Předmětem soutěže je návrh podoby hlavního vstupu do Ústředního hřbitova v Brně, rekonstrukce
jedné ze správních budov na administrativní zázemí, návrh přilehlého veřejného prostranství v areálu
hřbitova i před vstupem z ulice Vídeňské včetně zastávek MHD. Předmětem je dále návrh umístění a
podoby provozních budov podél ohradní zdi zahrnující i obchodní plochy pro květinářství a kamenictví.
Úkolem pro soutěžící je zvolit takovou podobu a formu navrhovaných zásahů do východní části areálu
Ústředního hřbitova, která bude v souladu se stávajícími historickými budovami a jejich umístěním, s
urbanistickou koncepcí hřbitova a s ní spojenými vegetačními úpravami. Nové řešení přinese novou
kvalitu prostoru hlavního vstupu do areálu i celé východní části ústředního hřbitova a současně umožní
zlepšení stávajícího stavu z hlediska provozu a zázemí správy hřbitova, i z hlediska dostupnosti služeb
pro veřejnost a estetiky prostředí.

Jednofázová otevřená projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

Pro zájemce bude zorganizována prohlídka soutěžního místa s výkladem, a to ve dnech 23. 7. 2021 a 10. 8. 2021. Sraz účastníků prohlídky je ve 13:00 hodin, u hlavního vstupu Ústředního hřbitova z ulice Vídeňské.


Předpokládaný termín vyhlášení

14. 06. 2021

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno

Organizátor

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

Sekretář soutěže

Ing. arch. Tomáš Pavlíček

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace,
se sídlem Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
tel.: +420 777 485 468
e-mail: [email protected]
ID datové schránky: j9gzbpi

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

750 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 13. 09. 2021

Datum vyhlášení soutěže

14. 06. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

24. 05. 2021

Předseda poroty

prof. Ing. arch. Ján Stempel

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Petr Hladík, místopředseda poroty, náměstek primátorky statutárního města Brna
Ing. Alena Říhová, ředitelka Správy hřbitovů města Brna
doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Bc. Tomáš Koláčný, náměstek primátorky statutárního města Brna
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., člen Rady statutárního města Brna
Ing. arch. Pavel Wewiora, Národní památkový ústav Brno

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Doprava - Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Památková péče - Ing. arch. Martin Zedníček.

Porota může v průběhu Soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže