Předmětem soutěže je zpracování urbanistického návrhu na zastavění území o
velikosti cca 17 ha vymezeným pozemky ve vlastnictví zadavatele této soutěže, které se nachází v území mezi městem Dvůr Králové nad Labem a
místní částí Zboží u Dvora Králové nad Labem v lokalitě tzv. Hrubá luka.
Lokalita se nenachází v území městské památkové zóny Dvůr Králové nad Labem.
Rozsah řešeného území je vymezen v podkladu P07 těchto soutěžních podmínek. Návrh
by se měl stát jedním z podkladů pro změnu č. 5 Územního plánu města Dvůr Králové nad
Labem. Dále by se měl návrh stát podkladem k zadání navazující zakázky na služby
architekta pro zpracování územní studie. Dalšími podklady pro zadání zakázky na
zpracování územní studie jsou ty, které jsou uvedeny v čl. 5.2, bod 5.2.1 - podklady
k soutěžním podmínkám (P01 až P12). Návrh by měl urbanisticky, architektonicky a
dopravními vazbami zapojit řešené území do města Dvůr Králové nad Labem a otevřít
možnosti na bydlení obyvatel města, výstavbu budov občanské vybavenosti i objekty
komerčních využití.

Studie ověří možnosti změn v území, podmínky pro předmětnou lokalitu, zejména z
hlediska budoucího rozvržení stavebních pozemků, uspořádání sídelní zeleně, funkčních
ploch v území a případně prostorového uspořádání s ohledem na charakter území.
Účelem pořízení studie je vytvoření kvalifikovaného podkladu pro následné rozhodování
v území.

Otevřená jednofázová urbanistická projektová soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 05. 2022

Vyhlašovatel

KARSIT FINANCE s.r.o.

Jaromírova 91, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř
Zmocněný zástupce zadavatele: Ing. Jan Kříž, ředitel realizace investic
Tel: +420 725 344 833
E-mail: [email protected]
Datová schránka: gw3e8ek

Organizátor

KARSIT FINANCE s.r.o.

Sekretář soutěže

Ing. Ctirad Pokorný

Tel: 739 521 829,
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 300 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 11. 07. 2022

Datum vyhlášení soutěže

30. 05. 2022

Datum konání hodnotící zasedání poroty

15.07.2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

26. 05. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Vít Kaiser, místopředseda představenstva
Bc. Kamila Kaiserová, člen dozorčí rady

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Jan Kříž, ředitel realizace investic

Náhradníci poroty - nezávislí

Seznam přizvaných odborníků:
Ing. Jan Jarolím, starosta města Dvůr Králové nad Labem;
MgA. Petr Kocourek, architekt města Dvůr Králové nad Labem.
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže