Duben 2020

02. 04. 2020 Lanškroun 5
02. 04. 2020 Praha 5
06. 04. 2020 Brno 2
16. 04. 2020 Praha 2
16. 04. 2020 Praha 5
16. 04. 2020 Brno 4
17. 04. 2020 Praha 4
21. 04. 2020 Praha 2
22. 04. 2020 Brno 2
24. 04. 2020 Praha 4
24. 04. 2020 Praha 2
28. 04. 2020 Praha 2
28. 04. 2020 online od 13h 2

Květen 2020

05. 05. 2020 Praha 1
11. 05. 2020 Křtiny 4
12. 05. 2020 Praha 2
14. 05. 2020 Praha 5
19. 05. 2020 Praha 1
20. 05. 2020 Pasohlávky 3
21. 05. 2020 Praha 2
22. 05. 2020 Praha 4
26. 05. 2020 Praha 3
28. 05. 2020 Praha 3
29. 05. 2020 Praha 4

Minulé akceÚnor 2020

27. 02. 2020 Brno 3
26. 02. 2020 Hradec Králové 2

Březen 2020

27. 03. 2020 Praha 4
26. 03. 2020 online od 19h 2
26. 03. 2020 Praha 3
25. 03. 2020 Praha 2
25. 03. 2020 Praha 2
25. 03. 2020 Ostrava 2
24. 03. 2020 Praha 3
24. 03. 2020 Praha 1
24. 03. 2020 Srby 2
23. 03. 2020 Praha 2
20. 03. 2020 Praha 4
18. 03. 2020 Praha 2
17. 03. 2020 Praha 3
12. 03. 2020 Brno 2
12. 03. 2020 Praha 2
10. 03. 2020 Praha 2
09. 03. 2020 Praha 2
09. 03. 2020 Praha 1
05. 03. 2020 Praha 5
04. 03. 2020 Praha 2
04. 03. 2020 Praha 3
02. 03. 2020 Brno 2
>