Korespondenční hlasování, e-volby na ČKA.


Usnesením valné hromady bylo představenstvu uloženo prověřit možnost změny způsobu voleb do orgánů Komory, konkrétně tím bylo především myšleno, zda, respektive za jakých podmínek, by bylo možné volby konat jinak než přímo na valné hromadě (korespondenční hlasování, e-volby).

Dle platného znění zákona o výkonu povolání nejsou distanční volby možné – zákon určuje, že je to valná hromada, která volí členy jednotlivých orgánů Komory (představenstvo, dozorčí rada, stavovský soud). Valná hromada je přitom vždy prezenční orgán, tzn. členové se musejí sejít na jednom místě. Výkladem nelze toto překlenout a dovodit, že by valná hromada mohla fungovat na nějakém distančním principu.

V současné době nicméně je v legislativním procesu změna zákona o výkonu povolání, kdy Komora jako jednu ze změn zákona navrhla také možnost distančních voleb. Text příslušné části zákona, který byl předán Ministerstvu pro místní rozvoj, zní takto:
„Valná hromada ČKA nebo všichni řádní členové ČKA distančním hlasováním volí přímou a tajnou volbou na dobu tří let z řádných členů ČKA členy představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu, přičemž podrobné podmínky pro oba způsoby voleb stanoví vnitřní předpisy ČKA.“ 

Odkaz do Diskuse ČKA >>

Materiál k distančním volbám, který shromáždila ad-hoc pracovní skupina ČKA E- volby (15. 8. - 6. 10. 2014):