Předmětem soutěže bylo nalezení vhodného architektonického řešení pro ideový koncept expozice na území NKP – Pietní území Zámeček v Pardubičkách. Návrh měl obsahovat řešení prostoru NKP s objektem expozic. Nedílnou součástí mělo být řešení nástupního prostoru a přilehlého okolí památníku.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Martin Charvát - primátor města
Tel/fax: +420 466 859 502
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. arch. Aleš Reiský

Štrossova 44, 530 21 Pardubice
Tel.: +420 466 859 145
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Jakub Rychtecký - náměstek primátora
Vojtěch Kyncl - vědecký pracovník historického ústavu AVČR

Řádní členové poroty - nezávislí

prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka
MgA. Marcela Steinbachová
Ing. arch. Peter Stec - nezávislý architekt, Bratislava

Náhradníci poroty - závislí

Martin Charvát - primátor města Pardubic
Aleš Klose - zastupitel města Pardubic
Zuzana Kavalírová - vedoucí Odboru hlavního architekta MmP

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
František Václavík - autor stavebněhistorického průzkumu
Milan Mariánek - odd. kultury a památkové péče KÚ

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

2

Částka 60 000,-
žalský architekt
Ing. arch. MgA. Jan Žalský, Ing. arch. Vít Podráský

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
MCA atelier s.r.o.
prof. Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Pavla Melková

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
Mgr. akad. arch. Roman Brychta, Ing. arch. Petr Lešek, MSc. Arch. Adam Hašpica
MgA. Renata Horová

[Hodnocení poroty]