Prosinec 2018

04. 12. 2018 Praha 3

Listopad 2018

28. 11. 2018 Praha 2
22. 11. 2018 Praha 2
20. 11. 2018 Praha 2
15. 11. 2018 Tábor 2
14. 11. 2018 Praha 1
12. 11. 2018 Praha 2
12. 11. 2018 Praha 2
08. 11. 2018 Pardubice 5
07. 11. 2018 Lomnice nad Popelkou 4
07. 11. 2018 Plzeň 2
07. 11. 2018 Praha 3
06. 11. 2018 Praha 1
01. 11. 2018 Praha 2
01. 11. 2018 Brno 1
01. 11. 2018 Brno 2

Říjen 2018

31. 10. 2018 Praha 2
25. 10. 2018 Lísek u Bystřice nad Pernštejnem 3
23. 10. 2018 Praha 3
16. 10. 2018 Praha 2
16. 10. 2018 Hradec Králové 3
11. 10. 2018 Bystřice nad Pernštejnem 3
11. 10. 2018 Praha 2
11. 10. 2018 Praha 2