Předmětem soutěže je návrh a zpracování architektonického řešení novostavby dvoutřídní mateřské školy na adrese Na Marně 14, Praha 6. Pozemek se nachází ve vilové zástavbě v Bubenči, na parc. č. 1358, 1359/1, 1359/2, 1359/3 v k. ú. Bubeneč.

Návrh bude respektovat místní podmínky, obytný charakter řešené lokality, velikost území a dosavadní způsob zástavby. Řešené území je vyznačeno v grafické části soutěžních podkladů. Pro zadání jsou vytvořeny prostorové a funkční zásady, které jsou spolu s podrobnými regulativy obsaženy v soutěžních podkladech. Podstatou soutěže je najít vhodné řešení, které bude zohledňovat vilový charakter této části Bubenče a zároveň splňující požadavky na moderní předškolní zařízení.

V současné době se v řešeném území nachází vila, která bude demolována.

Návrhy by měly respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele nejen ve výši investičních nákladů, ale i předpoklady pro budoucí úsporný provoz a to hlavně logickým a efektivním dispozičním řešením, vhodnou volbou stavebních materiálů a přiměřenou volbou složitosti stavebních a architektonických detailů. Záměrem soutěže je najít ideální míru navrhovaného objemu a kapacity, při respektování limitních podmínek.

Otevřená jednofázová projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

12. 06. 2018

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Čsl. armády 23, 160 52 Praha 6
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6

Sekretář soutěže

Ing. arch. Pavel Neuberg

Kancelář architekta MČ Praha 6
Adresa: Československé armády 23, 160 52 Praha 6
Tel: 220 189 862
E–mail: pneuberg@praha6.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

420 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

18:00 03. 09. 2018

Datum vyhlášení soutěže

12. 06. 2018

Datum konání hodnotící zasedání poroty

10. – 14. 9. 2018

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

29. 05. 2018

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Jan Lacina, zástupce starosty MČ P6
Ing. arch. Martin Polách, zástupce starosty MČ P6
Ing. arch. Bohumil Beránek, vedoucí OKSÚR KA MČ P6

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Milena Hanušová, radní MČ P6
Mgr. Luděk Soustružník, vedoucí OŠKS MČ P6
Ing. Jana Jelínková, vedoucí KA MČ P6

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání odborníků.

Další probíhající soutěže