Předmětem soutěže je dlouhodobá vize a strategie urbanistického řešení libereckého areálu Krajské nemocnice Liberec, a.s. Husova 357/10, 460 63 Liberec a architektonické řešení první fáze dostavby nemocnice
v prostoru vymezeném pozemky ve vlastnictví vyhlašovatele za Kristiánovou ulicí (vyjma budovy “D“ – pavilonu Oddělení následné péče),  Husovou ulicí a objekty označenými „A“ a „J“. Plánované investiční výdaje pro I. etapu jsou 955 milionů Kč bez DPH.

Soutěž se soustřeďuje na nalezení dlouhodobé vize a strategie urbanistického řešení areálu Krajské nemocnice Liberec a architektonické řešení první fáze dostavby nemocnice.

Urbanistické řešení bude realizováno po etapách v následujících 30 letech, do roku 2050. Soutěžící by měli předložit silný a originální návrh, který bude schopen reagovat na rozvoj medicíny, řešení, které bude dostatečně imunní vůči politickým a ekonomickým změnám. Architektonický návrh první etapy, tj. Centrem urgentní medicíny, by měl ověřit a prokázat odolnost navrženého urbanistického řešení.

Jednofázová veřejná projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Prohlídka lokality (místa plnění) a seminář se bude konat 11. 10. 2016.


Předpokládaný termín vyhlášení

15. 09. 2016

Vyhlašovatel

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Husova 357/10, 460 63 Liberec

Sekretář soutěže

Ing. arch. Igor Kovačević PhD.

Tel.: +420 603 81 0083
E-mail: kovacevic@moba.name

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

5 000 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 18. 01. 2017

Datum vyhlášení soutěže

15. 09. 2016

Lhůta k podání dotazů

18. 11. 2016

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

13. 09. 2016

Předseda poroty

prof. Ing. arch. Petr Hrůša

Řádní členové poroty - závislí

Prof. Ing. Petr Moos, CSc. - mistopředseda poroty
Mgr. Petr Tulpa
Ing. Filip Galnor
Ing. Tomáš Hocke

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
RNDr. Vít Příkaský
Ing. Jan Rais, MBA

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Jan Vondrák
Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.

Vyhlašovatel předpokládá, že k posouzení soutěžních návrhů přizve mj. i následující osoby:
• odborník v oboru investiční výstavby zdravotnických
zařízení
• odborník na tvorbu rozpočtů
• odborník na efektivitu TZB
• primáři dotčených oddělení
• vrchní sestry dotčených oddělení
• zástupce Národního památkového ústavu

Porota může v průběhu svého jednání přizvat i
další odborné znalce, vždy však se souhlasem
Vyhlašovatele.

Další probíhající soutěže