Předmětem soutěže bude návrh a zpracování architektonického řešení rekonstrukce a dostavby Seniorského centra Šatovka, Dejvice, Praha 6 (na adrese V Šáreckém údolí 81/74, Praha 6). Řešené území se nachází v přírodním parku Šárka – Lysolaje, na parc. č. 2234, 2235/2, 2236 v k. ú. Dejvice. V současné době se v řešeném území nachází usedlost Šatovka, která by měla být ústředním motivem nově navrženého areálu.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Prohlídka soutěžního místa proběhne dne 18. 7. 2018 s výkladem zadavatele. Sraz účastníků prohlídky je ve 14:00 hod. před usedlostí Šatovka.


Předpokládaný termín vyhlášení

03. 07. 2018

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Čsl. armády 23, 160 52 Praha 6
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6

Sekretář soutěže

Ing. arch. Pavel Neuberg

Kancelář architekta MČ Praha 6
Adresa: Československé armády 23, 160 52 Praha 6
Tel/fax: 220 189 862
E–mail: pneuberg@praha6.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 400 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

18:00 24. 09. 2018

Datum vyhlášení soutěže

03. 07. 2018

Datum konání hodnotící zasedání poroty

1. – 12. 10. 2018

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

28. 06. 2018

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Milena Hanušová, zástupce starosty MČ P6
Ing. arch. Martin Polách, zástupce starosty MČ P6
Ing. Bohumil Beránek, vedoucí OKSÚR KA MČ P6

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Bc. Jitka Köcherová, vedoucí OSZ MČ P6
Ing. arch. Eva Smutná, zástupce starosty MČ P6
Ing. Jana Jelínková, vedoucí KA MČ P6

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání odborníků.

Další probíhající soutěže