Mesto Košice vyhlásilo výber na pozíciu hlavného architekta/ky. Útvar hlavného architekta je strešným pracoviskom pre tvorbu urbanistických a územno-plánovacích podkladov a vyjadrení k investičným zámerom. Jeho/jej úlohou bude aj vytvoriť a realizovať dlhodobú víziu transformácie útvaru na strategické pracovisko mesta Košice v oblasti architektúry, urbanizmu, rozvoja a tvorby mesta, ktoré je aktívne prítomné v tvorbe mestských politík, a bude úzko spolupracovať s analytickým zázemím magistrátu či inovatívnym projektom Citizen Experience and Well-being Institute spravovaným Creative Industry Košice. Okrem transformácie pracoviska bude nosnou obsahovou výzvou útvaru dokončenie nového územného plánu a príprava Vízie mesta Košice do roku 2050.

Nabízíme

Ponúkaná mzda podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 3 000 €.

Benefity:
• pomoc pri riešení bytovej otázky,
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier),
• týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
• možnosť reprezentovať mesto na medzinárodnej úrovni.

Náplň práce:
• riadi a usmerňuje činnosť oddelenia útvar hlavného architekta mesta Košice,
• je garantom rozvoja útvaru hlavného architekta a poradca primátora mesta Košice,
• rozhoduje o odborných špecializovaných otázkach strategického a koncepčného charakteru v oblasti rozvoja mesta,
• zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
• koordinuje územnoplánovaciu činnosť na území mesta,
• poskytuje súčinnosť štátnej správe a verejnej správe v odborných otázkach týkajúcich sa územného plánovania,
• vydáva stanoviská mesta k investičnej činnosti na území mesta.

Popis vykonávaných činnosti je uvedený v Organizačnom poriadku Magistrátu mesta Košice.

Požadujeme

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na architektúru a urbanizmus.

Ďalšie kritéria a požiadavky:
• spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
• znalosť právnych noriem – zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, č. 401/1990 Zb. o meste Košice,
• znalosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku a súvisiacej legislatívy,
• schopnosť riadiť veľké projekty a procesy tvorby verejných ponúk,
• riadiace, organizačné, komunikačné schopnosti, schopnosť analyticky a koncepčne myslieť,
• kultivované vystupovanie a odolnosť voči stresu,
• prax v oblasti architektúry, urbanizmu, resp. územného plánovania, alebo tvorby verejných politík,
• minimálne 3 roky riadiacej praxe,
• výborná znalosť anglického jazyka, vrátane schopnosti prezentovať odborné výstupy.

Více informací

K zaradeniu do výberového konania je potrebné zaslať:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk),
• profesionálny životopis,
• realizované projekty a referencie,
• doklad o dosiahnutom vzdelaní,
• žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe a na www.kosice.sk). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice,
• súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia životopisu (v prílohe a na www.kosice.sk).

Od uchádzača sa pre zaradenie do výberového konania požaduje tiež vypracovanie nasledovných dokumentov:
• predstava o forme a fungovaní útvaru hlavného architekta mesta Košice,
anotácia:
hlavné ciele organizácie v kontexte vývoja samosprávy a územného plánovania - trendy pri tvorbe a zabezpečovaní územných plánov a strategických dokumentov,
vzťah samosprávy a občanov - možnosti participácie občanov na tvorbe strategických dokumentov a dopad participácie na organizáciu práce v samospráve
odporúčaný rozsah:
2 strany/A4 text + obrázky, schémy v prípade potreby podľa uváženia,
Podklady sú prístupné na oficiálnej stránke mesta www.kosice.sk.

• predstava o územnom rozvoji mesta Košice
anotácia:
urbanistické trendy a z toho vyplývajúce očakávania pre mesto Košice, hlavné urbanistické výzvy, predpokladaný vývoj dopravy, limity existujúcej a možnosti novej technickej a zelenej infraštruktúry
odporúčaný rozsah:
3 strany/A4 text + obrázky, schémy v prípade potreby podľa uváženia
Podklady poskytnuté vyhlasovateľom:
Územný plán mesta: Oficiálne stránky mesta Košice (kosice.sk)
Obstarávanie nového územného plánu: Oficiálne stránky mesta Košice (kosice.sk)
GISPLAN mesta Košice (esluzbykosice.sk)

Dokumenty je potrebné doniesť aj na výberové konanie v elektronickej podobe za účelom prezentácie.

Žiadosť do výberového konania je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „VK – HAMK 2021 - neotvárať" v predĺženom termíne do : 23.04.2021 na adresu:

Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Více info: https://www.kosice.sk/clano[…]veho-hlavneho-architekta-ku

Region

Košice

Kontakt

Ing. Andrea Kamenská
Telefon: +421 556 419 719

Zveřejněno

09.03.2021

Platnost Do

08.05.2021