Tisková zpráva ČKA, 3. prosince 2014


Česká komora architektů (ČKA) se rozhodla udělit Poctu ČKA 2013 význačnému českému teoretikovi architektury Rostislavu Šváchovi. Slavnostní ceremoniál proběhl 3. prosince 2014 společně s udělením Pocty za rok 2012, kterou byl oceněn architekt David Kopecký in memoriam.

Rostislav Švácha publikující, přednášející

Odborná komise ve složení doc. Ing. arch. Michal Kohout, doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., Ing. arch. Tomáš Pilař, prof. Emil Přikryl a Ing. arch. Marek Jan Štěpán oceněného vybírala z celkem osmnácti nominací. Pětičlenná porota se shodla, že Rostislav Švácha je vysoce respektovaným českým historikem moderní architektury, jehož význam překračuje hranice České republiky. Mnoho Šváchových prací je překládáno do cizích jazyků a jeho články o české architektuře vycházejí v prestižních zahraničních architektonických publikacích, což významně přispívá k šíření dobrého jména české architektury ve světě: „Platí to jak pro jeho výklad meziválečné architektury, tak pro reflexi tvorby současné. V jeho analýzách architektury se vždy výrazně uplatňuje pronikavá interpretace díla v širších kulturně-sociálních souvislostech i jeho jasný názor na poslání architektury,“ uvádí ve zdůvodnění své volby odborná porota.

Bohatá je i Šváchova pedagogická činnost, během níž vychoval celou generaci historiků umění se zájmem o moderní architekturu a svými inspirativními podněty ovlivnil i tvůrčí architekty. Porota ocenila rovněž aktivity Rostislava Šváchy ve vztahu k současné zástavbě a urbanismu: „Zvláště záslužná je pak veřejná angažovanost ve sporech o konkrétní zásahy v českých a moravských městech, kdy neváhá opustit teoretizující akademickou rovinu a vstoupit do vichrů přímé společenské konfrontace. (…) Zároveň se angažuje v organizacích, jako jsou Klub Za starou Prahu a sdružení Za krásnou Olomouc, kde se mu daří skloubit snahy o ochranu historického dědictví s prosazováním soudobé kvalitní tvorby v historickém prostředí.Jedna z posledních kauz, ke které se tento historik architektury vyjádřil, je například hojně sledovaný osud nádraží v Havířově.  

Součástí udělení Pocty ČKA je i finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč na vydání knihy či studijní pobyt, který by podpořil vědeckou činnost oceněného.

 

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. (* 16. ledna 1952)

Profesor Švácha působí v Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, je pedagogem na Filosofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci a na Akademii výtvarných umění v Praze. K nejvýznamnějším pracím Rostislava Šváchy patří publikace Od moderny k funkcionalismu. Proměny pražské architektury první poloviny 20. století (Victoria Publishing, Praha, 1985, 1. vyd.) Lomené, hranaté a obloukové tvary. Česká kubistická architektura 1911–1923 (Gallery, Praha, 2000), Česká architektura a její přísnost. Padesát staveb 1989–2004 (Prostor, Praha, 2004) či Naprej! Česká sportovní architektura 1567–2012 (Prostor, Praha, 2012). Je také spoluautorem a spolueditorem dvou svazků Dějin českého výtvarného umění V. a VI. (Academia, Praha 2005, resp. 2007). Rostislav Švácha je zároveň držitelem řady prestižních ocenění. V loňském roce například získal Cenu Ministerstva kultury za architekturu.

Více o Rostislavu Šváchovi na stránkách Ústavu dějin umění AV ČR, plné znění odůvodnění poroty Pocty 2013 naleznete na webu ČKA.

Tisková zpráva v PDF
Rozhovor s Rostislavem Šváchou z Lidových novin, který vznikl ku příležitosti Pocty ČKA, 6. ledna 2015

O POCTĚ ČKA

Česká komora architektů uděluje Poctu osobnostem, které se výrazně zapsaly do moderní historie české a moravské architektury, již od roku 2000. Laureáty vybírá odborná komise, jež se každý rok obměňuje. Nominovat své favority může po výzvě ČKA kdokoliv, kdo svoji preferenci doplní dopisem s odůvodněním nominace. Osobnosti do Pocty ČKA 2014 může veřejnost nominovat od 3. prosince 2014 do 30. dubna 2015. Nominace s odůvodněním je možné zasílat e-mailem Ivetě Königsmarkové ([email protected], +420 273 167 484) nebo poštou (Česká komora architektů, Iveta Königsmarková, Josefská 34/6, Praha 1, 118 00).

 

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávním profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu profese autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR.

 

KONTAKTY PRO MÉDIA

Zuzana HOŠKOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů, e-mail: [email protected],
mobil: +420 608 427 516

SLEDUJTE ČKA

Na novém portálu www.cka.cz a na sociálních sítích (Facebook, LinkedIn, Google+ a Twitter)