Předmětem soutěže je najít kvalitní a komplexní architektonicko-urbanistický návrh dostavby území -
lokality bývalé mlékárny a pivovaru, stávajících tenisových kurtů, vč. zakomponování využití
stávajícího letního kina, které bude řešit prostorové, funkční a dopravní vazby nového území
na rozšíření centra města, propojení v severní části s městským parkem a plochou pro sport
a návaznost na stávající urbánní prostor přilehlé blokové a vilové zástavby.

Zadavatel předpokládá nalezení vhodného využití, které bude přesvědčivým impulsem ke koncepční,
postupné proměně a revitalizaci zchátralého a nevyužitého prostoru v centru města, s vytvořením
jakési urbánní scény, která tak podpoří sílu a jednotu města. Lokalita by měla nabídnout možnost
bydlení, občanského vybavení a služeb, společensky atraktivní kulturní vyžití, kvalitní veřejné
prostranství s dostatkem zeleně, možnost setkávání lidí a aktivní trávení volného času. Součástí
záměru je i dopravní obslužnost, řešení stávající křižovatky ul. Dobrovského, Urbanova a Újezd
a řešení dostatečné kapacity parkování, jak pro potřeby dané lokality, tak pro potřeby města
(odlehčení parkování na náměstí).

Jednofázová otevřená projektová urbanisticko-architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

24. 06. 2022

Vyhlašovatel

Město Kyjov

Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov

Sekretář soutěže

Ing. Karolína Maňáková

Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov
Tel/fax: +420 518 697 445
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

450 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 23. 08. 2022

Datum vyhlášení soutěže

24. 06. 2022

Datum konání hodnotící zasedání poroty

31. 08. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

22. 06. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Daniel Čmelík, místostarosta města
Kamil Filípek, radní města

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Bc. Antonín Kuchař, místostarosta města
Ing. Martin Kyjovský, radní města

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci
- Roman Pekárek, vedoucí odboru rozvoje města;
Mgr. Markéta Pírková, vedoucí odboru majetku
- Hana Bednaříková, předseda Komise výstavby a urbanismu;
- Ing. arch. Vladimír Bílý, architekt urbanista, člen Komise výstavby a urbanismu;
- Ing. Petr Valihrach, dopravní inženýr, zastupitel města Kyjova, člen Komise výstavby a urbanismu;
- Pavel Berka, předseda Komise životního prostředí;
- Ing. Igor Kalix, MBa, ekonomický poradce;
- Ing. Lukáš Lattenberg, odborník pro krajinářskou tvorbu;
- Mgr. Martin Půček, oddělení památkové péče Mú Kyjov;
- Ing. arch Dana Novotná, NPú Brno.
Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání dalších odborníků pouze s výslovným svolením vyhlašovatele.

Další probíhající soutěže