Předmětem činnosti je konzultační, poradenská a informační činnost v oblastech architektury, urbanismu, územního plánování, životního prostředí, památkové péče a rozvoje města v samostatné a přenesené působnosti. To jest spolupráce při urbanisticko-architektonické přípravě investic na území města Jindřichův Hradec a jeho místních částí, konzultační a poradenská činnost pro jednotlivé odbory MěÚ Jindřichův Hradec, volené zástupce města, investory, podnikatele, majitele nemovitostí a veřejnost. Kritický náhled a neotřelé podněty budou vítány při přípravě strategických dokumentů města, to vše za účelem naplnění základní vize města Jindřichův Hradec.

Nabízíme

Honorář je stanoven částkou 700,- Kč/hod bez DPH, v honoráři jsou zahrnuty veškeré náklady na činnost, vč. dopravy, poštovného, poplatků za telefon, technické a programové vybavení a další. Předpokládaný rozsah činnosti cca 450 hodin/rok.

Požadujeme

Zúčastnit výběrového řízení se může uchazeč, který:
- je státním občanem České republiky, př. fyzickou osobou cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR,
- dosáhl věku 18 let,
- je způsobilý k právním úkonům,
- je bezúhonný,
- ovládá český jazyk,
a který předloží následující doklady:
- kopii o ukončeném vysokoškolském vzdělání v oboru územního plánování, architektury nebo urbanismu,
- kopii platné autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, v oboru architektura, územní plánování nebo se všeobecnou působností,
- strukturovaný životopis s údaji o vzdělání, odborných znalostech a dovednostech, dosavadních zaměstnáních / dosavadní samostatné činnosti,
- motivační dopis s údaji o profesních zkušenostech a profesním zaměření – oblastech zájmu, s vlastní představou pojetí výkonu činnosti městského architekta, součástí bude rovněž vize architektury a urbanismu města Jindřichův Hradec z hlediska základních zásad a principů aj., a to v max. rozsahu 4 str. A4,
- přehled vlastní projekční činnosti (lze doložit na elektronických nosičích),
- reference v oblasti konzultační, organizační školicí a projekční činnosti s uvedením kontaktů na objednatele,
- čestné prohlášení, že nejpozději ke dni podpisu smlouvy bude mít uzavřenu pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností, výše takovéto pojistky bude odpovídat výši pojištění autorizovaných architektů ČKA; pojištění musí být platné po celou dobu trvání smlouvy,
a který splňuje tyto požadavky na odbornost a schopnosti:
- umí identifikovat potřeby a možnosti rozvoje z hlediska architektury a o těchto uvažovat v souvislostech,
- praktikuje systematický přístup k veřejným prostranstvím, orientuje se v současných trendech plánování rozvoje města,
- při své práci dokáže aplikovat koncepční a analytické myšlení,
- disponuje dobrými komunikačními a prezentačními schopnostmi, nečiní mu problém obhájit svůj názor pomocí podložené argumentace, je asertivní a empatický, dokáže porozumět názorům druhých,
- je motivován a nadšen pro práci městského architekta, nechybí mu aktivita a vlastní iniciativa,
- má znalost příslušné legislativy (stavební zákon a prováděcí předpisy), přehled v oblasti zadávání veřejných zakázek, vedení projektů a architektonických soutěžích.

Více informací

Nabídku s povinnými přílohami doručte v listinném vyhotovení v uzavřené obálce do 30. 10. 2020 do 11,00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Jindřichově Hradci, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec.
Uzavřená obálka bude označena textem „Výběrové řízení – externí architekt města – NEOTVÍRAT“.
Konkrétní popis požadované činnosti, způsob hodnocení nabídek, návrh smlouvy o poradenské a konzultační činnosti bude uchazeči zaslán na základě jeho písemné žádosti zaslané e-mailem na napravnik@jh.cz.

Region

Jindřichův Hradec

Kontakt

Ivan Nápravník
Telefon: +420384351188

Zveřejněno

05.10.2020

Platnost Do

04.12.2020