Předmětem Soutěže o návrh je návrh nového hlavního nádraží města Brna včetně zastřešení a podoby nástupišť, návrhu dispozic vnitřních prostor, umístění hlavní výpravní haly, podoby fasád drážních objektů, vzhledu drážního tělesa, návrhu mostních konstrukcí a souvisejících veřejných prostranství v podrobnosti urbanisticko-dopravně-architektonické studie.

Součástí návrhu je také nalezení optimální polohy a podoby autobusového nádraží, přestupního terminálu MHD, odstavných parkovišť, stanovišť taxi služby a úschovny kol. Návrh musí zohlednit jak jejich napojení na městskou dopravní síť, tak i jejich vzájemné vazby zejména s ohledem na kvalitu pěších přesunů a pěšího prostupu drážním tělesem a v neposlední řadě vazby na urbanistickou strukturu nové čtvrti.
Návrh také zahrnuje kompletní řešení přednádražního a zanádražního prostoru včetně budov podle stavebního programu.

Jako místo ležící na evropské železniční dopravní síti TEN-T bude stavba svým významem i účelem značně přesahovat hranice města a bude zároveň důležitým dopravním terminálem pro všechny druhy veřejné hromadné dopravy. Tato významná veřejná budova se stane nejen novou vstupní branou do města Brna, ale i těžištěm nové čtvrti jižně od historického jádra města.

Cílem Soutěže o návrh je nalézt všestranně kvalitní řešení dopravního uzlu, který bude komfortní pro cestující, stane se součástí městské urbanistické struktury a obrazu města a současně nabídne atraktivní a veřejné prostranství ve své blízkosti.

Mezinárodní dvoufázová užší projektová urbanisticko-dopravně-architektonická soutěž.

Pro zájemce bude zorganizována prohlídka soutěžního místa, a to dne 11. 09. 2020 a 4. 12. 2020 s výkladem Zadavatele. Sraz účastníků prohlídky je ve 13:00 hod., a to před budovou Dolního nádraží na Rosické ulici v Brně.

!!! Žádosti o účast a potvrzení účasti (v případě Vyzvaných účastníků) se podávají prostřednictvím Elektronického nástroje v následující lhůtě: do 19. 10. 2020 do 17:00 hod.!!!


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 08. 2020

Vyhlašovatel

Správa železnic, státní organizace / Statutární město Brno

Organizátor

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

Sekretář soutěže

Ing. Kristina Župková

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace,
se sídlem Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
tel.: +420 777 485 468
e-mail: [email protected]
ID datové schránky: j9gzbpi

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

47 500 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 01. 02. 2021

Datum vyhlášení soutěže

31. 08. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

18. 08. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Ladislav Kubíček, zástupce Státního fondu dopravní infrastruktury
Ing. Luděk Minář, zástupce Ministerstva dopravy
Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek Generálního ředitele Správy železnic
pro modernizaci dráhy
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Zdeňka Vydrová
Ing. arch. Jan Jehlík
Ing. arch. Petr Hlaváček
Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná
Dipl.-Ing. Peter Gero
Igor Marko, MA ARCH ARB

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Luboš Knížek, zástupce Ministerstva dopravy
Ing. Pavel Paidar, ředitel odboru Správy železnic – úsek modernizace dráhy, odbor přípravy staveb
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., člen Rady města Brna
Ing. Martin Všetečka, Ph.D., Kancelář architekta města Brna
doc. Ing. arch. Michal Sedláček, Kancelář architekta města Brna

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Železniční doprava
Ing. David Blahoš, MBA, vedoucí oddělení provozu budov Správy železnic
Ing. Pavel Šprdlík, Oblastní ředitelství Správy železnic Brno, náměstek pro provoz infrastruktury
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Seitl, dopravní ředitel, Dopravní podnik města Brna
Statika nosných konstrukcí
Ing. Miloslav Smutek, Ph.D., RECOC - betonové konstrukce
Ing. Ján Palkovič - ocelové konstrukce
Ekonomie výstavby
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., Ústav ekonomiky a řízení, FAST VUT v Brně
Vodní hospodářství
doc. David Stránský, Ph.D., Katedra zdravotního a ekologického inženýrství, ČVUT v Praze
Vnitřní prostředí budov
prof. Ing. Milan Ostrý, CSc., Ústav pozemního stavitelství, FAST VUT v Brně
Porota může v průběhu Soutěže o návrh požádat Zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže