Přeskočit na obsah

Lokalita V Lukách (Dvůr Králové nad Labem)

Lokalita V Lukách (Dvůr Králové nad Labem)

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

KARSIT FINANCE s.r.o.

Ceny a odměny celkem

1 100 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

30. 5. 2022 - 11. 7. 2022

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je zpracování urbanistického návrhu na zastavění území
velikosti cca 17 ha vymezeným pozemky ve vlastnictví zadavatele této soutěže, které se nachází v území mezi městem Dvůr Králové nad Labem a místní částí Zboží u Dvora Králové nad Labem v lokalitě tzv. Hrubá luka.
Lokalita se nenachází v území městské památkové zóny Dvůr Králové nad Labem.
Rozsah řešeného území je vymezen v podkladu P07 těchto soutěžních podmínek. Návrh by se měl stát jedním z podkladů pro změnu č. 5 Územního plánu města Dvůr Králové nad Labem. Dále by se měl návrh stát podkladem k zadání navazující zakázky na služby architekta pro zpracování územní studie. Dalšími podklady pro zadání zakázky na zpracování územní studie jsou ty, které jsou uvedeny v čl. 5.2, bod 5.2.1 - podklady k soutěžním podmínkám (P01 až P12). Návrh by měl urbanisticky, architektonicky a dopravními vazbami zapojit řešené území do města Dvůr Králové nad Labem a otevřít možnosti na bydlení obyvatel města, výstavbu budov občanské vybavenosti i objekty komerčních využití.

Studie ověří možnosti změn v území, podmínky pro předmětnou lokalitu, zejména z hlediska budoucího rozvržení stavebních pozemků, uspořádání sídelní zeleně, funkčních ploch v území a případně prostorového uspořádání s ohledem na charakter území.
Účelem pořízení studie je vytvoření kvalifikovaného podkladu pro následné rozhodování v území.

Otevřená jednofázová urbanistická projektová soutěž.

1. cena

Archistroj s.r.o.

Ing. arch. Pavel Paseka, Ing. arch. Martin Žatečka

Částka 550 000 Kč

1.cena  (1).jpg
1.cena  (2).jpg
1.cena  (3).jpg

2. cena

ofschem architekti s.r.o.

Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D., Ing. arch. Matěj Ondruch, Ing. arch. Viktor Schwab
Spolupráce: Ing. arch. Magdaléna Škrášková, Bc. Pavlína Cejpová, Ing. arch. Lucie Roubalová Dis.

Částka 450 000 Kč

2.cena (1).jpg
2.cena (2).jpg
2.cena (3).jpg

Soutěž na mapě