AKTUÁLNĚ: Dne 14. srpna 2015 obdržela Komora soutěžní podmínky s nápravou vytýkaných problémů.
K soutěži tedy již nemá námitek a k tomuto dni nepovažuje soutěž za neregulérní.

 

Česká komora architektů zaznamenala vyhlášenou soutěž na ,,Výtvarné řešení výdechu
MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího okolí", na kterou pohlíží jako na neregulérní soutěž.

Zásadním problémem je složení poroty, v níž nepřevládají odborníci nezávislí na vyhlašovateli. Diskutabilní je výše cen a odměn soutěžícím.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá ke dni 10. července 2015 architekty, aby se soutěže neúčastnili.