Předmětem soutěže byl návrh a zpracování architektonického řešení novostavby čtyřtřídní mateřské školy
(dále MŠ) v sídlištním bloku ze 70. let na pozemcích parc. č. 1281/256 a 1281/257 v k. ú. Vokovice, v areálu
stávající MŠ včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, venkovní úpravy celého areálu MŠ vč.
vybavení venkovními herními prvky. Součástí návrhu byl přesun stávající trafostanice (parc. č. 1281/180)
v rámci areálu nové MŠ a její vhodné zakomponování do řešení. Návrh měl respektovat místní podmínky,
obytný charakter řešené lokality, velikost území, dosavadní způsob zástavby a podmínky vyplývající
z umístění objektu v těsném sousedství věžových bytových domů.

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž.

 


Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6

Sekretář soutěže

Bc. Viktor Valouch

Kancelář architekta MČ Praha 6
Adresa: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
Tel/fax: 220 189 978
E‐mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Jan Mužík

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Jan Lacina, zástupce starosty MČ P6, místopředseda poroty
Ing. arch. Martin Polách, statutární zástupce starosty MČ P6
Ing. arch. Bohumil Beránek, vedoucí OKSÚR KA MČ P6

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Jana Jelínková, vedoucí KA MČ P6

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání odborníků. Předpokládá se přítomnost paní ředitelky současné MŠ Vokovická Mgr. Zuzany Soukopové.

1

Částka 230 000,-
Autoři: Ing. arch. Štěpán Matoušek , Ing. arch. Theresa Kjellberg
Ing. Martin Beneš
Spoluautor:

[Hodnocení poroty]

2

Částka 125 000,-
Ing. arch. Tadeáš Matoušek
Autor:
Spoluautoři: Ing. arch. Veronika Müllerová , Ing. arch. Lenka Zikešová , Ing. arch. Lucie Sejkorová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 90 000,-
Ing. arch. Roman Chvilíček
Autoři: Ing. arch. Přemysl Jurák , Ing. arch. Jana Vichorcová
Spoluautor: Bc. David Poloch

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 40 000,-
Architektonický atelier Arkáda, spol. s.r.o. + Ing. arch. Martin Řehák
Autoři: Ing. Martin Machulka , Ing. arch. Martin Řehák

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 15 000,-
a23 architekti
Autor: Ing. arch. Karel Filsak
Ing. arch. Michaela Dejdarová
Spoluautoři: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer

[Hodnocení poroty]