Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Stanoviska a vyjádření ČKA

Stanovisko ČKA k uskutečněnému soutěžnímu dialogu "Nový Hlavák"

11. 12. 2023

Česká komora architektů v reakci na probíhající živou diskuzi ke zveřejněným výsledkům architektonické soutěže „Nový Hlavák“ vydává stanovisko, ve kterém rekapituluje základní fakta týkající se dané veřejné zakázky: Soutěž byla konzultována s pracovní skupinou Soutěže Představenstva ČKA a obdržela standardní potvrzení o regulérnosti, tedy stvrzení, že soutěžní podmínky jsou v souladu se Soutěžním řádem ČKA. Součástí procesu vydání potvrzení regulérnosti není posouzení soutěžního zadání, za které nese odpovědnost zadavatel a následně i porota.

Teze ČKA ke komunálním volbám

1. 9. 2022

Česká komora architektů, jako stavovská profesní organizace, nabízí pro komunální volby politickým stranám, hnutím, uskupením, jednotlivým kandidátům i široké veřejnosti několik témat důležitých pro rozvoj sídel, jejich architekturu, kvalitu vystavěného prostředí a udržitelný rozvoj. Tato témata nejsou důležitá jen z pohledu architektů, kteří zpracovávají územní plány či navrhují stavby, ale pro všechny, kteří užívají vystavěné i přírodní prostředí, tedy všechny občany této země.

Teze ČKA k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

6. 8. 2021

Česká komora architektů, jako stavovská profesní organizace, nabízí pro sněmovní volby politickým stranám a hnutím několik témat důležitých pro rozvoj sídel, jejich architekturu, kvalitu vystavěného prostředí a udržitelný rozvoj. Tato témata nejsou důležitá jen z pohledu architektů, kteří zpracovávají územní plány či navrhují stavby, ale pro všechny, kteří užívají vystavěné i přírodní prostředí, tedy všechny občany této země. Česká komora architektů přináší tato témata, významná pro zodpovědnou správu státu, s výzvou volebním uskupením zahrnout je do svých volebních programů a následně do programových dokumentů nové vlády ČR.

7 tezí ČKA pro udržitelnou architekturu

19. 5. 2021

Česká komora architektů si je vědoma důležitosti udržitelnosti v přístupu k člověkem utvářenému prostředí. S vědomím této potřeby sestavila 7 základních tezí, jež popisují možnosti a úkoly, které lidskou společnost v tématu udržitelnosti čekají a které se úzce týkají profese architekta.

Prohlášení České komory architektů k zahájení přípravy plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe

22. 10. 2020

Česká komora architektů sdružuje vedle architektů a urbanistů také krajinářské architekty. Společně jsme s velkým překvapením a zásadním znepokojením zaregistrovali usnesení o zahájení přípravy realizace koridoru Dunaj-Odra-Labe (DOL), přijaté 5. října 2020 vládou České republiky. Tento záměr jsme nejen my považovali za mrtvé dítě minulé doby, podobně jako bylo obracení toků řek, poroučení větru a dešti a další megalomanské projekty vládců totalitních režimů. Nebýt trvalé snahy současného prezidenta, zůstal by tento nápad navždy pohřbený v archivech. Považujeme za nepřijatelné, aby česká vláda, vedena málo srozumitelnými snahami vyhovět prezidentovi a zájmovým lobby, bez náležité společenské a skutečně odborné diskuse, projednávala a schvalovala kroky vedoucí k realizaci DOL či jeho prvé části. Stále méně využívaná vodní doprava není argumentem k jeho realizaci, natož vodohospodářská hlediska či zaštiťování se adaptací na klimatické změny a zájmy ochrany krajiny a přírody. A to zejména nyní, v době hluboké ekonomické krize vyvolané koronavirem, s půlbilionovým deficitem státního rozpočtu letos a zřejmě i v příštím roce. V době, kdy nemáme dostatek prostředků na přechod Česka na moderní inovativní ekonomiku 4.0, která vyžaduje investice do vzdělání, moderních technologií a zejména skutečnou adaptaci na klimatickou změnu. Je navíc velmi pravděpodobné, že příští vlády přípravu DOL jako neekonomického projektu zastaví, a tak budou zmařeny stamiliony korun z veřejných prostředků za zbytečné přípravné práce.

Program Architektura (kulturní prostředí) pro krajské volby 2020

23. 9. 2020

Náš svět se skládá ze vztahů (sociálních, ekonomických a dalších) a prostředí, ve kterém se tyto vztahy odehrávají, a které pro ně tvoří podmínky. Jedno souvisí s druhým. Kvalitní prostředí udržuje a přitahuje lidi. Investice do kvalitního prostředí se slovy dneška „vyplatí“. Na úrovni státu se tématu kvalitního prostředí věnuje Politika architektury a stavební kultury přijatá v lednu 2015 Vládou ČR. Vyzdvihuje tři pilíře: péči o krajinu a sídla, péči o stavby a podporu vzdělávání, osvěty a výzkumu v této oblasti. Na komunální úrovni pak téma podporuje text vydaný ČKA ke komunálním volbám. Specifickým požadavkům menších obcí se pak věnuje materiál Architektura pro venkov.

Prohlášení ČKA k Plánu obnovy Evropy „Zelená dohoda“

29. 6. 2020

Česká republika se po jistém váhání připojila k závěrům Evropské rady z konce března 2020, že návrat k normálnímu fungování ekonomiky a společnosti má být založený na "obnově a udržení zdravého životního prostředí". Stejné záměry pak představitelé států znovu potvrdili o měsíc později, když se přihlásili ke "Společnému plánu obnovy", který mimo jiné uvádí, že obnova evropské ekonomiky bude založena na "masivních investicích do zdravé a udržitelné transformace a cirkulární ekonomiky". Tato strategie se bude týkat mnoha odvětví, včetně architektury, stavebnictví a plánování krajiny. Naše profese má přitom předpoklad sehrát významnou roli jak v dosažení energetických úspor, snižování emisí a v současnosti především v účinném boji se suchem.

Stanovisko ČKA k regulérnosti soutěže Residence Vysočany vyhlášené soukromým subjektem Penta Real Estate, s.r.o.

10. 6. 2020

Česká komora architektů obdržela informace o stížnostech několika účastníků soutěže „Residence Vysočany“ na pochybení vyhlašovatele, Penta Real Estate, s.r.o. , a poroty v dané soutěži. Zároveň byla požádána Evropskou radou architektů (ACE) o vysvětlení svojí role v celé kauze. /// The Czech Chamber of Architects (CKA) received information regarding the complaints from several participants in the Vysočany Residence competition about the mistake of the organizer, Penta Real Estate, and the jury. At the same time, CKA was asked by the Architects’ Council of Europe (ACE) to explain its role in this case.

Vyjádření ČKA k záležitosti architektonické soutěže „Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně“

22. 5. 2020

Česká komora architektů (ČKA) sleduje aktuální komunikaci odborné veřejnosti týkající se uskutečněné architektonické soutěže „Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně“, reagující především na rozhodnutí politické reprezentace nevyužít žádný návrh pro realizaci. Toto právo ČKA respektuje, avšak poukazuje na to, že by taková situace měla nastat jen v případě, kdy jsou pro to závažné důvody a tento postup je doporučením odborné poroty.

Vyjádření ČKA k návrhu paragrafového znění stavebního zákona a souvisejících právních předpisů v rámci rekodifikace veřejného stavebního práva

4. 12. 2019

Rekodifikace českého stavebního práva je nutností, bez níž není myslitelný další udržitelný rozvoj státu, krajů a obcí. Česká komora architektů (ČKA) oceňuje tvůrčí nasazení autorů návrhu nového stavebního zákona a souvisejících právních předpisů i úředníků Ministerstva pro místní rozvoj, kteří se v nereálně krátkém čase pokusili o maximum možného. Legislativní návrhy byly průběžně oponovány v pěti tematických pracovních skupinách MMR za aktivní přítomnosti řady odborníků včetně zástupců ČKA. Do mezirezortního připomínkového řízení nyní předložený výsledný návrh však toto kolektivní úsilí dostatečně nevyužil.

Stanovisko ČKA k návrhu zákona o ochraně památkového fondu

1. 8. 2019

Ministerstvo kultury předložilo na počátku července 2019 k projednání novou verzi návrhu památkového zákona s názvem „zákon o ochraně památkového fondu.“ Návrh není zásadně odlišný od jeho podoby zamítnuté poslaneckou sněmovou v červenci 2017, neliší se tedy ani stanovisko ČKA. Na úvod konstatujeme, že nepovažujeme za vhodné návrh tohoto zákona projednávat nyní, několik měsíců před tím, než bude zahájeno projednání paragrafového znění připravovaného stavebního zákona a souvisejících právních předpisů. Obě úpravy jsou provázány a měly by být tedy připravovány a projednávány koordinovaně.

Témata ČKA k volbám do Evropského parlamentu

27. 3. 2019

Česká komora architektů, jako profesní organizace s přeneseným výkonem státní správy, upozorňuje v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu na několik témat, která souvisejí jak s péčí o kulturní prostředí České republiky, tak s jejím významem v rámci Evropské unie.

Stanovisko ČKA k věcnému záměru rekodifikace veřejného stavebního práva

26. 2. 2019

Česká komora architektů (ČKA) vítá snahu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) o rekodifikaci veřejného stavebního práva, jehož současný stav je alarmující, déle neudržitelný a jenž řadí Česko na úroveň zemí rozvojového světa. Česká republika není v současnosti schopna v kvalitě vystavěného prostředí a stavební kultuře obecně konkurovat sousedním zemím.

ČKA představuje teze k novému stavebnímu zákonu

10. 9. 2017

Česká komora architektů představuje teze k novému stavebnímu zákonu. Jsou sepsány z pohledu architektů, tedy těch, kdo navrhují a tvoří domy, obce, města a krajinu. Naší komoře jde o zejména o kvalitní prostředí a nastavení dobrých pravidel pro výstavbu. Stavebník vytváří hmotné bohatství země, přesto je mu stavěno do cesty tolik překážek, že namísto kvalitního zpracování staveb dává mnohdy větší důraz na samotný proces povolení stavby, který může trvat až mnoho let. Podle srovnání Světové banky z roku 2016 jsme v rychlosti povolování staveb na 130. místě na světě ze 190 pozorovaných států. Před námi jsou např. Papua Nová Guinea, Kongo či Nepál.

Teze ČKA k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

6. 9. 2017

Česká komora architektů, jako stavovská profesní organizace, nabízí u příležitosti letošních sněmovních voleb několik témat, důležitých pro rozvoj sídel, architekturu a kvalitu vystavěného prostředí.

Dopis ČKA předsedovi vlády ČR ve věci honorářů

28. 7. 2017

ČKA požádala předsedu vlády ČR o podporu a pomoc ohledně řešení palčivé otázky ve věci Honorářů. Komora dlouhodobě vyvíjí, ve spolupráci s ČKAIT, značné úsilí ohledně zakotvení Honorářů do legislativní úpravy.

Vyjádření České komory architektů k návrhu zákona o ochraně památkového fondu

21. 1. 2016

Česká komora architektů se vyjadřuje k návrhu zákona o ochraně památkového fondu.

Pravidla pro jednání Komory

16. 12. 2015

Představenstvo ČKA přijalo na svém zasedání 11. prosince 2015 Pravidla pro jednání Komory

Honorář architekta dle českých stavebních standardů

7. 1. 2015

ČKA ve spolupráci s ČKAIT v současné době dokončuje texty Standardů výkonů a činností autorizovaných osob. Než dojde ke schválení nové verze, budou i nadále k dispozici současné standardy umístěné na stránkách Českých stavebních standardů.

Stanovisko a náměty ČKA k přípravě nové kategorizace znaleckých oborů a odvětví

3. 1. 2012

Základní výhrady k dosavadní struktuře znaleckých oborů a odvětví, jakož i k rozhodování o zápisu do seznamu soudních znalců přednesli zástupci ČKA na několika setkáních s představiteli Ministerstva spravedlnosti. Dosavadní nomenklatura prakticky zcela eliminovala architekturu a související obory a rozpustila ji do „stavebnictví“.

Obecné stanovisko ČKA k normativní úpravě zadávání veřejných zakázek

27. 4. 2010

Způsob zadávání veřejných zakázek v ČR je často v rozporu s principem transparentnosti, veřejné kontrolovatelnosti, úspornosti a hospodárného nakládání se svěřeným majetkem. Zlepšení současného stavu však nelze dosáhnout pouze změnou zákona či jiných právních norem, které to upravují. Doporučující návrhy České komory architektů jsou popsány v obecném stanovisku ČKA.

Dopis předsedy představenstva ČKA ministrovi kultury v souvislosti s realizací výstavby Vědecké knihovny Moravskoslezského kraje

10. 12. 2009

Předseda představenstva ČKA dopisem apeluje na ministra kultury s žádostí o podporu realizace výstavby Vědecké knihovny Moravskoslezského kraje podle projektu ateliéru Kuba Pilař Architekti. V dopise uvádí protiargumenty v reakci na prohlášení hejtmana Moravskoslezského kraje.

Stanovisko k ochraně autorských práv ke stavbám jakožto rozmnoženinám autorského díla v reklamě

1. 10. 2009

Stále častěji se lze v praxi setkat s případy využití kvalitního architektonického díla – stavby (ve smyslu autorského zákona rozmnoženiny autorského díla) pro reklamní účely jiných subjektů než architektů a stavebních společností a pro jiné výrobky, než stavební.

Stanovisko ČKA k postupu politické reprezentace Moravskoslezského kraje při zadání zakázky na Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě

10. 7. 2009

Česká komora architektů byla informována o rozhodnutí zastupitelstva Moravskoslezského kraje nezadat veřejnou zakázku na vybudování Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě vítězům architektonické soutěže, architektům Ladislavu Kubovi a Tomáši Pilařovi [Ateliér Kuba Pilař Architekti] se zdůvodněním o příliš vysokých investičních nákladech. Náhradou za zadání zakázky na základě velmi hojně a bohatě obsazené architektonické soutěže má být jiný způsob zadání zakázky.