V této sekci naleznete seznam akcí, kterým udělilo představenstvo ČKA záštitu.


Záštity udělené v roce 2021

ŽadatelNázev akce a stručná charakteristika

Rada pro zelené střechy, z.s. 

 Festival architektury 2021

Druhý ročník Festivalu architektury 2021 proběhne ve středu 23. 6. 2021 v areálu brněnské Riviéry. Klade si za cíl seznámit návštěvníky všech věkových kategorií a zejména rodiny s dětmi s tématem „Jaké příležitosti nabízí architektura pro lepší a odpovědnější život ve městě“. V prostranství areálu brněnské Riviéry bude naučná stezka a zázemí pro odborný program. I ti nejmenší návštěvníci se budou moci formou hravých exponátů a ilustrovaných naučných panelů seznámit s užitky, které obyvatelům metropolí poskytují zelené střechy, a také jak mohou naše stavby snadno využívat recyklované odpady, dešťovou vodu, slunce a dobíjet elektromobily. Pro podnikatele ve stavebnictví bude připraven prostor k setkávání a mnoho inspirujících přednášek. Více informací.

České vysoké učení technické v Praze ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB)

Central Europe towards Sustainable Building 2022

Konference Central Europe towards Sustainable Building 2022 (CESB22) je součástí série mezinárodních konferencí pořádaných pod patronátem čtyř mezinárodních organizací: iiSBE, CIB, UNEP-SBCI a FIDIC. Konference se bude konat již po šesté – předchozí konference: CESB07, CESB10, CESB13, CESB16 a CESB19 se staly tradičním místem setkávání odborníků ze světa zaměřených na problematiku udržitelné výstavby budov. Konference probíhá v anglickém jazyce, v rámci minulého ročníku v roce 2019 přivítali 243 účastníků ze 43 zemí světa. O významu této mezinárodní konference svědčí i to, že příspěvky předchozích pěti ročníků jsou indexovány v databázích SCOPUS a Web of Science. Konference proběhne 4. - 6. 7. 2022. Více informací.

Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. Chomoutov

Cena Víta Brandy za dopravní stavbu nebo opatření/ soutěžní přehlídka

Cena Víta Brandy chce ocenit mimořádné realizace, které svým řešením obohatily veřejný prostor. Není přitom důležité, jak byla stavba nebo rekonstrukce investičně náročná. Soutěž poukazuje na ty skutečnosti, že dopravní stavby nemusí být jen stroze technické, ale také kreativní, obsahující design, chytře začleněné v rámci kontextu okolního prostoru a příjemné k užívání. Členové ČKA se mohou zapojit také s nominacemi svých zdařilých realizací v českých a slovenských městech. Soutěž hodnotí konkrétní jednotlivá opatření či jejich soubor, která přispívají ke zvýšení podílu pěší a cyklistické dopravy, a to v souladu s Koncepcí městské a aktivní mobility pro období 2020–2030.  Soutěž probíhá do 15. 8. 2021. Více informací.

Asociace developerů České republiky, město Český Krumlov, Kateřina Kubizňáková

Brownfieldy 2021/ konference

Konference Brownfieldy, která se bude konat 17. 9. od 10hod., představuje platformu pro dialog soukromé a veřejné sféry o budoucím územním a ekonomickém rozvoji brownfieldových lokalit v ČR. V průběhu jednoho dne se potkají odborníci na územní plánování, development, architekturu, finanční nástroje, životní prostředí, právo a další. Tento ročník je věnován rozvoji městských brownfieldů a na konkrétním příkladu Českého Krumlova budou diskutovány všechny aspekty úspěšného zapojení brownfieldu do rozvoje města. S tématem úzce souvisí důležitost městského architekta. Dlouhodobým cílem konference je ukazovat konkrétní a úspěšné projekty, které mohou být inspirací pro další realizace. Více informací.

