Předmětem soutěže je návrh a zpracování architektonicko – konstrukčního řešení nové lávky přes ulici Horoměřickou – z ulice Pod Beránkou do ul. Tobrucké. V soutěžním návrhu je třeba zohlednit možnost pokračování lávky dále přes ulici Tobruckou nebo jiným způsobem tyto body propojit, součástí návrhu by tedy mělo být i další bezbariérové pěší propojení k areálu školek. Součástí zadání je i návrh nové bezbariérové pěší rampy ve svahu na západní straně ulice Horoměřické, jako uceleného pokračování pěší cesty od výstupu z lávky (ul. Horoměřickou) směrem na uzel Bořislavka.

Souběžně s tímto soutěžním zadáním je prověřována možnost budoucího umístění parkovacího domu do západního svahu při ulici Horoměřické, cca 100 m severněji od navrhovaného přemostění. Tento parkovací dům není předmětem soutěže. Zvažovaný objekt by v budoucnu byl impulsem pro vybudování chodníku při západní hraně ulice Horoměřické, od navrhované lávky severně směrem k místu uvažovaného parkovacího domu.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-konstrukční soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

09. 04. 2018

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Československé armády 23, 160 52 Praha 6
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6
a
Hlavní město Praha, Odbor (provozní jednotka): odbor strategických investic
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Karel Prajer, ředitel odboru

Sekretář soutěže

Ing. arch. Pavel Neuberg

Kancelář architekta MČ Praha 6
Adresa: Československé armády 23, 160 52 Praha 6
Tel/fax: 220 189 862
E–mail: pneuberg@praha6.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

420 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

18:00 04. 06. 2018

Datum vyhlášení soutěže

09. 04. 2018

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

04. 04. 2018

Řádní členové poroty - závislí

Petr Dolínek, náměstek primátorky 1.3.1 hl. m. Prahy
Ing. arch. Martin Polách, zástupce starosty MČ P6
Ing. arch. Bohumil Beránek, vedoucí OKSÚR KA MČ P6

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Marek Zděradička, ředitel sekce infr. a krajiny IPR Praha
Ing. Petr Hankovec, OSI MHMP
Ing. arch. Eva Smutná, místostarostka MČ P6
Ing. Jana Jelínková, vedoucí KA MČ P6

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. Michal Netušil, Ph.D.

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání odborníků.

Další probíhající soutěže