Anotace:

Včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku. 

 • stručný přehled relevantní legislativy EU
 • stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.)
 • základní pojmy a instituty ve vztahu k předpisům na ochranu životního prostředí, ochrana veřejných zájmů v územním plánování, územním a stavebním řízení
 • posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.)
 • zjišťovací řízení, stanovisko EIA, tzv. coherence stamp (ověření případných změn záměru), specifika územního a stavebního řízení v případě EIA záměrů (1)
 • posuzování vlivů záměrů s možnými vlivy na lokality soustavy Natura 2000 – odchylky
 • ochrana přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.)
 • územní systémy ekologické stability, významné krajinné prvky, kácení dřevin, krajinný ráz, územní a druhová ochrana přírody (včetně výjimek) (2)
 • ochrana zemědělské a lesní půdy (zákon č. 334/1992 Sb., zákon č. 289/1995 Sb.)
 • souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ZPF, odvody za odnětí
 • odnětí pozemků plnění funkcí lesa
 • ochrana vod (zákon č. 254/2001 Sb.)
 • povinnosti stavebníků podle vodního zákona, specifický režim pro povolování vodních děl (3)
 • další aspekty ochrany životního prostředí v případě staveb
 • ochrana ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.)
 • nakládání s odpady podle nového zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.)
 • integrované povolení (zákon č. 76/2002 Sb.)
 • tzv. liniový zákon (zákon č. 416/2009 Sb.), jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny (4)
 • tzv. rekodifikace stavebního práva
 • nejvýznamnější změny na úseku ochrany životního prostředí podle nového stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb.) a tzv. změnového zákona (zákon č. 284/2021 Sb.) včetně informace o aktuálně navrhovaných změnách na úseku stavebního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí

Datum konání: 29. 3. 2022 od 9 do 13 hod

Místo konání: On-line

Vložné: 1.690,-Kč za osobu včetně DPH (10% sleva pro členy ČKA)

Kontaktní osoba: Ing. Petr Dolejš, e-mail:  [email protected], tel.: 234 221 123 - 124

Přednášející: JUDr. Libor Dvořák, Ph.D. (ředitel legislativního odboru, Ministerstvo životního prostředí)

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 2

Více informací

Další akce

02. 07. 2022 18:00 Výstava
04. 07. 2022 10:00 Konference
07. 09. 2022 09:00 Konference
15. 09. 2022 09:00
15. 09. 2022 10:00 Konference