16. dubna 2016 v prostorách Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně proběhla XXIII. valná hromada České komory architektů (ČKA).


Registrovalo se na ni více jak 150 jejích členů. Jedním z hlavních bodů programu byla diskuse nad změnami Soutěžního řádu ČKA, který upravuje pravidla architektonických soutěží, a dalších vnitřních řádů Komory. Legislativní téma valnou hromadu neopustilo ani při prezentaci činnosti Komory za uplynulé období. ČKA je od ledna 2015 společně s ostatními komorami zřízenými zákonem oficiálním připomínkovým místem pro tvorbu nových zákonů a předpisů, což se logicky velmi promítlo do její činnosti. Mezi stěžejní zákony, které ČKA připomínkovala, patří například novela zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, novela stavebního zákona či zcela nový zákon o zadávání veřejných zakázek. 

Valnou hromadu, jako svůj nejvyšší orgán, svolává Komora nejméně jednou ročně. Jejím úkolem je především zvolit nové členy do orgánů samosprávy, schválit vnitřní řády nebo jejich změny, odsouhlasit rozpočet a návrh činnosti ČKA pro další období. Setkání všech autorizovaných architektů je také platformou, na níž lze diskutovat otázky profese architekta a jejich možné řešení, navrhovat a případně schvalovat dokumenty, jež by měly být podnětem pro veřejnou správu. Zároveň je možné uložit představenstvu ČKA v závěrečném usnesení valné hromady konkrétní úkoly na další rok.

Každoroční součástí valné hromady je i výstava Přehlídky diplomových prací. Prezentováno bylo šest prací studentů, které v loňském XVI. ročníku odborná porota ohodnotila některou z cen. Na valné hromadě ČKA byla rovněž prezentována Česká cena za architekturu (ČCA). Registrace do 1. ročníku soutěžní přehlídky byly přitom uzavřeny pouze jeden den před konáním valné hromady. Předsedající valné hromady, předseda ČKA Ivan Plicka, zmínil, že do ceny komory architektů byl přihlášen skutečně reprezentativní počet děl – téměř 500 projektů. K tématu chystáme samostatnou tiskovou zprávu.

Klíčem k rozvoji vystavěného prostředí je spolupráce všech zainteresovaných institucí

Letošními hosty valné hromady byl ředitel Odboru územního plánování MMR Tomáš Sklenář, 1. místopředseda ČKAIT Alois Materna či prezident Rady výstavby (SIA ČR) Jan Fibiger. Nechyběli ani zahraniční hosté ze spolupracujících komor z okruhu V4 – předseda Slovenské komory architektů Imrich Pleidel, zastupující ředitelka slovenské kanceláře SKA Olga Miháľiková či člen představenstva Polské komory architektů Borys Czarakcziew.

Tomáš Sklenář z MMR vyzdvihl spolupráci mezi Komorou a ministerstvem. Společnou snahou nedávno proměněnou v realitu je například Politika architektury a stavební kultury ČR. Tomáš Sklenář připomněl, že podobný vládní dokument se ministerstvo snažilo prosadit celých 15 let. V nejužší spolupráci je přitom ministerstvo především s vedením Komory a Pracovní skupinou ČKA pro urbanismus. Inženýr Sklenář připomněl také tvorbu nových zákonů a novel, které má MMR v gesci. U stavebního zákona ředitel odboru MMR uvedl, že je třeba novelizovat i zákony související, a k zákonu přistoupit celkovou změnou koncepce. Potěšující zprávou je rovněž informace, že ministerstvo plánuje posílit pravomoci městských architektů, jejichž pozici ČKA dlouhodobě prosazuje. Další připravovaná agenda MMR rovněž naváže na jednu z priorit Komory, jakou jsou architektonické soutěže. Ministerstvo totiž v brzké době plánuje zřízení fondu na jejich podporu u vyhlašovatelů.

Místopředseda ČKAIT Alois Materna rovněž vyzdvihl spolupráci obou komor, kterou považuje za nejlepší za poslední roky. Připomeňme například koordinaci ČKA a ČKAIT v boji proti nejnižší ceně v zadávání veřejných zakázek na projektové činnosti, která se promítla i do nového zákona o zadávání veřejných zakázek, jenž více zohledňuje kvalitativní kritéria.

Imrich Pleidel, předseda Slovenské komory architektů, jmenoval okamžiky, při nichž se činnost obou komor v rámci zahraniční spolupráce prolíná. Jedná se např. o členství v organizaci ENACA, jejíž hlavní agendou je uznávání kvalifikací architektů. Prohloubení regionální spolupráce v rámci Evropy napomáhá také neformální platforma V4 – komor zemí Visegrádu. Oproti minulým letům se zdá, že se na Slovensku bude v letošním roce lépe dařit architektonickým soutěžím. Pozitivní zprávou od našich slovenských kolegů také je, že společně s vládními institucemi pracují na přípravě obdobného vládního dokumentu, jakým je politika architektury. Další činnost, v níž se ČKA se slovenskou komorou prolíná, je i propagace architektury prostřednictvím oborového ocenění. Na Slovensku letos proběhne již 15. ročník komorou pořádaných cen za architekturu CE∙ZA∙AR.

Kromě architektonických soutěží je prioritou také oblast územního plánování

Podstatná část programu byla dále věnována změnám Soutěžního řádu ČKA, který upravuje podmínky architektonických soutěží. Ve většině případů se jednalo spíše o technické změny, které reagují na novou legislativu, především občanský zákoník a zákon o zadávání veřejných zakázek. V případě architektonických soutěží Komora úpravami řádu reaguje na podněty vyhlašovatelů soutěží. Cílem je rovněž zdokonalení servisu ČKA samosprávám při vypsání soutěže. Nedávno byly například zprovozněny tzv. karty porotců, jež vyhlašovatelům nabízejí portfolia architektů, kteří mají zkušenosti s porotováním soutěží. V plánu je rovněž kalkulačka pro výpočet výše cen a odměn podle Soutěžního řádu ČKA.

Jako ožehavé téma se v diskusi architektů a při volebních proslovech kandidátů do orgánů ČKA objevila i problematika územního plánování. Zejména situaci s tvorbou územních plánů velkých měst vnímá většina architektonické obce jako velmi znepokojivou. Územní plán daného sídla je přitom nejzásadnějším dokumentem, který řídí a ovlivňuje rozvoj v dané lokalitě na mnoho let dopředu. Nový územní plán připravuje hlavní město Praha i druhé největší město republiky Brno. Oba plány přitom musejí být hotové do roku 2020, kdy končí platnost aktuálních územních plánů. Složitá situace nejen v návaznosti na dění kolem Pražských stavebních předpisů je tedy nejen v Praze, ale rovněž v Brně. Z tohoto důvodu valná hromada představenstvu ČKA uložila mimořádnou péči o stav územního plánování v ČR v návaznosti na aktuální vývoj kolem novely stavebního zákona.

Volby do orgánů Komory

Na XXIII. valné hromadě proběhly také volby do orgánů ČKA. Stejně jako v loňském roce i letos zvolení kandidáti zaujali své voliče kontinuální spoluprací s Komorou, neboť řada z nich působila v různých orgánech ČKA či jejich pracovních skupinách. Složení dozorčí rady a Stavovského soudu zůstalo téměř beze změny, neboť ve své kandidatuře byli úspěšní kandidáti, kterým letos končil mandát.

V představenstvu svůj mandát obhájili oba kandidáti za region Praha – Jaroslav Šafer a Radek Kolařík. Jediné dvě změny se tak odehrály v regionu za Moravu a Slezsko a regionu Čechy. Složení představenstva v tříletém mandátu posílí Vojtěch Mencl a David Hlouch. Noví členové představenstva své voliče zaujali především znalostí prostředí samospráv a zdůrazněním potřeby jejich koordinace s fungováním Komory. Vojtěch Mencl má bohaté zkušenosti s rozvojem města Brna a připomněl, že stavební legislativa není jen záležitostí architektů, ale také měst a obcí, jejichž potřeby by měla zohledňovat. David Hlouch, který je současně starostou středočeského Tehova, následně zmínil podporu především malých obcí. Jako jeden ze svých hlavních úkolů v představenstvu vnímá i posílení vnitřní komunikace a interních potřeb členů Komory.

Do představenstva ČKA byli zvoleni:

Jaroslav Šafer (107 hlasů, region Praha)

Radek Kolařík (92 hlasů, region Praha)

Vojtěch Mencl (106 hlasů, region Morava a Slezsko)

David Hlouch (92 hlasů, region Čechy)

V představenstvu dále působí: Karel Cieślar, Pavel Hnilička, Pavel Martinek, Ivan Plicka, Klára Salzmann, Milan Svoboda, Petr Velička a Michal Volf.

Do dozorčí rady ČKA byli zvoleni:

Martin Rusina (118 hlasů, region Praha)

Miroslav Kopecký (110 hlasů, region Čechy)

Michal Hadlač (102 hlasů, region Morava a Slezsko)

V dozorčí radě dále působí: Miroslav Holubec, Lucie Chytilová, David Mikulášek, Josef Patrný, Pavel Rada a Václav Zůna.

Do Stavovského soudu byli zvoleni:

 

Václav Šebek (114 hlasů)

Josef Vrana (106 hlasů)

Petr Krejčí (102 hlasů) 

Ve Stavovském soudu dále působí: Karel Doležel, Marek Janatka, Luděk Jasiok, David Mateásko, Milan Nytra a Tomáš Vích. 

Předsedové a místopředsedové všech orgánů (představenstva ČKA, dozorčí rady a Stavovského soudu) budou dle Organizačního, volebního a jednacího řádu ČKA zvoleni na nejbližších zasedáních. O jejich zvolení budeme informovat prostřednictví tiskové zprávy.

 Více informací o valné hromadě: www.cka.cz/cs/cka/o-komore/valna-hromada.
Fotografie v tiskové kvalitě naleznete na následujícím odkazu:
http://www.uschovna.cz/zasilka/JAMAE6KJATZ83T8L-366/A44F5P3FYG.
Jako zdroj fotografií prosím uvádějte „Michal Pick, ČKA“. Fotografie jsou na serveru uloženy do 2. 5. 2016. Snímky v nižší kvalitě jsou dostupné na webu a Facebooku Komory.

DALŠÍ INFORMACE POSKYTNE
Zuzana Hošková, tisková mluvčí ČKA, [email protected], +420 608 427 516

SLEDUJTE ČKA
Na novém portálu www.cka.cz a na Facebooku.

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta.

Všechny tiskové zprávy České komory architektů naleznete na www.cka.cz v sekci PRO MÉDIA.