Stanovuje hodnotu územněplánovací dokumentace, hodnoty projektových prací pozemní a krajinářské stavby, stanovení investičních nákladů stavby.


Kalkulačka nabízí možnost vypočíst individuální cenovou nabídku (honorář) za vypracování autorizované stavební projektové nebo územně plánovací dokumentace. K vypočtené časové náročnosti si projekční kanceláře v rámci volné hospodářské soutěže stanoví vlastní hodinovou sazbu, kterou se násobí kalkulačkou vypočtená časová náročnost investorem požadovaných prací.

KALKULAČKA - POZEMNÍ A KRAJINÁŘSKÉ STAVBY

Kalkulačka stanovuje předpokládanou časovou náročnost nezbytnou pro zpracování stavební projektové dokumentace dle typu, kategorie obtížnosti a velikosti pozemní nebo krajinářské stavby – předpokládaná časová náročnost odpovídá požadavku na vypracování úplné, proveditelné a bezpečné projektové dokumentace stavby v souladu s příslušnými právními předpisy. Součástí kalkulačky je rovněž možnost stanovení investičních nákladů stavby podle zadaných požadovaných parametrů konkrétní stavby.

KALKULAČKA - ÚZEMNÍ PLÁN

Kalkulačka stanovuje předpokládanou časovou náročnost nezbytnou pro zpracování územního plánu dle velikosti a obtížnosti řešeného území – předpokládaná časová náročnost odpovídá požadavku na vypracování úplné a i z dlouhodobého hlediska dostatečné a kvalitní územně plánovací dokumentace v souladu s příslušnými právními předpisy.

KALKULAČKA - REGULAČNÍ PLÁN A ÚZEMNÍ STUDIE

Kalkulačka stanovuje předpokládanou časovou náročnost nezbytnou pro zpracování regulačního plánu (z podnětu, nebo na žádost) dle velikosti a obtížnosti řešeného území – předpokládaná časová náročnost odpovídá požadavku na vypracování úplné a i z dlouhodobého hlediska dostatečné a kvalitní územně plánovací dokumentace v souladu s příslušnými právními předpisy. Kalkulačku je možné použít i pro stanovení předpokládané časové náročnosti nezbytné pro zpracování územní studie.

CENY A ODMĚNY V SOUTĚŽÍCH NA POZEMNÍ A KRAJINÁŘSKÉ STAVBY