Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu rekonstrukce a rozšíření stávající kapacity školy, která bude sloužit 360 (výjimečně až 440) žákům. Předmět soutěže je možné realizovat na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě zadavatele p. č. 302, 303, 304, 305, 341, 4/1 a 318/1, vše v k. ú. Písnice, včetně komunikace. Zadavatel klade důraz na citlivé začlenění přístavby do území. Navržené řešení přístavby a rekonstrukce základní školy v Písnici by mělo umožnit urbanistické napojení na přiléhající veřejný prostor i následné zpracování kvalitních návrhů jejího interiéru. Škola si má i po rozšíření zachovat „rodinný“ charakter.

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž.

Termín pro odevzdání žádosti o účast: účastník požádá zadavatele o účast podáním žádosti prostřednictvím jeho elektronického nástroje CENT ve lhůtě do 12:00 hod., pondělí 27. ledna 2020.


Předpokládaný termín vyhlášení

27. 12. 2019

Vyhlašovatel

Městská část Praha-Libuš

Libušská 35/200
142 00 Praha 4 – Libuš

Organizátor

Ing. Markéta Kohoutová

Sekretář soutěže

PhDr. Markéta Pražanová

Legií 418, 375 01 Týn nad Vltavou, e-mail: marketa.prazanova@seznam.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 100 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 27. 01. 2020

Datum vyhlášení soutěže

27. 12. 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

16. 12. 2019

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Jiří Koubek, starosta
Tomáš Loukota, DiS., místostarosta
Mgr. Blanka Chýlová, ředitelka ZŠ s RVJ v Písnici

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Lenka Koudelková, místostarostka
RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D., zastupitelka

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Jiří Opočenský
Ing. arch. Ivana Kabelová

Přizvaní odborníci a experti:
Šárka Pichová, vedoucí odboru správy majetku a investic;
Dalibor Šulc, člen Komise stavební a dopravní, občan staré Písnice;
Ing. Marie Jindrová, odbor územního rozvoje, Magistrát hl. m. Prahy;
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., UCEEB, energetická udržitelnost;

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků, např. na osvětlení tříd atd.

Další probíhající soutěže