BIM - aneb co nás čeká a nemine...

Vážení a milí kolegové a kolegyně,

tento newsletter uvádím jinak než obvykle - a to s cílem vzbudit váš zájem o připravovaný OTTA na téma BIM, který chystáme 9. července. Co to je vlastně ten „BIM“, zkratka, o které se začíná stále častěji mluvit v souvislosti se „stavebnictvím 4.0“, v návaznosti na již zákonem 12/2020 schválenou digitalizaci stavebního řízení (DSŘ), která nás čeká přesně za tři roky - 1.7.2023.

Sotva jsme během minulého a letošního roku absolvovali výkruty na cestě přípravy rekodifikace stavebního práva - ať si o návrhu myslíme, co chceme a ať už proces schvalování v parlamentu dopadne, jak dopadne - změny v procesu přípravy a povolování staveb nastanou... a už se na nás valí nové požadavky a nároky.

Building Information Modeling či také Management, digitální dvojče stavby, informační model stavby, datový standard, mezinárodní klasifikační systém,..., to vše jsou termíny z chystané změny, které se jako architekti a projektanti nevyhneme. Při respektu k nesporným přínosům elektronizace a digitalizace stavebnictví, jde především o to, aby nám tato vlna nezkomplikovala výkon našeho povolání - vytváření kvalitního vystavěného prostředí a krajiny pro soukromé a veřejné klienty. Jestliže nová stavební legislativa vzbuzuje rozporné reakce a vyvolává odpor i pozitivní očekávání, o informačním modelování staveb se mezi architekty moc nemluví, a proto také ČKA ani nebyla - na rozdíl od ČKAIT - brána za rovnoprávného partnera v procesu garantovaném MPO ČR, s dosud velmi pasivní rolí MMR. To se ještě před korona krizí zásadně změnilo. ČKA podepsala s ČKAIT Memorandum o spolupráci v této oblasti, zřídila PS pro digitalizaci (a také BIM), aktivně se účastní přípravných a projednávacích procesů a téma prohlubuje. Dovolte mi proto uvést trochu informací, které jsou zásadní pro budoucí vývoj také v naší profesi.

Před takřka třemi lety, 25. září 2017, vláda ČR svým usnesením č. 682 schválila materiál Koncepce zavádění metody BIM v České republice. Materiál vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, jakožto gestor pro zavádění BIM v ČR, a to ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM a Státním fondem dopravní infrastruktury. Dokument byl předložen na základě usnesení vlády č. 958, o významu metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího postupu pro její zavedení, ze dne 2. listopadu 2016.

BIM (český ekvivalent "informační modelování staveb") představuje komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu. V rámci systému BIM vzniká digitální vícerozměrný model stavby (tzv. BIM model), obsahující geometrické a popisné informace, který slouží jako otevřená databáze informací o stavbě pro její návrh, provedení, provozování a vzájemné propojení těchto etap. Protože stavebnictví vytváří dlouhodobé užitné hodnoty, které jsou zásadní pro budoucí hospodářský a sociální rozvoj státu, je nutné zajímat se nejen o počáteční investici do projektu, ale klást důraz na náklady celého životního cyklu staveb. Jedním z hlavních nástrojů, jak dosáhnout vyšší produktivity, inovativnosti a konkurenceschopnosti, je využívání informačních technologií. Používání metody BIM je proto základní podmínkou digitalizace stavebnictví, tzv. Stavebnictví 4.0.

Tento krok je často přirovnáván k situaci, kdy docházelo k přechodu z kreslení rukou na kreslení projektů na počítači pomocí CAD. Dovolím si tvrdit, že jde o změnu mnohem významnější, neboť při přechodu na CADové navrhování se měnil pouze nástroj, jakým vzniká projektová dokumentace. S přechodem na BIM je však tento změna mnohem komplexnější a dotýká se nejen způsobu tvorby projektu, ale i formy spolupráce, vzájemných vztahů a míry využitelnosti informací i dat tvořených od samotného návrhu až po další fáze životního cyklu stavby. BIM tedy není pouhým nástrojem, ale jedná se o komplexní systém změny organizace a myšlení.

Virtuální model stavby se postupně začal rozvíjet, a kromě grafických dat (3D) byly k modelu připojovaly další - negrafické informace, které rozšiřovaly jeho informační základ a umožnily tak model využívat nejen pro tvorbu výkresové dokumentace, ale i k dalším účelům jako jsou např. různé druhy analýz, propočtů či např. ke kontrole kolizních prvků. Proces tvorby takového modelu začal být označován zkratkou BIM, tj. Building Information Modelling – Informační modelování staveb. Postupně však nepůjde jen o informace užitečné pro projektování, ale i informace využitelné ve fázi výstavby, provozu nebo správy a hlavně pro řízení celého stavebního projektu. Objevují se tak další výklady a zkratky související s BIM, jako je například vnímání BIM jako obdoby novodobé správy informací o stavbě a souvisejících procesech, tj. Building Information Management.

Pokud již pracujete s BIM nástroji, tedy v REVITu, ARCHICADu a dalších prostředích, které směřují k informačnímu projektování, nebo si jen uvědomujete nevyhnutelnost těchto procesů v blízké budoucnosti, zaregistrujte se na OTTA k BIM, který pořádáme díky laskavé spolupráci jednoho z nositelů koncepce BIM v ČR - České agentury pro standardizaci, ve čtvrtek 9. července od 17 do 19 hodin v sídle agentury ČAS, Biskupský dvůr 5, Praha 1.  Přihlaste se v kanceláři komory včas, kapacity v ČAS jsou omezené.

Věřím, že se nám aktivnějším přístupem než doposud podaří ovlivnit především časový plán zavádění metody BIM do zadávání nadlimitních veřejných zakázek, který byl určen Koncepcí BIM na 1.1.2022.

Všem vám přeji klidné léto bez virů.

Váš Jan Kasl, předseda ČKA