Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení novostavby parkovacího domu na pozemcích parc. č. 2634/8 a 2634/47 v k. ú. Moravská Ostrava a řešení souvisejícího parteru a návrh jeho úpravy v rámci řešeného území v rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

30. 06. 2019

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
ID datové schránky: 5zubv7w
zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor města
tel/fax: +420 599 442 291
e-mail: posta@ostrava.cz

Sekretář soutěže

Jiří Burysz

tel: +420 599 442 276
e-mail: parkovaci-dum@ostrava.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

2 000 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

13:00 13. 09. 2019

Datum vyhlášení soutěže

05. 06. 2019

Datum konání hodnotící zasedání poroty

1.10.2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

03. 06. 2019

Řádní členové poroty - závislí

Jaroslav Kania- náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
Tomáš Macura- primátor města Ostravy
David Witosz - místostarosta měst. obvodu Mor. Ostrava a Přívoz

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora města Ostravy
Martin Štěpánek - náměstek primátora města Ostravy

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Ondřej Měchura - nezávislý rozpočtář
Martin Pácl - odbor dopravy MMO
Cyril Vltavský - útvar hlavního architekta a stavebního řádu MMO

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže