Předmětem soutěže je zpracování urbanistického návrhu za účelem nalezení městotvorného řešení
bloku kolem tzv.“průpichu“, jenž je vymezen vzdálenější stranou ulic Komenského, Havlíčkova,
Čechova, Kramářova, Husova a Kojetínská v Přerově. To je představováno obytným a průmyslovým
brownfieldem, areálem pivovaru a další obytnou zástavbou. Celý blok zahrnuje cca 16 ha, což je jistý
nepoměr vůči měřítku města Přerova. Připravovaná dopravní stavba čtyřproudé, směrově oddělené
komunikace v šíři od 15 do 18 m, tzv. „průpichu“ území otevře a zpřístupní i z jiných směrů.

Jednofázová kombinovaná projektová urbanistická soutěž.

Prohlídka soutěžního místa proběhne dne 27.7.2017 a 14.9.2017. Sraz účastníků prohlídky je v ulici
Škodova před domem č. p. 11 v 10:30 hodin.


Předpokládaný termín vyhlášení

14. 07. 2017

Vyhlašovatel

Statutární město Přerov

se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11
jednající primátorem města Mgr. Vladimírem Puchalským

Sekretář soutěže

Irena Dvořáková

Odbor koncepce a strategického rozvoje
Oddělení koncepce a rozvoje města
Magistrát města Přerova, Bratská 709/34, Přerov, III. patro, dveře č. 55
Tel.: 581 268 600
e-mail: irena.dvorakova@prerov.eu

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

425 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 07. 11. 2017

Datum vyhlášení soutěže

14. 07. 2017

Lhůta k podání dotazů

14. 08. 2017

Lhůta k zodpovězení dotazů

01. 09. 2017

Datum konání hodnotící zasedání poroty

15. 11. a 16.11. 2017

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

12. 07. 2017

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Jan Horký, radní
Ing. Radmila Horáček Fiľakovská, JUTA, a.s.
Ing. Vladimír Holan, radní
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D., zastupitel

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Vojmír Prášil
Ing. Michal Majer
Ing. Tomáš Pluháček

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Pavel Šimeček
Ing. arch. Filip Tittl

Přizvaní odborníci poroty:
Ing. Petr Macejka, Ph.D., odborník na dopravu
prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., odborník na ekonomiku
RNDr. Pavel Juliš, odborník na životní prostředí

Další probíhající soutěže