Praktické informace k výkonu profese architekta v době nouzového stavu

6. dubna 2020 - Dopis předsedy ČKA Jana Kasla ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové 

2. dubna 2020 – Daňové aktuality reagující na šíření viru SARS-Cov-2.

1. dubna 2020 – Nový web věnující se české architektuře www.archizoom.cz zveřejnil analýzu možných ekonomických dopadů krize na profesi architekta. S textem se můžete seznámit zde a s reakcí předsedy ČKA Jana Kasla pod tímto odkazem.

1. dubna 2020 - Podmínky pro čerpání z programu Antivirus

29. března 2020 – Přesunutí termínu valné hromady, osobní dopis předsedy ČKA všem členům.

26. března 2020 - Aktuální informace v oblasti daní a pojistného.

26. března 2020 – Další advokátní kanceláře nabízejí svou pomoc podnikatelům v krizi. Skupina advokátů připravila webové stránky https://pravovrousce.cz/, na kterých lze najít řadu užitečných vzorových smluv a dokumentů a rovněž návodů, jak postupovat v situacích, které mohou při podnikání v souvislosti se stavem nouze nastat.

24. března 2020 – Souhrn informací o změnách v povinnosti platby daní a dalších plateb a poplatků v souvislosti s nouzovým stavem v ČR. Více informací.

24. března 2020 – Informace o možnosti dopadu nouzového stavu v ČR na plnění uzavřených smluv. Více informací.

20. března 2020 - Advokátní kancelář Frank Bold nabízí bezplatnou online poradnu pro členy ČKA, kteří řeší právní komplikace plynoucí ze současné karantény a omezení podnikání a cestování. Poradna je k dispozici i pro další občany a samosprávu. Více informací. 

19. března 2020 - Všechny služby autorizovaným architektům od společnosti MARSH jsou nadále zajištěny v plném rozsahu prostřednictvím telefonické a elektronické komunikace. Více informací.

19. března 2020 -  Možnosti řešení zvýšeného rizika kybernetického útoku. Více informací.

_____________________________________________________________________________________________

Dne 12. března 2020 byl po 14 dnech váhání vyhlášen nařízením Vlády ČR na 30 dní nouzový stav, následovaný usnesením vlády z 15. března 2020 o omezení volného pohybu obyvatel, s účinností od 16. do 24. března 2020. Jde o opatření přijatá z důvodu ohrožení zdraví obyvatel v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19. Jak se tato mezení dotýkají výkonu naší profese?

Nadále je možné cestovat za účelem výkonu podnikatelské činnosti i do zaměstnání. Sem se řadí cesty do kanceláře i za klienty. Doporučujeme, abyste své osobní schůzky omezili na minimum a využívali zdarma dostupné platformy pro konference online, například službu ZOOM. V případě nutnosti osobního kontaktu na úřadě či kontrolních dnech na stavbách doporučujeme cestování osobním vozidlem a používání hygienických pomůcek.

Orgány veřejné správy mají nařízením omezené úřední hodiny na pondělí a středu v maximálním rozsahu 3 hodin. Fungování stavebních úřadů by však nemělo být v zásadě omezeno a stav nouze by neměl mít dopad na plynutí správních lhůt. Nadále je možné konat např. místní šetření za účasti méně jak 30 osob a s respektováním zvýšených hygienických opatření. Ke komunikaci s pracovníky úřadů využijte v maximální míře telefonický a elektronický kontakt.

Rady obcí a krajů mohou nadále jednat. Lze připustit účast zástupce formou dálkového připojení (online videokonference), takto přítomný člen orgánu může rovněž hlasovat.  Zasedání zastupitelstev lze konat pouze výjimečně v případech, kdy je nutno jednat o záležitostech souvisejících s krizovou situací. Je tedy např. nutno počítat s odložením vydání územně plánovací dokumentace.

Organizátorům vyhlášených architektonických soutěží mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek doporučujeme zvážit umožnění zasedání poroty, a to včetně hodnotícího zasedání, formou videokonference. Pro konzultaci jednotlivých případů se obracejte na právní oddělení kanceláře ČKA.

Zcela jistě se v plánovaném termínu 18. dubna 2020 nebude konat Valná hromada ČKA, o jejím novém termínu nelze dosud zodpovědně rozhodnout. Pravděpodobně by se mohla konat s minimálně jednoměsíčním odkladem koncem května či na počátku června, ale bude záležet na vývoji epidemiologické situace v ČR.

Představenstvo 3. března 2020 ještě stačilo přijmout všechny potřebné dokumenty pro Valnou hromadu a vy byste je měli dostat elektronicky v příštích dnech. 18. dubna sice vyprší mandát čtyřem členům představenstva, ale usnášeníschopnost i možnost přijímat usnesení kvalifikovanou většinou je zachována. Odklad VH minimálně o měsíc či dva by neměl v zásadě ovlivnit funkčnost ČKA ve všech jejích hlavních oblastech činnosti. Kancelář zajišťuje provoz i v nastalé obtížné situaci, snažíme se přenést jednání na virtuální konference. Obracejte se na nás prosím telefonicky a e-mailem.

Doufáme, že i vy procházíte tímto nelehkým obdobím bez velkých ztrát, především ve zdraví vlastním i vašich blízkých a bez finančních problémů. Nedodržení termínů odevzdání či ztrátu některých projektů se nám jistě podaří dohnat v dalších měsících. Nevíme, na jak dlouho pandemie přibrzdí v celku dobře nastartovanou konjunkturu ve stavebnictví, ale měli bychom se poučit z dnešní situace, abychom naivně nespoléhali na světlé zítřky a počítali s podobnými riziky i do budoucna. Globální stav životního prostředí představuje jednu z možných budoucích výzev, kdy však nepomůže ani karanténa či dostatek respirátorů. Věříme, že nás nečeká hluboká krize jako v letech 2008 až 2012, že stavebnictví, a tedy i naše profese, překoná důsledky pandemie a my nebudeme řešit základní existenční otázky. Architekti mohou využít možnosti podat daňové přiznání a uhradit daňovou povinnost až s tříměsíčním zpožděním, tedy do 1.  července 2020. Je také možné požádat zpětně o prominutí zálohy na daň 2020, která byla splatná k 16. březnu. Navrhnu jako předseda ČKA, aby představenstvo na svém nejbližším zasedání jednalo o prominutí penále za pozdní úhradu členského příspěvku za rok 2020.

O vývoji situace v našem oboru vás budeme plynule informovat na webu ČKA.

Za představenstvo a kancelář ČKA 

Jan Kasl, předseda

 

V Praze dne 17. března 2020