Může vést autorizovaný architekt (se všeobecnou působností) jednoduchou stavbu stavěnou svépomocí jako stavbyvedoucí?


Ano, autorizovaný architekt je oprávněn vést stavbu jednoduchou [§ 17 písm. i) zákona o výkonu povolání]. Stavby jednoduché jsou pojmově vymezeny a užívány stavebním zákonem [zejména ustanovení § 104 odst. 1 a 3 stavebního zákona – stavby pro bydlení pak uvedeny v § 104 odst. 2 písm. a)] a vymezeny též v prováděcí vyhlášce č. 501/2006 Sb. [§ 2]. Osoba vedoucí stavbu se v tomto případě nazývá „stavební dozor“ [§ 2 odst. 2 písm. d) stavebního zákona]. Jedná se o kvalifikovanou osobu, to jest osobu autorizovanou, nebo alespoň splňující kritéria vzdělání a praxe. Povinnosti této osoby jsou rámcově popsány v ustanovení o stavbyvedoucím – § 153 stavebního zákona.