FA ČVUT v Praze, Ústav prostorového plánování

Urban Design Award/ mezinárodní studentská soutěž

Urban Design Award (dříve známé pod názvem O nejlepší urbanistický projekt) se již 25 let těší trvalému zájmu studentů škol, které mají ve svém ateliérovém programu urbanistický nebo územně plánovací projekt. Je to soutěž pro studenty českých, slovenských, polských a maďarských fakult architektury a vysokých škol odborného zaměření. Soutěž tak podporuje obor urbanismus a územního plánování v rámci výuky a také vzájemnou komunikaci architektonických škol. Do loňského 25. ročníku se přihlásilo rekordních 60 projektů. Z 15 projektů, které postoupily do druhého kola, porota nakonec vybrala šest, jimž při online vyhlášení vítězů virtuálně předala ocenění. Výsledky soutěže jsou každoročně prezentovány v odborném architektonickém tisku a za běžných okolností také vystavovány na partnerských univerzitách a v rámci konferencí AUÚP ČR a Architecture Week. Odevzdání prací – 07/2021, zasedání poroty – 11/2021, předání cen – 03/2022. Výsledky loňského ročníku.

Pěstuj prostor, z. s. / Platforma pro veřejný prostor

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE – sociální a architektonický rozměr veřejného Prostoru

Prostřednictvím konference (mezioborového setkání) chce pořadatel podpořit dialog a usnadnit spolupráci mezi profesemi – zejména architekty, krajináři a urbanisty na jedné straně a sociology, antropology apod. na straně druhé. Ze setkání by měly vyplynout konkrétní kroky vedoucí ke zlepšení situace. Setkání bude předcházet tematické šetření ve formě hloubkových rozhovorů s architekty (urbanisty, krajináři ad.). Mezioborová spolupráce a vícedimenzionální pojetí veřejného prostoru je z pohledu zmíněných profesí v českém kontextu dlouhodobě zanedbávané téma, které se v poslední době začíná stávat velmi aktuálním a potřebným. Konference proběhne pravděpodobně v červnu nebo září 2021, šetření potom  průběhu měsíce dubna. Více informací.

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, z.s.

Jarní konference 2021 - Občanské vybavení

Konference proběhne 15. - 16. 4. 2021. Mj. na ní zazní tyto přednášky – Principy a pravidla OV, Dostupnost veřejných infrastruktur, Koncepce sociálních služeb MPSV, Transformace industriálního území Ruzyně, Kulturní dům Lanškroun, Komplexní řešení OV v příkladech, Transformace ústavních zařízení na služby poskytované v komunitě atd. Více informací.

KRUH z.s.

Dialogy/ cyklus přednášek

Během čtyř jarních a třech podzimních večerů se představí čtrnáct významných českých i zahraničních hostů, kteří se budou věnovat nejrůznějším otázkám současné architektury a příbuzných oborů. KRUH letos k přednáškám přizval například švýcarského historika architektury Philipa Ursprunga, indicko-španělskou architektku Anupamu Kundoo nebo profesora a historika architektury Rostislava Šváchu. Termín konání: 4. 3. - 9. 12. 2021. Více informací

KRUH z.s.

Den architektury 2021

Den architektury je festival o architektuře, který v minulém roce
oslavil 10 let své existence. Jedná se o světový unikát, jenž propaguje
kvalitní a současnou architekturu a zasazuje se o zachování kvalitních
historických i soudobých staveb v městském kontextu. Pravidelně se
zapojují jednotlivé městské části, velká města, nejmenší obce či
vesnice. Akce je určena všem, kteří o ni projeví zájem a mají chuť se
zapojit do celorepublikové oslavy a je zdarma. Součástí festivalu je také filmová přehlídka Film a architektura. Unikátní možnost neformálního setkání s profesionály svých oborů využívají každoročně tisíce účastníků. Termín konání: 30. 9. - 4. 10. 2021. Více informací

Záštity udělené v roce 2020

ŽadatelNázev akce a stručná charakteristika
Muzeum hl.m. Prahy a Národní technické muzeum

Adolf Loos světoobčan

Výstava k připomenutí výročí 150 let od narození světově proslulého architekta Adolfa Loose bude k vidění od 1. 12. 2020 do 1. 8. 2021. Výstava má za úkol připomenout osobnost, tvorbu a základní ideje tvorby významného architekta, jehož odkaz je stále aktuální a inspirující, a jejímž cílem je přispět k obnovenému vnímání kvality Loosových děl odbornou i širokou veřejností. Více informací.

Český svaz stavebních inženýrů

Voda 2020

Konference, která má potvrdit zásadní význam vody a hospodaření s ní pro společnost. Voda je součástí našeho života, může být škodící i pomáhající a je nutno upozornit na možnou synergii širokého spektra činnosti architektů a stavebních inženýrů při zacházení s vodou. Diskutující na konferenci mohou zmapovat cestu vody v krajině a v obci ve styku se stavebním dílem, člověkem a okolní živou a neživou přírodou. Konference je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, zhotovitele staveb a vodohospodáře. Konference proběhne formou webinářů v termínech 19. 5. , 15. 6. , 21. 9. ,19. 10. ,16. 11. a 30. 11. 2021Více informací.

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

Modrozelená realita

7. ročník odborné konference se zaměřením na klimatické změny proběhne 15. 10. 2020. Na programu jsou mj. tyto přednášky: Právní aspekty zavádění MZI (David Stránský), Pracovní skupina pro stromořadí při IPR -technické i krajinářské aspekty (Josef Souček, David Hora), Mentální překážky v zavádění MZI (Jan Krajhanzl), Kostnické náměstí – MZI v praxi (Hana Špalková, Radmila Fingerová), Zelené kolejiště na Ládví (Josef Vokál), město Lanškroun – realizované příklady (Richard Kohout), Obnova historické městské části – Děčín Podmokly (Jitka Trevisan). Více informací.

ABF, a.s.

Architekt Obci 2020

Soutěž probíhá od 15. 3. do 8. 9. 2020. V rámci Ceny Architekt roku je udílena i Zvláštní cena Architekt obci, ocenění udělené tandemu architekt – obec, který se významně zasloužil o rozvoj veřejného prostoru. Tato soutěž je vypsána na podporu kvality a odborné i občanské angažovanosti na poli architektury v České republice. Cena Architekt obci je udělována za dlouhodobou spolupráci, která je prospěšná a důležitá především pro kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti. Více informací.

ABF, a.s.

Young Architect Award 

12. ročník soutěže pro studenty a začínající architekty do 33 let probíhá od 14. 1. 2020. Účelem soutěžní přehlídky je podpořit tvorbu mladých začínajících architektů do 33 let, pomoci najít mladým tvůrcům místo na současné architektonické scéně, zapojit je do tvorby kvalitního prostředí pro život, přiblížit architekturu široké veřejnosti a podpořit veřejnou diskuzi o architektuře. Více informací.

Asociace pro urbanismus a územní plánování

Občanské vybavení

Konference je akreditována u MV ČR jako vzdělávací program pro úředníky samosprávných celků. Proběhne ve dnech 2. a 3. 4. 2020. V rámci konference proběhnout mj. tyto přednášky – Principy a pravidla OV, Dostupnost veřejných infrastruktur, Koncepce sociálních služeb MPSV, Transformace industriálního území Ruzyně, Kulturní dům Lanškroun, Komplexní řešení OV v příkladech, Transformace ústavních zařízení na služby poskytované v komunitě atd. Více informací.

KRUH z.s.

Den architektury

Den architektury je festival o architektuře, který roce 2020 oslaví 10 let své existence a který propaguje kvalitní a současnou architekturu a zasazuje se o zachovávání kvalitních historických i soudobých staveb v městském kontextu. Pravidelně se zapojují jednotlivé městské části, velká města, nejmenší obce či vesnice. Akce je určena všem, kteří o ní projeví zájem a je zdarma. Za dobu konání se do festivalu zapojilo přes 180 měst, v posledních letech je připravováno přes 330 akcí ročně. Součástí festivalu je také filmová přehlídka Film a architektura. Unikátní možnosti neformálního setkání s profesionály svých oborů využívají každoročně tisíce účastníků. Bude probíhat od 1. do 7. 10. 2020. Více informací.

KRUH z.s.

Severská cesta

KRUH z. s. navazuje na 19letou tradici, a i v roce 2020 chce uspořádat tradiční přednáškové večery. Zastřešujícím tématem cyklu není ovšem jen geografická příslušnost architektů, ale jejich odpovědný přístup k architektuře a vztah architektury k přírodě. V rámci 19. ročníku cyklu přednášek budou představeni vybraní architekti z Norska, Švédska, Dánska, Finska a případně Islandu. Budou pozvány tyto ateliéry: Karl Otto Ellefse (Norsko), Reiulf Ramstad Architects (Norsko), OPAFORM (Norsko), Vardehaugen (Norsko), Joliark (Švédsko), Johannes Norlander Arkitekten (Švédsko), 3 XN (Dánsko), Superflex (Dánsko), AOA (Finsko), AVANTO (Finsko). Přednáškové večery budou probíhat od 5. 3. 2020 do 4. 12. 2020. Více informací.