Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace nám. Míru v Tišnově. Cílem revitalizace je úprava centrálního náměstí jako hlavního reprezentativního a pobytového veřejného prostranství města Tišnova. Budoucí podoba náměstí by měla na základě revize a případné reorganizace stávajícího funkčního využití a prostorového uspořádání nabídnout inspirativní prostor pro současné potřeby desetitisícového historického města. Součástí podkladů je podrobné zadání, založené na koncepci rozvoje města a veřejné diskuzi.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

23. 09. 2019

Vyhlašovatel

Město Tišnov

nám. Míru 111
666 19 Tišnov
IČ: 00282707
zástupce vyhlašovatele:
Sabina Dvořáková
projektová manažerka, Odbor investic a projektové podpory, Město Tišnov
e-mail: sabina.dvorakova@tisnov.cz

Organizátor

PhDr. Markéta Pražanová / Ing. Markéta Kohoutová

Sekretář soutěže

PhDr. Markéta Pražanová

Legií 417, 375 01 Týn nad Vltavou
e-mail: marketa.prazanova@seznam.cz
Poddodavatel:
Ing. Markéta Kohoutová, K Vinicím 50, 164 00 Praha
e-mail: info@soutez-o-navrh.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

687 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 10. 01. 2020

Datum vyhlášení soutěže

23. 09. 2019

Datum konání hodnotící zasedání poroty

16.-17. 1. 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

27. 08. 2019

Řádní členové poroty - závislí

Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnova
Ing. Karel Souček, 1. místostarosta

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Aleš Navrátil, radní
Ing. Václav Šikula, místostarosta

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. Eva Wagnerová
doc. Ing. et Ing. František Kuda, městský inženýr
Ing. Adolf Jebavý

Přizvaní odborníci a experti:
Na dopravu
- Luboš Dvořáček, odbor dopravy
Na městský rozvoj
- Ing. arch. Zdeňka Vydrová, městská architektka Tišnova
- Ing. Luboš Chvíla, předseda Komise pro rozvoj města
- Ing. Alena Doležalová, vedoucí odboru územního plánování
- Bc. Soňa Matušková, vedoucí odboru stavebního řádu
Na investice
-Ing. Miroslava Vyhňáková, vedoucí Odboru investic
- Bc. et Bc. Yara Sukeníková, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
Na krajinářskou architekturu a modro-zelenou infrastrukturu
- Ing. Mgr. Eva Jeníková, krajinářská architektka
Na veřejnou zeleň a veřejná prostranství
Ing. Václav Drhlík, krajinář
Na klimatické změny
- Jan Křehlík, zastupitel.

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže