektů. Vzhledem k tomu, že evropské profesní instituce jsou za jedno v zavedení systému 5+2 (pět let studia a 2 roky praxe), navrhuje Evropská komise druhé řešení. Aby bylo možno využít automatické uznávání, architekti by museli prokázat buď minimálně pět let akademického vzdělání následovaného alespoň jedním rokem praxe pod dohledem, nebo minimálně čtyři roky akademického vzdělání s alespoň dvěma roky praxe pod dohledem. V důsledku toho by trvalo minimálně šest let stát se plně kvalifikovaným architektem v Evropské unii a vždy by musela být zahrnuta praxe pod dohledem. Tato varianta se objevuje v Zelené knize. Je tedy otevřena připomínkám. Podporují ji také Česká komora architektů a Evropská rada architektů, ačkoli bude stále vyvíjen tlak na Evropskou komisi, který by vedl k optimálnímu systému 5+2.

Ač má v Zelená kniha ve svém obsahu zapracována již několikera veřejná slyšení a připomínky, dává přesto dojem, že její tvůrce, Evropská komise, spoléhá na opakování svých původních návrhů k obhájení svých politických postojů. Naráží na odpovědi vyzvaných profesních institucí, především zdravotnických a technických organizací. Za architekty intervenují Evropská rada architektů (ACE) a ENACA.

Kateřina Folprechtová

 

Stránky Evropské komise:

Professional Qualifications

Architekti

 

Zelená kniha (PDF v češtině)

Uživatelská příručka PQD  - vše, co chcete vědět o uznávání odborných kvalifikací (PDF v češtině)