Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce Městského architekta.

Nabízíme

Náplň činnosti:
Hlavní náplní je konzultační a poradenská činnost v oblastech architektury a urbanismu Města Ústí nad Orlicí a jeho místních částí pro potřeby města i veřejnosti.

Požadujeme

Požadovaný rozsah činností městského architekta a jejich popis:
- Předpokládaný rozsah jeden den v týdnu, a to jednou za 14 dní v sídle zadavatele pro potřeby města i veřejnosti, na vyžádání vedení města i účast na mimořádných jednáních.
- Spolupráce při pořizování rozvojových dokumentů města (strategický plán rozvoje města, územní plán města).
- Kontinuální péče o urbanistické, architektonické, estetické, obytné hodnoty města s maximální snahou o využití jejich potenciálů. Ochrana specifik a charakteristik daného území.
- Spolupráce při tvorbě zadání investičních akcí města zajišťovaných především Odborem rozvoje města, případně dalšími odbory či organizacemi města dle aktuální potřeby.
- Spolupráce při realizaci investičních akcí města.
- Zajištění přípravy a zadání architektonických a urbanistických soutěží města a jejich propagace.
- Koordinace koncepce tvorby veřejného prostoru (dlažba, městský mobiliář apod.) a zajištění dohledu nad jeho realizací.
- Předkládání návrhů a doporučení na urbanistické a architektonické úpravy nebo opatření ve městě, drobné stavby a detaily (úpravy komunikací, zábradlí, informační tabule, výsadba apod.).
- Účast na jednáních orgánů města, komisích a pracovních skupinách, případně besedách s občany podle požadavků vedení města.
- Výkon funkce předsedy Komise pro urbanismus, architekturu a regeneraci městské památkové zóny.
- Spolupráce na osvětové činnosti v oblasti architektury a urbanismu s cílem zapojení širší odborné veřejnosti do řešení problémů města.
- Poradenská a konzultační činnost pro jednotlivé odbory města.
- Poradenská činnost pro občany města.
- Na vyžádání zajištění expertní součinnosti stavebnímu úřadu.
- Spolupráce s orgány města za účelem zvýšení efektivnosti vynakládání veřejných prostředků na rozvoj města.
- Spolupráce s vedením města.

Požadavky na kvalifikaci, odbornost a schopnosti:
- Ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru architektury a urbanismu.
- Praxe v oboru min. 7 let.
- Zkušenosti se zpracováváním územně plánovací dokumentace, s projekční činností a se zpracováváním architektonických návrhů.
- Znalost stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, znalost zákona o obcích.
- Znalost legislativního rámce územního plánování v ČR.
- Dobré komunikační schopnosti, schopnost obhájit své názory, asertivita, organizační schopnosti (schopnosti prokáží uchazeči ve druhém kole výběrového řízení).
- Zkušenost s činnostmi, které jsou náplní práce městského architekta (např. účast či organizace architektonických soutěží, prezentace pro veřejnost, obeznámenost s dotačními tituly k tématu, apod.).
- Autorizace v České komoře architektů (autorizace pro obor architektura A.1 nebo autorizace se všeobecnou působností A.0).

Více informací

Náležitosti písemné přihlášky:
- Jméno, příjmení a titul uchazeče.
- Datum narození.
- Státní příslušnost.
- Místo trvalého pobytu, e-mail, telefon.
- Druh autorizace.
- Datum a podpis uchazeče.

Povinné přílohy k přihlášce:
- Strukturovaný životopis (podepsaný originál).
- Výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce.
- Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence.
- Prostá kopie osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně osvědčení o autorizaci podle § 4 odst. 2, písm. a) nebo odst. 3 výše uvedeného zákona (tj. autorizace pro obor architektura nebo osvědčení o autorizaci se všeobecnou působností).
- Čestné prohlášení, že uchazeč není v den podání přihlášky disciplinárně potrestán Stavovským soudem ČKA a není proti němu vedeno kárné řízení (podepsaný originál).
- Portfolio vlastních architektonických nebo urbanistických prací (na CD nebo jiném datovém nosiči).
- Motivační dopis obsahující vlastní představu pojetí výkonu své činnosti městského architekta.

Lhůta pro podání přihlášky: do 10. 11. 2021 do 17:00 hod.

Místo a způsob podání písemné přihlášky:
− poštou na adresu: Město Ústí nad Orlicí
                    Stavební úřad
                    Sychrova 16
                    562 24 Ústí nad Orlicí

− osobně do podatelny Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí.

Obálku označte: „NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – MĚSTSKÝ ARCHITEKT“

Předpokládaný počátek doby plnění:
Smlouva uzavřena s účinností od 1. 1. 2022 na dobu určitou, a to do 31.12.2023.

Více informací: https://www.ustinadorlici.cz/[…]/382_2021.pdf

Region

Ústí nad Orlicí

Kontakt

Lukáš Franz
Telefon: 465514253

Zveřejněno

02.09.2021

Platnost Do

01.11.2021