Přeskočit na obsah
Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.

Lokalita V Lukách (Dvůr Králové nad Labem)

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

KARSIT FINANCE s.r.o.

Předpokládané ceny a odměny celkem

1 300 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

11. 7. 2022 12:00

Datum vyhlášení soutěže

30. 5. 2022 00:00

Datum konání hodnotící zasedání poroty

15.07.2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

26. 5. 2022

Více informací

Porota

Kontaktní údaje

Popis

Předmětem soutěže je zpracování urbanistického návrhu na zastavění území o
velikosti cca 17 ha vymezeným pozemky ve vlastnictví zadavatele této soutěže, které se nachází v území mezi městem Dvůr Králové nad Labem a
 místní částí Zboží u Dvora Králové nad Labem v lokalitě tzv. Hrubá luka.
Lokalita se nenachází v území městské památkové zóny Dvůr Králové nad Labem.
Rozsah řešeného území je vymezen v podkladu P07 těchto soutěžních podmínek. Návrh
by se měl stát jedním z podkladů pro změnu č. 5 Územního plánu města Dvůr Králové nad
Labem. Dále by se měl návrh stát podkladem k zadání navazující zakázky na služby
architekta pro zpracování územní studie. Dalšími podklady pro zadání zakázky na
zpracování územní studie jsou ty, které jsou uvedeny v čl. 5.2, bod 5.2.1 - podklady
k soutěžním podmínkám (P01 až P12). Návrh by měl urbanisticky, architektonicky a
dopravními vazbami zapojit řešené území do města Dvůr Králové nad Labem a otevřít
možnosti na bydlení obyvatel města, výstavbu budov občanské vybavenosti i objekty
komerčních využití.

Studie ověří možnosti změn v území, podmínky pro předmětnou lokalitu, zejména z
hlediska budoucího rozvržení stavebních pozemků, uspořádání sídelní zeleně, funkčních
ploch v území a případně prostorového uspořádání s ohledem na charakter území.
Účelem pořízení studie je vytvoření kvalifikovaného podkladu pro následné rozhodování
v území.

Otevřená jednofázová urbanistická projektová soutěž.