Předmětem soutěže je:
1) Areál bydlení - navrhnout bytové domy s nájemními byty včetně související zahrady.
2) Areál MŠ - navrhnout dvoutřídní mateřskou školu včetně související zahrady.
Předpokládaná společná hodnota investice (bez přeložek sítí a vybavení interiérem) činí 120 mil. Kč bez DPH. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.
3) na pozemcích parc. č. 2248/1 a 2252, k.ú Ruzyně - ideovou součástí návrhu je úprava navazujících částí komunikace Rakovnická v úseku Ledecká/Přílepská a Ledecká v úseku Rakovnická/Stochovská.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

25. 06. 2021

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6

Sekretář soutěže

Ing. arch. Viktor Valouch

OÚR MČ Praha 6
Adresa: Československé armády 23, 160 52 Praha 6
Tel/fax: 220 189 978
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

950 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 15. 09. 2021

Datum vyhlášení soutěže

25. 06. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

28. 05. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Zdeněk Hlinský, předseda FV MČ Praha 6
Ing. arch. Eva Smutná, FEng., radní MČ Praha 6
Ing. arch. Bohumil Beránek, OÚR MČ Praha 6

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Zdeněk Hořánek, radní MČ Praha 6
Ing. Marie Kubíková, radní MČ Praha 6
Ing. Jana Jelínková, vedoucí OÚR MČ Praha 6

Náhradníci poroty - nezávislí

MgA. Jan Nedvěd
Ing. David Hřebačka

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže