10.12.2009

Dopis předsedy představenstva ČKA ministrovi kultury v souvislosti s realizací výstavby Vědecké knihovny Moravskoslezského kraje

Předseda představenstva ČKA dopisem apeluje na ministra kultury s žádostí o podporu realizace výstavby Vědecké knihovny Moravskoslezského kraje podle projektu ateliéru Kuba Pilař Architekti. V dopise uvádí protiargumenty v reakci na prohlášení hejtmana Moravskoslezského kraje.

01.10.2009

Stanovisko k ochraně autorských práv ke stavbám jakožto rozmnoženinám autorského díla v reklamě

Stále častěji se lze v praxi setkat s případy využití kvalitního architektonického díla – stavby (ve smyslu autorského zákona rozmnoženiny autorského díla) pro reklamní účely jiných subjektů než architektů a stavebních společností a pro jiné výrobky, než stavební.

10.07.2009

Stanovisko ČKA k postupu politické reprezentace Moravskoslezského kraje při zadání zakázky na Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě

Česká komora architektů byla informována o rozhodnutí zastupitelstva Moravskoslezského kraje nezadat veřejnou zakázku na vybudování Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě vítězům architektonické soutěže, architektům Ladislavu Kubovi a Tomáši Pilařovi [Ateliér Kuba Pilař Architekti] se zdůvodněním o příliš vysokých investičních nákladech. Náhradou za zadání zakázky na základě velmi hojně a bohatě obsazené architektonické soutěže má být jiný způsob zadání zakázky.

09.07.2009

Stanovisko České komory architektů k postupu Ministerstva kultury ČR a Muzea umění Olomouc při zadávání veřejné zakázky (soutěže o návrh) na Středoevropské fórum Olomouc

Česká komora architektů oznamuje autorizovaným architektům a dalším zainteresovaným osobám, že Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, se sídlem Denisova 47, 771 11 Olomouc, připravuje v součinnosti s Ministerstvem kultury České republiky zadání veřejné zakázky (soutěže o návrh) na „Středoevropské fórum Olomouc“, které je v rozporu s euroatlantickými soutěžními standardy a je neregulérní.

20.05.2009

Prohlášení k problematice podpory opatření směřujících k energetickým úsporám historických staveb

Česká komora architektů, Národní památkový ústav a Státní fond životního prostředí se dohodly na tomto společném prohlášení k problematice podpory opatření směřujících k energetickým úsporám historických staveb:

30.04.2009

Stanovisko ČKA k novelizaci zákona o výkonu povolání

ČKA zásadně nesouhlasí s novelizací zákona o výkonu povolání, na základě níž by ČKAIT byla oprávněna udělovat autorizaci pro obor architektura (název oboru „architektura a stavitelství“). ČKA navrhuje v § 5 odst. 3 písm. a) nahradit navrhované znění zněním: „stavitelství“. Obdobně zásadně nesouhlasí s přechodným ustanovením Čl. I bod 1 písm. a) a požaduje vypustit z textu slova „architektura a“. Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, podala poslankyně Hana Orgoníková.

09.04.2009

Stanovisko ČKA k rozsahu oprávnění architekta projektovat speciální části projektu

Vzhledem k opakujícím se dotazům architektů i pracovníků stavebních úřadů vydala v roce 2003 Česká komora architektů následující stanovisko k rozsahu oprávnění architektů při zpracování speciálních částí projektové dokumentace. Protože se dotazy objevují znovu, rozhodli jsme se kompletní znění nyní již aktualizovaného textu znovu přetisknout.

12.03.2009

Stanovisko ČKA k záměru vykácet aleje podél pozemních komunikací

V souladu se svými dlouhodobě sledovanými cíli a postoji k péči o krajinu v urbanizovaném prostředí i mimo něj, jakožto součásti kulturního dědictví, vydává Česká komora architektů k současnému záměru vlastníků a správců alejí stromořadí podél silnic I., II. a III. třídy toto stanovisko: