Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení prostoru a zlepšení parametrů užitnosti a obytnosti Mariánského náměstí a jeho okolí v Uherském Brodě. Zadavatel hledá koncepci dopravy, městské zeleně, a městského mobiliáře s respektem k urbanistickému vývoji centra významného historického města a jeho pamětihodnostem. Cílem je zatraktivnit Mariánské náměstí pro delší a častější pobyt obyvatel i návštěvníků. Klíčovým tématem bude hledání nových možností, jak moderními způsoby vytvořit zázemí pro aktivity kulturní, obchodní, ale zejména společenské. Propojení aktivit a potkávání, sdílení veřejného prostoru se zohledněním principů udržitelného rozvoje. Soutěž má prověřit širší vazby v území a zapojení řešeného území do organizmu města.

Město očekává především:

-       Vytvoření kvalitního veřejného prostoru

-       Prověření počtu a umístění počtu zastávek MHD

-       Prověření kapacity parkovacích a odstavných stání

-       Kultivaci zadního traktu a revitalizaci požárního úniku Domu kultury.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

25. 02. 2020

Vyhlašovatel

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Jan Hrdý, místostarosta
Tel.: +420 572 805 203
E-mail: jan.hrdy@ub.cz

Sekretář soutěže

Ing. arch. Helena Víšková

Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
Tel.: +420 572 805 238
E-mail: helena.viskova@ub.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 100 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

10:00 05. 05. 2020

Datum vyhlášení soutěže

25. 02. 2020

Datum konání hodnotící zasedání poroty

13. a 14. května 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

10. 02. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Ferdinand Kubáník; starosta města Uherský Brod
Ing. Jan Hrdý; místostarosta města Uherský Brod

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Petr Vrána; místostarosta města Uherský Brod
Mgr. David Surý; určený člen rady města Uherský Brod

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Marek Balon
Ing. arch. Lucie Delongová

Porota může po předchozím souhlasu zadavatele přizvat odborníky, kteří se účastní těch částí jednání poroty, k nimž byli přizvání, avšak pouze s hlasem poradním:
- zástupce z NPÚ ÚOP Kromšříž jakožto odborníka na památkovou péči,
- zástupce Odboru rozvoje města pro posouzení stavebních a dopravních řízení,
- zástupce Odboru rozvoje města pro posouzení záležitostí sídelní zeleně,
- zástupce Odboru rozvoje města pro posouzení realizace investičních akcí Města Uherský Brod / externího specialistu pro posouzení ekonomických parametrů,

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže