Světová organizace zahradních a krajinných architektů (IFLA) a evropská organizace (EFLA) se 1. ledna 2007 sloučily v jednu organizaci. Zároveň byla podepsána dohoda mezi IFLA a UIA.


Již podruhé se v roce 2006 sešel šestičlenný výkonný výbor International Federation of Landscape Architects (IFLA) pod vedením své prezidentky Marthy Fajardo z Kolumbie, a to ve dnech 2. – 3. 10. 2006. Na jednání navazovala ve dnech 4. – 5. 10. 2006 Světová rada IFLA v Minneapolis. Světová rada, které se mohou zúčastnit delegáti všech 58 asociací sdružených v IFLA, mimo jiné dokončila tři roky trvající proces sjednocení světové a evropské organizace zastupující profesi zahradních a krajinných architektů.

Tato historická událost má své počátky v Praze, kde 3. 5. 2004 v rámci konference Centrálního regionu IFLA došlo k podepsání Pražského memoranda. Tento dokument vyjádřil odhodlání obou organizací pracovat na sjednocení, v rámci čehož byly na Světové radě v Minneapolis odsouhlaseny změny v původním rozdělení do tří regionů. S platností od 1. 1. 2007 se skládá IFLA ze čtyř regionů – amerického, evropského, asijského a nového afrického. Každý region má své tří- až pětičlenné výkonné výbory, které řídí činnost jednotlivých regionů. Odborné činnosti jsou náplní pracovních skupin.

Podepsání dohody mezi International Union of Architects (UIA) a IFLA

Nejvýznamnějšími body smlouvy jsou následující ustanovení:

– UIA a IFLA uznávají odlišnou povahu a postavení samostatných institutů (organizací) pro architekturu a zahradní a krajinnou architekturu;

– UIA a IFLA budou spolupracovat při posilování role architektury a zahradní a krajinné architektury s cílem zlepšovat kvalitu života;

– UIA bude zodpovědná za profesi architekta, IFLA za profesi zahradního a krajinného architekta.

Členské příspěvky

Dalším důležitým a po dlouhou dobu konfliktním tématem byla výše členských příspěvků. Snahou bylo najít systém, který respektuje postavení „bohatých“ a „chudých“ zemí a zároveň základní princip IFLA – jedna členská organizace v jedné zemi a jeden hlas ve Světové radě. Základním principem bylo tedy podpořit malé vznikající organizace a zohlednit vysoký počet členů v největších organizacích. Výsledkem je systém, který přijali s uspokojením všichni delegáti. Pro nás z toho vyplývá, že pokud bude členem Sekce IFLA, která je součástí Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, méně než 26 členů, budou členské poplatky 8,50 CHF, pokud bude toto číslo překročeno (až do výše 700 členů), navýší se členský poplatek na jeden rok na 13,50 CHF.

Pracovní výbor

Pro odbornou praxi v každé členské organizaci bylo důležité ustavení pracovního výboru pro kulturní krajinu, který bude mít své regionální skupiny. Světová rada také odsouhlasila jmenování Hala Moggridge oficiálním zástupcem IFLA v UNESCO ve výboru pro světové dědictví a historickou krajinu.

Delegáti jednohlasně odsouhlasili návrh o založení profesionálního sekretariátu, neboť stávající situace, kdy veškerá činnost je prováděna jako činnost dobrovolná, je zcela neúnosná. Na jednání výkonné rady se v lednu rozhodlo, že sekretariát a archiv IFLA bude umístěn v Bruselu.

Duben – měsíc zahradní a krajinné architektury

Z kongresu v Minneapolis také vzešel návrh vyhlásit počínaje letošním rokem duben měsícem zahradní a krajinné architektury, a to pod širokým tematickým názvem Udržitelné krajiny. Další významné dny – Den země (22. duben) a Den památek, který zahrnuje i památky zahradního umění (18. dubna). Členové IFLA jsou vyzváni k tomu, aby ve svých zemích v tomto měsíci věnovali zvýšené úsilí zdůrazňování významu zahradní a krajinné architektury a jejího přímého vlivu na ochranu, tvorbu a péči o krajinu, a tím zlepšení kvality života obyvatel měst i vesnic.

Duben je pro tuto profesi významným měsícem z několika důvodů. 26. dubna 1822 se narodil Frederik Law Omsted, který 28. dubna 1858 spolu s architektem Calvertem Vauxem vyhrál soutěž na návrh Central Parku v New Yorku. Po vítězství v soutěži byl Frederic Olmsted jmenován hlavním architektem parku, jeho společník Calvert Vaux se stal jeho asistentem. Společně s dalšími odborníky pak po mnoho let budovali dílo, které je obyvateli New Yorku i návštěvníky obdivováno dodnes. Olmsted byl také prvním, kdo použil výraz „landscape architect“, a je považován za zakladatele profese ve Spojených státech amerických. Tam byla také v roce 1899 založena první asociace zahradních a krajinných architektů, která dnes sdružuje sedmnáct tisíc členů. Členové asociace používají označení ASLA za svým jménem, jako výraz příslušnosti ke společenství odborníků, které garantuje nejvyšší etické standardy.

Profese zahradního a krajinného architekta

Profese zahradní a krajinné architektury je velice široká a zahrnuje analýzu, plánování, navrhování, management, ochranu a rehabilitaci krajiny jak v urbanizovaném, tak v přírodním prostředí. Společenské uznání profese se v jednotlivých zemích liší. Velmi se také liší způsob případné registrace a autorizace.

Česká komora architektů od doku 1992 uděluje autorizaci pro obor ZKA. Dle Autorizačního řádu ze dne 6. 9. 2004 autorizace s číselným označením A3 má oprávnění užívat chráněný titul „autorizovaný architekt – zahradní a krajinářské úpravy“, případně alternativně titul „autorizovaný zahradní a krajinný architekt“. V České republice profesi jako celek reprezentuje Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT, o. s.), jejíž Sekce zahradních a krajinných architektů je od roku 1996 členem IFLA. SZKT připravuje akce jak pro své členy, tak pro veřejnost v průběhu celého roku. Podrobný plán akcí viz www.szkt.cz.

Radmila Fingerová, členka světové výkonné rady IFLA

Více informací: [email protected]; www.iflaonline.org

Dohoda mezi Mezinárodním svazem architektů a Mezinárodní federací zahradních a krajinných architektů

Prezident Mezinárodního svazu architektů (UIA) a prezidentka Mezinárodní federace zahradních a krajinných architektů (IFLA) považují za výhodné pro obě organizace vytvořit alianci profesních organizací v oblasti architektury, prostředí a designu s cílem lépe sloužit profesním potřebám svých členů, přidruženým partnerům, a tím i společnosti.

UIA a IFLA se dohodly takto:

1. UIA a IFLA uznávají odlišný charakter a postavení jednotlivých profesních organizací pro obory architektura a zahradní a krajinná architektura. (GS z 15. srpna 2006)

2. UIA a IFLA se dohodly na této spolupráci, aby podpořily roli architektury a zahradní a krajinné architektury, posílily důležitost vztahu budov a jejich prostředí a pomohly tak zvýšit kvalitu života lidí a lépe pomáhaly uspokojovat profesní potřeby svých členů prostřednictvím společného rozvoje, angažovanosti a činností.

3. UIA bude zodpovědná za působení a profesi architekta a IFLA bude zodpovědná za působení a profesi zahradního a krajinného architekta.

4. Styčný výbor UIA a IFLA připraví plány a doporučí výborům a radám svých organizací, jak tuto spolupráci podporovat.

5. Výkonné výbory UIA a IFLA budou spolu pravidelně projednávat záležitosti, která zajímají obě strany.

6. Oba signatáři této dohody budou informovat partnerskou organizaci o akcích a činnostech, které jejich organizace připravuje a provádí.

7. Obě organizace zřídí na své webové stránce odkaz na stránku partnerské organizace.

8. Při každé vhodné příležitosti bude partnerská organizace oficiálně vyzvána k účasti a zastoupení na nejdůležitějších akcích druhé strany.

Tato dohoda zůstane v platnosti, dokud jedna z organizací nebude písemně informovat partnerskou organizaci o svém přání tuto dohodu zrušit. V každém případě budou mít obě signatářské strany možnost posoudit tuto dohodu každé tři roky.

Gaetan Siew, prezident UIA

Mauricio Rivero Borell, viceprezident UIA

Martha C. Fajardo, prezidentka IFLA

Minneapolis, USA, 9. 10. 2006

Dohoda UIA a IFLA (pdf)