Předmětem soutěžního workshopu je návrh urbanistického řešení lokality bývalých kasáren Jana Žižky v Táboře, kdeby měla vzniknout nová obytná čtvrť Dvorce. Návrh stanoví formu a funkční využití daného území
včetně návazností na širší okolí. Záměrem města Tábor je nalezení optimálního urbanistického řešení a
využití území s ohledem na udržitelnost rozvoje místa, tj. energetickou a ekonomickou efektivitu,
adaptabilnost na změny klimatu, sociální prostupnost a dopravní napojení. Základní vizí areálu je
smíšená městská čtvrť kombinující bydlení, pracovní příležitosti, základní služby, občanskou vybavenost
a sportovně-relaxační možnosti s využitím širší občanské vybavenosti v okolí. Cílem je definování vize a
charakteru samostatně fungující městské čtvrti, která se citlivě zapojí do živé existující struktury města
a naplní aktuální poptávku potřeby navýšení bytového fondu. Očekává se nadčasové řešení v souladu
se současnými urbanistickými trendy.

Soutěžní workshop nastavený na principech užší jednofázové projektové architektonické soutěže.

Podání žádostí o účast prostřednictvím profilu zadavatele: do 13. listopadu 2020 do 14:00 hod.

Web soutěže

 Předpokládaný termín vyhlášení

16. 10. 2020

Vyhlašovatel

Město Tábor

Žižkovo nám. 15, Tábor 39001

Organizátor

Ing. arch. Iveta Čierna

Sekretář soutěže

Ing. arch. Iveta Čierna

Zbyňkova 2266, Tábor 39001
Tel.: +420 723 921 119
E-mail: iveta@cierna.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

900 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 13. 11. 2020

Datum vyhlášení soutěže

16. 10. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

29. 09. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Štěpán Pavlík, starosta města
Mgr. Václav Klecanda, místostarosta města

Řádní členové poroty - nezávislí

prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka
Ing. arch. Pavla Melková
doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka - architekt, urbanista, FA ČVUT

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Michaela Petrová, místostarostka města
Ing. Olga Bastlová, místostarostka města

Náhradníci poroty - nezávislí

PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D. - architektka, urbanistka, Praha 7 - místostarostka, FA ČVUT

Seznam přizvaných odborníků:
- Ing. Jiří Fišer – projektant a vodohospodář, zastupitel města Tábor
- Ing. Bc. Jana Daňková, Ph.D. - vedoucí odboru životního prostředí, krajinářská architektka
- Mgr. Jan Pávek, LL.M., vedoucí odboru dopravy
- Ing. Vlastimil Křemen, vedoucí odboru rozvoje
- JUDr. Dana Švecová, vedoucí odboru správy majetku města
- Ing. arch. Miloš Roháček, městský architekt
- odborník v oblasti městského developmentu – bude přizván v průběhu soutěže
- David Hora, DiS - odborník v oblasti modrozelené infrastruktury
- Mgr. Jan Albert Šturma - geobotanik, odborník v oblasti městských brownfield

Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže