Přeskočit na obsah

Pravidla pro jednání Komory

Představenstvo ČKA přijalo na svém zasedání 11. prosince 2015 Pravidla pro jednání Komory

PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ JMÉNEM KOMORY

Tato pravidla jsou rozpracováním pravidel stanovených pro všechny autorizované architekty v Profesním a etickém řádu a mají za cíl upravit některé neřešené nebo sporné vztahy mezi architekty, Komorou a třetími osobami.

1. Zásadně je oprávněn Komoru zastupovat navenek pouze její předseda, v době jeho nepřítomnosti pak místopředsedové Komory. Kdokoli jiný může za Komoru jednat jen na základě pověření předsedy – takto mohou jednat typicky předsedové pracovních skupin v rámci činnosti dané pracovní skupiny.

2. Členové orgánů Komory a pracovních skupin představenstva jsou povinni důsledně rozlišovat, kdy vystupují jako představitelé Komory a kdy nikoli. Pokud některý člen orgánu vyjadřuje svůj osobní názor (v porotách soutěží, médiích, korespondenci apod.), neměl by u svého jména uvádět členství v orgánu Komory, případně výslovně uvést, že daný názor je jeho osobním názorem, nikoliv názorem ČKA, je-li to dle okolností potřebné zdůraznit.

3. Každá osoba jednající za Komoru je povinna se vyvarovat střetu zájmů ve vztahu k veřejnosti. Za takový střet zájmů lze považovat i případy, kdy člen orgánu Komory osloví třetí osobu jako představitel Komory s cílem získat pro sebe prostřednictvím Komory zakázku.

4. Představenstvo Komory přijalo jako metodiku Zásady pro vydávání stanovisek České komory architektů. Každá osoba, která nabízí nebo poskytuje třetím osobám placené konzultace nebo stanoviska jako zástupce Komory je povinna se řídit pravidly uvedenými v této metodice. Stanoviska vydávaná mimo režim této metodiky nejsou a nemohou být považována za stanoviska Komory.

5. Má-li třetí subjekt zájem o získání konzultace nebo stanoviska Komory, obrátí se objednávkou na Kancelář ČKA, která zajistí vhodnou osobu pro zpracování stanoviska. Obrátí-li se třetí subjekt na člena orgánu ČKA nebo pracovní skupiny, je povinností dotyčného na toto objednatele upozornit, případně mu předat kontakt. Tím není vyloučené jeho zpracování tohoto stanoviska, vždy však k objednávce ČKA.

Přijato představenstvem dne 1.12.2015

Pravidla ke stažení