Předmětem urbanisticko-architektonické soutěže budoucí zástavby Žlutého kopce na Starém Brně je řešení koncepčního návrhu daného území a jeho zástavby.

Zástavbu Žlutého kopce na Starém Brně si zadavatel definoval v memorandu o výstavbě na území městské části: „Městská část požaduje na svém území zřízení lokality pro rozvoj nové vilové čtvrti na Žlutém kopci, jako nedílnou součást městské struktury. Urbanistické uspořádání stanoví veřejná architektonická soutěž“.

Užší jednofázová projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

Žádost o účast společně s příslušnými doklady prokazujícími splnění podmínek účasti bude doručena v listinné podobě sekretáři soutěže na adresu podatelny: Statutárního města Brna, městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, ve lhůtě do 30. 9. 2019Předpokládaný termín vyhlášení

11. 09. 2019

Vyhlašovatel

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánská 2, 601 69 Brno
Za zadavatele jedná: Ing. arch. Petr Bořecký, uvolněný člen ZMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj
Tel: 542 526 307
E-mail: borecky@brno-stred.cz

Sekretář soutěže

Ing. Jana Výtisková

Dominikánská 2, 601 69 Brno
Tel: 542 526 314
E-mail: jana.vytiskova@brno-stred.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

590 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 30. 01. 2019

Datum vyhlášení soutěže

11. 09. 2019

Datum konání hodnotící zasedání poroty

13. a 14. 2. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

09. 09. 2019

Předseda poroty

Doc. Ing. arch. Jiří Oplatek

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Vojtěch Mencl
Ing. arch. Petr Bořecký
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. – radní města Brna pro oblast územní plánování a rozvoje

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Bc. Martin Landa, 1. místostarosta MČ Brno-střed pro oblast životního prostředí
MgA. Jakub Kořínek – člen komise STAKO při RMČ BS

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Václav Navrátil
Ing. Michal Palaščák

Seznam přizvaných odborníků:
Ing. Jana Pelikánová, OÚPR MMB
Ing. arch. Martin Zedníček, OPP MMB
Ph.Dr. Zdeněk Vácha, NPÚ
Ing. Adolf Jebavý – dopravní řešení

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže