Předmětem soutěže bude návrh urbanisticko-architektonického řešení novostaveb základní a mateřské školy ve významné rozvojové lokalitě Nová Zbrojovka včetně přilehlých veřejných prostranství, které sestávají z ploch vymezených stavbami základní a mateřské školy a také polyfunkčním objektem a stavbou sportovně relaxačního centra, které v návrhu spoluvytváří urbanistickou kompozici nových veřejných prostranství a dále z nástupního prostoru na prodloužení podchodu židenického nádraží.

Návrh by měl řešit předmětné území komplexně a spoluzadavatelé mají zájem na tom, aby výsledné řešení působilo uceleně a provázaně ve vztahu k okolí. Proto je předmětem Soutěže také ideový návrh urbanisticko-architektonického řešení stavby sportovně relaxačního centra a polyfunkčního objektu. Všechny uvažované stavby se nacházejí na pozemcích Spoluzadavatele č. 2, nicméně investorem a zřizovatelem mateřské a základní školy bude město Brno, resp. městská část Brno-Židenice. Pozemky, na kterých bude umístěn areál mateřské a základě školy bude tedy převeden do vlastnictví města Brna a tyto by měly být v návrhu čitelně zvýrazněny, aby byly zřejmé budoucí majetkoprávní vztahy v území.

Řešené území bude tedy v rámci návrhu rozděleno do dvou etap, přičemž:

Etapa 01 bude řešena v rámci projektové části Soutěže a bude se zabývat umístěním areálu mateřské a základní školy a jejím urbanisticko-architektonickým řešením. V rámci etapy je požadováno navrhnout i úpravu přilehlého veřejného prostranství vymezeného budovami v návaznosti na veřejná prostranství, která jsou v podkladu P17 – Veřejná zóna, zadávací podmínky a regulace území  vymezena jako nezastavitelná plocha.

Cílem Etapy 01 je najít vhodného zhotovitele projektové dokumentace výše uvedené občanské vybavenosti, který bude partnerem Zadavatele v rámci následné veřejné zakázky.

Etapa 02 bude řešena ideově, a to z důvodu, že mateřská a základní škola bude součástí jednoho celku (3. etapa výstavby), došlo k dohodě mezi Spoluzadavatelem č. 1 a Spoluzadavatelem č. 2, že bude předmětem Soutěže ideový návrh staveb sportovně relaxačního centra a polyfunkčního objektu, k nim přilehlých veřejných prostranství a veřejných prostranství, která jsou v podkladu P17 – Veřejná zóna, zadávací podmínky a regulace území vymezena jako nezastavitelná plocha.

Cílem Etapy 02 je tedy nalézt návrh prostorové regulace zbývající části území, která bude zapracována do Masterplanu Nové Zbrojovky.

Členění na jednotlivé etapy není v Soutěži pevně stanoveno a je ponecháno na účastníkovi Soutěže, přičemž účastník Soutěže by měl z hlediska budoucího dělení pozemků a s přihlédnutím ke stávajícím majetkoprávním poměrům k návrhu přistupovat efektivně a citlivě.

Jednofázová užší projektová urbanisticko-architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 05. 2022

Vyhlašovatel

Statutární město Brno / NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o.