Informace o aktuálním dění okolo výkonových a honorářových řádů.


ČKAIT vyhrála soudní spor o honorářový řád, který, jak známo, je dokumentem, na němž se ČKA i ČKAIT před časem shodly, a který je neustálým problémem ve vztahu k ÚOHS. Spor vedla ČKAIT proti rozhodnutí ÚOHS o udělení pokuty za vydávání a prosazování jednotných, tudíž „protikonkurenčních“, ceníků projektových prací. Rozhodnutí soudu, které úřadem udělenou pokutu zrušil se zdůvodněním, že dle zákona 360/1992 Sb. má komora právo ceníky vydávat, by se tudíž mohlo jevit jako vítězství, které nám konečně umožní prosazovat dodržování minimálních cen dle honorářového řádu a trestat provinilce pohybující se hluboko pod úrovní dumpingu…

Onen rozsudek ovšem zdaleka není tak jednoznačný – dle informací ČKAIT soud sice na straně jedné uznává, že komora, v tomto případě ČKAIT, má podle zákona právo ceníky vydávat, tudíž ji nelze za vydání honorářového řádu trestat, nicméně na straně druhé nepřiznává komoře právo tyto ceníky tvořit, laicky řečeno, natož jejich dodržování vymáhat. Prakticky dopad zmíněného rozsudku je tudíž jen v zrušení peněžního trestu pro ČKAIT, jinak se situace nijak výrazně nemění. Nemáme sice ještě v tuto chvíli žádné právní rozbory rozsudku, veškeré informace od vedení ČKAIT na toto téma jsou předběžné, nicméně nelze v souvislosti s tímto očekávat výrazný obrat k lepšímu. Bohužel.

Jedna pozitivní zpráva na téma honorářů by tu však přece jen byla – nadace ABF má zájem a snahu připravit a vydat kompletní přehled standardů výkonů a honorářů projektových prací a v souvislosti s tímto oslovila ČKA, ČKAIT, SPS, SIA a požádala je o konzultace a spolupráci. Standardy výkonů a oceňování je zatím pracovní název dokumentu, nebo lépe řečeno souboru dokumentů, které by měly vycházet ze stávajících standardů a honorářů upravených ve smyslu stavebního zákona a měly by být doplněny o další standardy, kupříkladu způsoby výpočtu celkových investičních nákladů, tvorby oceňování investiční činnosti apod. V této věci probíhají intenzivní jednání a pokud se nic nezmění, měl by být sborník standardů výkonů a oceňování v průběhu poloviny příštího roku zpracován a vydán.

Z úvodního textu místopředsedkyně ČKA Barbary Potysz v Bulletinu ČKA 4/2007