Předmětem soutěže je řešení veřejného prostranství s víceúrovňovým parkováním v prostoru u křižovatky ulic Slovácké a Stromořadní v Břeclavi. Úpravy veřejného prostranství vhodným způsobem dotvoří objekt pro parkování. Víceúrovňové parkování bude konstrukčně řešeno jako modulová stavba.

V 1. etapě budou realizovány na místě stávajícího parkoviště úrovně přízemí a 1. podlaží, pojízdné střechy. Předpokládanou optimální celkovou kapacitou 1. etapy bude cca 152 parkovacích míst.

V 2. etapě, která je uvažovaným výhledem za předpokladu dořešení souvisejících majetkoprávních vztahů, bude navrženo řešení nároží a části při ulici Stromořadní. Navrženo může být rozšíření parkovacích ploch, případně občanská vybavenost.

V 3. etapě bude návrh řešení umožňovat nadstavbu o jedno podlaží na celkový počet 2 podlaží a pojízdné střechy, a celkovou kapacitu cca 228 parkovacích míst.

Objekt bude řešen v maximální možné míře jako energeticky soběstačný. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

Účastník požádá zadavatele o účast podáním žádosti prostřednictvím jeho elektronického nástroje E-ZAK ve lhůtě do 30. října 2020.


Předpokládaný termín vyhlášení

15. 10. 2020

Vyhlašovatel

Město Břeclav

náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Bc. Svatopluk Pěček, starosta města

Sekretář soutěže

Ing. arch. Karel Bařinka

Trnkova 146, 628 00 Brno
Tel/fax: +420 603 494 648
E-mail: kbdp@volny.cz , architekt@breclav.eu

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

290 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 10. 02. 2021

Datum vyhlášení soutěže

15. 10. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

05. 10. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Bc. Svatopluk Pěček, starosta města
Bc. Jakub Matuška, místostarosta města

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Zdeněk Mrlák, vedoucí oddělení rozvoje

Náhradníci poroty - nezávislí

Seznam přizvaných odborníků:
Ing. Zdeněk Kamenský, Policie ČR, dopravní specialista
Ing. Lenka Raclavská, vedoucí oddělení úřadu územního plánování.

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže