Dotazy od autorizovaných osob i veřejnosti a odpovědi právního oddělení ČKA.

Česká komora architektů nabízí svým členům, orgánům veřejné správy i veřejnosti konzultační služby týkající se projektování staveb a souvisejících oblastí (územní plánování, veřejné zakázky, postupy úřadů při povolování staveb, problematika autorství projektů a staveb...) formou osobních konzultací nebo zpracování odborných stanovisek či metodik. 

Pro členskou základnu ve výši 300 Kč/hod., nebo 900 Kč/hod. (Více v Metodice právního poradenství poskytovaného Českou komorou architektů)

Pro veřejnou správu ve výši 900 Kč/hod.

Pro ostatní subjekty ve výši 2500 Kč/hod.

Kontakt

Mgr. Eva Faltusová
Mgr. Ing. Daniela Rybková

Josefská 34/6, 118 00 Praha 1; tel.:273 167 481, , Osobní konzultaci prosím domluvte dopředu telefonicky či emailem.

-------------------------------------------------------

DOTAZY

 • Autorizovaný architekt jako odpovědný zástupce

  Jako autorizovaný architekt jsem garantem pro projektování jednoduchých staveb pro stavební firmu. Tuto činnost vykonávám jako její odpovědný zástupce. Nyní mě oslovila další firma, abych stejnou práci vykonával i pro ni. Umožňují profesní předpisy, abych takovou činnost dělal pro více než jednu firmu?

 • Formát projektu odevzdávaného zákazníkovi

  Klient po mně požaduje spolu s výtiskem paré odevzdat také digitální verzi projektu v otevřeném formátu. Mohu nebo mám dokonce povinnost mu toto odevzdávat?

 • K postupu v případě nesouhlasu se závazným stanoviskem

  Odbor památkové péče odmítá vydat závazné stanovisko a jeho vydání podmiňuje nesmyslnými požadavky. Jak je možné se proti nevydání stanoviska nebo proti vydání zamítavého závazného stanoviska bránit, je možné podat odvolání?

 • K problémům spojeným s rozdělením zadávání veřejné zakázky zapracování PD na více fází

  V zadávacím řízení jsem získal veřejnou zakázku na zpracování studie rekonstrukce objektu. Vzhledem ke spokojenosti zadavatele jsem předpokládal spolupráci na dalších stupních PD. Nyní mi bylo sděleno, že mi nemůže být zakázka na zpracování dalších stupňů svěřena za použitím jednacího řízení bez uveřejnění, že by se jednalo o porušení zákona o veřejných zakázkách. Zároveň jsem zadavatelem nucen k převodu autorských práv. Co si o tomto postupu myslíte?

 • Povaha územního plánu z autorskoprávního hlediska

  Jaké má postavení zpracovatel územního plánu, pokud se provádí jeho změna? Musí ji město zadat témuž autorovi?

 • K otázce podjatosti správního orgánu

  V řízení o vydání územního rozhodnutí rozhodoval příbuzný souseda, který nesouhlasí s naším stavebním záměrem. Po vydání rozhodnutí je zcela zřejmé, že rozhodoval zaujatě. Podali jsme námitku podjatosti, ale bylo nám řečeno, že to již není možné.

 • Ke společnostem zastupujícím zadavatele v průběhu veřejných zakázek

  Kdo jsou společnosti „organizující“ veřejné zakázky? Kdo těmto společnostem uděluje/odjímá licence, u jakého orgánu je možné se proti jednání společností bránit?

 • K pojmu rozpracovaná zakázka

  Co § 26 PEŘ ČKA míní termínem „rozpracovaná zakázka“? Jsem názoru, že pokud zhotoví architekt na základě smlouvy architektonickou studii stavby a je za ni dle smluvního ujednání zaplacen, nemůže se dále jednat o „rozpracovanou zakázku“.

 • K závaznosti technických norem

  Investor požaduje ve smlouvě dodatek následujícího znění „Pro zhotovení díla jsou závazné normy, předpisy a zákony platné v ČR“. Mám na toto přistoupit? Je takováto formulace vůbec v souladu se zákonem?

 • K užití autorského díla v návrhu interiéru

  Spolupracuji při návrzích interiérů s firmou, která navrhuje a následně realizuje samolepicí folie na stěny. Jedním z uvažovaných grafických motivů pro interiérové dekorace jsou portrétové motivy slavných celebrit. Nemůžeme se při použití výše popsaných motivů v interiéru dostat do konfliktu s autorským právem?