Předmětem soutěže bude návrh a zpracování architektonického řešení novostavby dvoutřídní mateřské školy (dále MŠ) na adrese Na Marně 14, Praha 6. Pozemek se nachází ve vilové zástavbě v Bubenči, na parc. č. 1358, 1359/1, 1359/2, 1359/3 v k. ú. Bubeneč.

Návrh má respektovat místní podmínky, obytný charakter řešené lokality, velikost území a dosavadní způsob zástavby. Řešené území je vyznačeno v grafické části soutěžních podkladů. Pro zadání jsou vytvořeny prostorové a funkční zásady, které jsou spolu s podrobnými regulativy obsaženy v soutěžních podkladech. Podstatou soutěže je najít vhodné řešení, které bude zohledňovat vilový charakter této části Bubenče a zároveň splňující požadavky na moderní předškolní zařízení.

V současné době se v řešeném území nachází vila, která bude demolována.

Otevřená jednofázová architektonicko-konstrukční soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

12. 06. 2018

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Čsl. armády 23, 160 52 Praha 6
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6

Další připravované soutěže