Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje byly vyhlášeny výzvy na územní plány, jejich změny, regulační plány a územní studie. Národní program (NP) Podpora územně plánovacích činností obcí ne-zapomíná na malé obce. Dotační titul „územní plán“ je určen právě jim.


Integrovaný regionální operační program

IROP je rozdělený do čtyř hlavních oblastí – os. Součástí prioritní osy 3 – Dobrá správa územní a zefektivnění veřejných institucí, je specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje (SC 3.3 IROP).
V celém specifickém cíli 3.3 IROP jsou příjemci pouze obce s rozšířenou působností (ORP).

1. Územní plány

Dne 31. 7. 2015 byla vyhlášena 2. výzva IROP zaměřená na zpracování územních plánů a zpracování změn územních plánů. Příjem elektronických žádostí o podporu, prostřednictvím aplikace MS2014+ (https://mseu.mssf.cz), byl zahájen 14. 9. 2015 a ve stejný den byly k této výzvě vydána upravená Specifická pravidla pro žadatele a příjemce včetně příslušných příloh, doplňující jejich původní verzi z 31. 7. 2015 (Pravidla pro žadatele a příjemce mají dvě části, Obecná a Specifická pravidla; oboje jsou pro žadatele a příjemce závazná od data jejich platnosti.) Datum ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 31. 3. 2017. O případném dřívějším uzavření výzvy, např. z důvodu vyčerpání finančních prostředků ve výzvě, bude informovat Řídící orgán IROP veřejnost a žadatele minimálně 20 pracovních dnů předem na webových stránkách www.dotaceeu.cz.

Z hlediska projektového řízení jsou důležitými daty zahájení a ukončení realizace projektu a samozřejmě podmínka, že realizace nesmí být ukončena před datem podání žádosti o podporu. Datum zahájení projektu na územní plán/změnu územního plánu je stanoveno od 1. 1. 2014 a datum ukončení realizace projektu na územní plán/změnu územního plánu je stanoveno do 31. 12. 2019. Podrobnější definice zahájení a ukončení projektu je: datem zahájení realizace projektu na zpracování územního plánu se rozumí den, kdy zastupitelstvo schválilo svým usnesením zadání územního plánu, nejdříve 1. 1. 2014, a datem zahájení realizace projektu na zpracování změny územního plánu se rozumí den, kdy zastupitelstvo schválilo svým usnesením zadání změny územního plánu nebo schválilo svým usnesením zprávu o uplatňování územního plánu, která obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, nejdříve 1. 1. 2014; datem ukončení realizace projektu na územní plán nebo na změnu územního plánu je datum předání upraveného návrhu územního plánu nebo změny územního plánu po veřejném projednání pořizovateli.

Celková alokace této výzvy je 630 mil. Kč, z čehož 85 % je financováno z Evropského fondu regionálního rozvoje (535,5 mil. Kč), 5 % ze státního rozpočtu (31,5 mil. Kč) a zbývající část, tedy 10 %, je hrazena příjemcem (63 mil. Kč).

Vzhledem k zaměření IROP, zejména podporovat finančně velké projekty, byly v rámci této výzvy nastaveny minimální limity celkových způsobilých výdajů, u územních plánů na 450 tis. Kč, u změn územních plánů na 250 tis. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů stanovena nebyla. 

V případě územních plánů mohou o podporu žádat všechny ORP. Ty ORP, které měly územní plán financovaný z oblasti intervence 5.3 Integrovaného operačního programu (IOP), mohou o podporu žádat až po uběhnutí pětileté doby udržitelnosti projektu z IOP. Tato podmínka se nevztahuje na zpracování změn územních plánů, tedy pokud ORP financovala územní plán z oblasti intervence 5.3 IOP, může financovat změnu tohoto územního plánu ze SC 3.3 IROP, aniž by čekala na uplynutí doby udržitelnosti územního plánu. Změny územních plánů budou však podpořeny jen u územních plánů vydaných po 1. 1. 2007 a nutnost změny musí vyplývat z územní studie zaměřené na veřejnou infrastrukturu nebo na řešení krajiny (výdaje na změny územního plánu, nevyplývající z územní studie, zaměřené na veřejnou infrastrukturu či řešení krajiny, jsou nezpůsobilými výdaji).

Mezi způsobilé výdaje patří zejména: zpracování návrhu územního plánu nebo změny územního plánu pro společné jednání, vyhodnocení vlivů územního plánu nebo změny územního plánu na udržitelný rozvoj území, úprava návrhu pro veřejné projednání a úprava návrhu po veřejném projednání. Bližší informace ke způsobilým a nezpůsobilým výdajům najdou žadatelé ve Specifických pravidlech výzvy pro žadatele a příjemce.

2. Regulační plány

Dne 16. 9. 2015 byla vyhlášena 3. výzva IROP zaměřená na zpracování regulačních plánů nenahrazujících územní rozhodnutí z vlastního podnětu obce. Příjem elektronických žádostí o podporu, prostřednictvím aplikace MS2014+ (https://mseu.mssf.cz), byl zahájen 1. 10. 2015. Datum ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 31. 3. 2017. Případné dřívější uzavření výzvy bude oznámeno, obdobně jako u výzvy č. 2 IROP, na webových stránkách MMR.

Obecně je datum zahájení projektu na regulační plán stanoveno od 1. 1. 2014 a datum ukončení realizace projektu na regulační plán je stanoveno do 31. 12. 2019.

Datem zahájení realizace projektu na zpracování regulačního plánu nenahrazujícího územní rozhodnutí z vlastního podnětu obce se rozumí:

  • den, kdy zastupitelstvo schválilo svým usnesením zadání regulačního plánu, nejdříve 1. 1. 2014, nebo
  • den předání zadání regulačního plánu zhotoviteli (projektantovi), je-li vydání regulačního plánu uloženo jako podmínka pro rozhodování o změnách v území v územním plánu, jehož součástí je zadání regulačního plánu, nejdříve 1. 1. 2014.

Datem ukončení realizace projektu na regulační plán je datum předání upraveného návrhu regulačního plánu po veřejném projednání pořizovateli.

Celková alokace této výzvy je (po schválení realokace Řídícím orgánem IROP ze dne 10. 9. 2015) 235,2 mil. Kč., z čehož 85 % je financováno z Evropského fondu regionálního rozvoje (199,92 mil. Kč), 5 % ze státního rozpočtu (11,76 mil. Kč), a zbývající část, tedy 10 %, je hrazena příjemcem (23,52 mil. Kč). 

Rovněž u této výzvy je nastaven minimální limit celkových způsobilých výdajů, v tomto případě 200 tis. Kč pro jeden projekt (projekt však může zahrnovat více regulačních plánů). Maximální výše celkových způsobilých výdajů stanovena není. 

O dotaci na regulační plán mohou žádat všechny ORP, zásadní podmínkou je pouze, že se musí jednat o regulační plán z vlastního podnětu obce nenahrazující územní rozhodnutí. V případě regulačních plánů, které mají zadání součástí územního plánu, není podstatné, zda se jedná o územní plán vydaný po 1. 1. 2007.

Mezi způsobilé výdaje dle Specifických pravidel výzvy pro žadatele a příjemce patří zejména: zpracování návrhu regulačního plánu pro společné jednání, úprava návrhu pro veřejné projednání a úprava návrhu po veřejném projednání. Bližší informace ke způsobilým a nezpůsobilým výdajům najdou žadatelé ve Specifických pravidlech výzvy pro žadatele a příjemce.

3. Územní studie

Dne 8. 10. 2015 byla vyhlášena 9. výzva IROP zaměřená na zpracování územních studií. Obdobně jako u předchozích podporovaných aktivit příjem elektronických žádostí probíhá od 29. 10. 2015 prostřednictvím aplikace MS2014+. Datum ukončení příjmu žádostí je rovněž stanoveno na 31. 3. 2017.

Realizace projektu na územní studie je možná v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2019.

Datem zahájení realizace projektu na územní studii se rozumí den předání zadání územní studie zhotoviteli (projektantovi), nejdříve 1. 1. 2014. Pokud projekt obsahuje více územních studií, jedná se o datum prvního zadání územní studie předaného zhotoviteli.

Datem ukončení realizace projektu na územní studie je:

a) podání návrhu na vložení dat o studii do Evidence územně plánovací činnosti po schválení možnosti jejího využití pořizovatelem (v případě ORP, která nemá pověření Krajského úřadu dle stavebního zákona). Pokud projekt obsahuje více územních studií, jedná se o datum podání návrhu na vložení dat o studii do Evidence územně plánovací činnosti po schválení možnosti jejího využití pořizovatelem, které proběhlo jako poslední.

b) vložení dat o studii do Evidence územně plánovací činnosti po schválení možnosti jejího využití pořizovatelem (v případě, že ORP má pověření Krajského úřadu dle stavebního zákona). Pokud projekt obsahuje více územních studií, jedná se o datum vložení dat o studii do Evidence územně plánovací činnosti po schválení možnosti jejího využití pořizovatelem, které proběhlo jako poslední.

Celková alokace této výzvy je 450 mil. Kč, z čehož 85 % je financováno z Evropského fondu regionálního rozvoje (382,5 mil. Kč), 5 % ze státního rozpočtu (22,5 mil. Kč), a zbývající část, tedy 10 %, je hrazena příjemcem (45 mil. Kč).

Také u této výzvy je nastaven minimální limit celkových způsobilých výdajů, a to ve výši 200 tis. Kč pro jeden projekt (projekt však může zahrnovat více územních studií). Maximální výše celkových způsobilých výdajů stanovena není. 

Územní studie podporované ze SC 3.3 IROP musí být zaměřeny na:

  • veřejnou infrastrukturu (a to technickou a dopravní infrastrukturu nebo veřejná prostranství),
  • řešení krajiny.

Projekty na zpracování územních studií se mohou, na rozdíl od projektů na územní a regulační plány, realizovat v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností.

Dále pak musí projekty na zpracování územních studií splňovat tato specifická kritéria:

  • územní studie ORP je zpracovaná na akci veřejné technické infrastruktury ve vazbě na TEN-E (transevropské energetické sítě) nebo na záměry vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR (PÚR) na území správního obvodu ORP,
  • územní studie ORP je zpracovaná na akci veřejné dopravní infrastruktury ve vazbě na TEN-T (transevropské dopravní sítě) nebo na záměry vyplývající z PÚR na území správního obvodu ORP,
  • územní studie ORP je zpracovaná na veřejná prostranství pro vybrané území správního obvodu ORP ,
  • územní studie řeší krajinu podrobně ve všech souvislostech ve vazbě na zelenou infrastrukturu, Adaptační strategii EU, protipovodňovou ochranu a Evropskou úmluvu o krajině na území správního obvodu ORP (Řešené území územní studie krajiny bude vždy vymezeno pouze v rozsahu celého správního obvodu obce s rozšířenou působností, v souladu s metodickým pokynem Zadání územní studie krajiny).

Mezi způsobilé výdaje dle Specifických pravidel výzvy pro žadatele a příjemce patří zejména: výdaje na nezbytné doplňující průzkumy a rozbory související se zpracováním územní studie v rámci projektu a zpracování územní studie a úprava územní studie pro schválení možnosti jejího využití pořizovatelem. Bližší informace ke způsobilým a nezpůsobilým výdajům najdou žadatelé, jako u předchozích dvou výzev, ve Specifických pravidlech výzvy pro žadatele a příjemce. 

Informace ke SC 3.3 poskytuje Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Podrobnější informace k výzvám z IROP najdete také na http://www.dotaceEu.cz/irop.

Nový národní program na podporu územně plánovacích činností obcí

MMR dne 1. 11. 2015 vyhlásilo výzvu na dotační titul „územní plán“, která je vyhlášena z nového národního programu Podpora územně plánovacích činností obcí (117D05), respektive z jeho podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí (117D0510). Příjem žádostí bude ukončen dne 15. 1. 2016.

Cílem dotačního titulu „územní plán“ je podpora pořízení územních plánů formou dotace, která bude poskytována obcím (mimo obce s rozšířenou působností, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán z Integrovaného operačního programu nebo Programu rozvoje venkova). Tato dotace může být poskytnuta obcím, které nemají žádný územní plán, nebo mají územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru a jeho platnost skončí do 31. 12. 2020 (tj. územní plán schválený před 1. 1. 2007).

Ze státního rozpočtu na rok 2016 MMR předjednalo s Ministerstvem financí na tento dotační titul 20 mil. Kč. Výše dotace na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně však 400 tis. Kč. Financovány budou dvě etapy zpracování územního plánu, a to návrh pro společné jednání a návrh pro veřejné projednání (včetně případného vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území). Pro předložení žádosti bude třeba mít již uzavřenou smlouvu s projektantem územního plánu. Víceleté financování projektů (akcí) je možné.

Podrobnější informace jsou zveřejněny na stránkách MMR:
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace

Celý dokument ke stažení zde