Přeskočit na obsah

Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka, Brno

Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka, Brno

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Brno / NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o.

Ceny a odměny celkem

3 100 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

3. 6. 2022 - 27. 10. 2022

Počet odevzdaných návrhů

7

Více informací

Popis

Předmětem Soutěže je návrh urbanisticko-architektonického řešení novostaveb základní a mateřské školy ve významné rozvojové lokalitě Nová Zbrojovka včetně přilehlých veřejných prostranství, které sestávají z ploch vymezených stavbami základní a mateřské školy a také polyfunkčního objektu, který v návrhu spoluvytváří urbanistickou kompozici nových veřejných prostranství a dále z nástupního prostoru na prodloužení podchodu židenického nádraží.
Návrh by měl řešit předmětné území komplexně a Spoluzadavatel č. 1 se Spoluzadavatelem č. 2 mají zájem na tom, aby výsledné řešení působilo uceleně a provázaně ve vztahu k okolí. Proto je předmětem Soutěže také ideový návrh urbanisticko-architektonického řešení stavby polyfunkčního objektu.
Všechny uvažované stavby se nacházejí na pozemcích Spoluzadavatele č. 2, nicméně investorem a zřizovatelem mateřské a základní školy bude město Brno, resp. městská část Brno-Židenice. Pozemek, na kterém bude umístěn areál mateřské a základní školy, bude tedy převeden do vlastnictví města Brna, a proto by měl být v návrhu viditelně zvýrazněn, aby byly zřejmé budoucí majetkoprávní vztahy v území.
Řešené území bude tedy v rámci návrhu rozděleno do dvou etap, přičemž:
Etapa 01 bude řešena v rámci projektové části Soutěže a bude se zabývat umístěním areálu mateřské a základní školy a jejím urbanisticko-architektonickým řešením. V rámci etapy je požadováno navrhnout i úpravu přilehlého veřejného prostranství vymezeného budovami v návaznosti na veřejná prostranství, která jsou v podkladu P17 – Veřejná zóna, zadávací podmínky a regulace území vymezena jako nezastavitelná plocha.
Cílem Etapy 01 je najít vhodného zhotovitele projektové dokumentace výše uvedené občanské vybavenosti, který bude partnerem Zadavatele v rámci následné veřejné zakázky ve smyslu odst. 3.2.1. Soutěžních podmínek.
Etapa 02 bude řešena ideově, a to z důvodu, že mateřská a základní škola bude součástí jednoho
celku (3. etapa výstavby). Mezi Spoluzadavatelem č. 1 a Spoluzadavatelem č. 2 došlo k dohodě,
že předmětem Soutěže bude tedy ideový návrh stavby polyfunkčního objektu, k ní přilehlých veřejných
prostranství a veřejných prostranství, která jsou v podkladu P17 – Veřejná zóna, zadávací podmínky a
regulace území vymezena jako nezastavitelná plocha.
Cílem Etapy 02 je tedy nalézt návrh prostorové regulace zbývající části území, která bude (stejně jako
vybraný návrh Etapy 01) zapracována do Masterplanu Nové Zbrojovky. Etapa 02 nebude dle odst.
3.2.2 Soutěžních podmínek předmětem následné zakázky.
Členění na jednotlivé etapy není v Soutěži pevně stanoveno a je ponecháno na účastníkovi Soutěže,
přičemž účastník Soutěže by měl z hlediska budoucího dělení pozemků a s přihlédnutím ke stávajícím
majetkoprávním poměrům k návrhu přistupovat efektivně a citlivě.

Jednofázová užší projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

Pro zájemce bude zorganizována prohlídka soutěžního místa, a to dne 27. 7. 2022 a 22. 8. 2022 s
výkladem Zadavatele. Sraz účastníků prohlídky je ve 13:00 hodin, a to před správní budovou Zbrojovky
na ulici Lazaretní 1/7 v Brně.

Účastník podá Zadavateli grafickou část soutěžního návrhu fyzicky dle odst. 5.2 Soutěžních
podmínek ve lhůtě do dne 27. 10. 2022 do 15:00 hodin.
Účastník podá Zadavateli vkládací model soutěžního návrhu fyzicky dle odst. 5.4 Soutěžních
podmínek ve lhůtě do dne 7. 11. 2022 do 15:00 hodin.

1. cena

SOA architekti s.r.o.

Ing. arch. Ondřej Píhrt, Ing. Štefan Šulek, Ing. arch. Ondřej Laciga, Ing. arch. Kateřina Luftová, Ing. arch. Sarah Sommerová; Ing. arch. Petra Lálová; Ing. arch. Dalibor Dvořák; Ing. arch. Lucia Gažiová
Spolupráce: Ing. Pavlína Malíková, Bc. Marie Hojná, Bc. Matěj Střecha, Jiří Švarc

Částka 900 000 Kč

1.cena1  (5).jpg
1.cena  2(1).jpg
1.cena 3 (2).jpg
1.cena 4  (3).jpg
1.cena  5(4).jpg

2. cena

Anagram&Gruppa LL

architect Anne-Sereine Tremblay, Marina Kounavi, Jan Kudlička
Spolupráce: Konstantina Lola, Agustín Piña

Částka 700 000 Kč

2. cena 1 (2).jpg
2. cena  2 (3).jpg
2. cena  3 (4).jpg
2. cena 4 (5).jpg
2. cena 5(1).jpg

3. cena

Marek Chalupa architekti s.r.o.

Spolupráce: Ing. arch. Vojtěch Jeřábek, Ing. arch. Jan Ptáček, Ing. arch. Daniel Parachin, Ing. arch. Tomáš Pokorný

Částka 500 000 Kč

3. cena 1 (4).jpg
3. cena 2 (5).jpg
3. cena 3 (1).jpg
3. cena 4 (2).jpg
3. cena 5 (3).jpg

Soutěž na mapě