Předmětem řízení se soutěžním dialogem bude architektonicko-krajinářské řešení návrhu revitalizace historického, památkově chráněného krajinného parku na Karlově náměstí v Praze. Cílem je obecně přijatelný návrh, vyvažující současné požadavky na užívání parku s jeho historickou hodnotou, zahrnující odborný návrh řešení managementu dešťových vod a stanovištních podmínek stromů. Díky interaktivní formě výběrového řízení zvítězí návrh, který autorský tým obhájí před odbornou komisí, zapojenými stakeholdery a veřejností.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.

Řízení se soutěžním dialogem

Řízení se soutěžním dialogem je jedním z druhů zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), do zadávacího řízení je včleněna část soutěžního dialogu. Soutěžní dialog by se pro zjednodušení dal přirovnat tzv. „soutěžnímu workshopu“, který je standardně užíván v německých zemích a byl pilotně vyzkoušen např. u Císařského ostrova. V úvodní části bude odborná veřejná konference, která zajistí předání všech dosud získaných informací účastníkům a dohodu všech stakeholderů na obecném zadání. Následně proběhne několik kol společných setkání a prezentací návrhů, ke kterým zpracovatelé vždy získají zpětnou vazbu pro jejich dokončení. Odevzdané návrhy budou následně podrobeny široké diskusi a odbornou komisí bude vybrán vítězný návrh a zpracovatel, který podepíše smlouvu na dodání projektové dokumentace. Výsledkem bude nejen pro stakeholdery přijatelný návrh, ale i vybraný zpracovatel kompletní projektové dokumentace od studie po autorský dozor při realizaci.

Předpokládané termíny průběhu řízení se soutěžním dialogem

oznámení o zahájení zadávacího řízení                                                                           červen 2017

výzva k podání žádosti o účast v řízení se soutěžním dialogem                                       červenec 2017

kvalifikace a snížení počtu návrhů                                                                          srpen - září 2017

úvodní workshop s účastí týmů                                                                                        říjen 2017

tvorba konceptů řešení                                                                                                listopad 2017

workshop se zpětnou vazbou odborníků, komise a stakeholderů ke Konceptu řešení          prosinec 2017

tvorba návrhů řešení                                                                                                      leden 2018

odevzdání předběžných nabídek                                                                                      leden 2018

workshop se zpětnou vazbou odborníků, komise a stakeholderů k Návrhu řešení                   únor 2017

odevzdání nabídek                                                                                                        duben 2018

výběr vítěze a podepsání smlouvy                                                                                  duben 2018

 

Předpokládané úhrady spojené s účastí v řízení se soutěžním dialogem celkem (v Kč)

2 000 000,- bez DPH

Účastníkům, kteří projdou přes snížení počtu návrhů a splní veškeré podmínky řízení se soutěžním dialogem, bude poskytnuta platba ve výši 400 000,- Kč bez DPH, odstupňovaná podle skutečně odevzdaného stupně návrhu. Vybraný tým bude zpracovatelem kompletní projektové dokumentace Revitalizace Karlova náměstí. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 22 500 000,- Kč bez DPH.

 

Předpokládané požadované složení autorských týmů:

autorizovaný krajinářský architekt

autorizovaný architekt

 

 


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 06. 2017

Vyhlašovatel

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Odbor strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy