Předmětem soutěže je zpracování urbanistického návrhu území v centrální části Zlína, vymezeného ulicemi Březnická, Mostní, U Zimního stadionu a stávající sportovní halou dle podkladu.
Toto území, dosud stavebně nevyužité, představuje pro město samotné velkou výzvu a současně potenciál, jehož prověření je žádoucí. Nedá se předpokládat, že by bylo možné v centru Zlína v budoucnu řešit tak rozsáhlé a přitom tak zajímavě umístěné území, navíc ve vlastnictví samotného města.
Zadavatel předpokládá vznik polyfunkčního stavebního souboru, který bude přínosem centra města a vhodně doplní své okolí funkčně i prostorově. Přestože jsou programem nabízeny a požadovány různé funkce, vzhledem k poloze vůči centru města je prioritou této lokality bydlení. Město uvažuje i o vlastním residenčním developmentu, jehož cílem je doplnění širšího centra o další bydlení. Do území bude dále potřeba zakomponovat vybrané požadavky dopravní (záchytné parkoviště, točna MHD), mezi uvažovanými záměry jsou dále muzeum veteránů, cvičná sportovní hala a komerce, to vše s důrazem na kvalitu vytvořeného veřejného prostoru.
Všechny výše uvedené záměry a podněty jsou pro potřeby této soutěže vyhodnoceny a jsou součástí stavebního programu, případně dalších soutěžních podkladů.

Jednofázová otevřená projektová urbanistická soutěž.

Web: https://www.zlin.eu/soutez-breznicka-cl-3932.html

!!! Na základě současné epidemiologické situace vyhlašovatel soutěže spolu se soutěžní porotou schválili úpravu termínů odevzdání soutěžních návrhů. Nově stanovený termín odevzdání soutěžních návrhů je pátek 9. dubna 2021 do 12. hodin. V návaznosti na posunutý termín odevzdání se předpokládá také posunutý termín hodnotící schůze poroty. !!!Předpokládaný termín vyhlášení

16. 12. 2020

Vyhlašovatel

Statutární město Zlín

nám. Míru 12
760 01, Zlín

Sekretář soutěže

Ing. arch. Ivo Tuček

Tel: +420 577 630 240
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 300 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 09. 04. 2020

Datum vyhlášení soutěže

16. 12. 2020

Datum konání hodnotící zasedání poroty

31. března 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

08. 12. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor města, místopředseda poroty
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Miroslav Chalánek, člen RMZ
Ing. Jiří Jaroš, člen RMZ
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Ondřej Stolařík
Ing. arch. Martina Radochová

Porota může po předchozím souhlasu vyhlašovatele přizvat odborníky, kteří se účastní těch částí jednání poroty, k nimž byli přizvání, avšak pouze s hlasem poradním:
- urbánního ekonoma
- zástupce z Národního památkového ústavu ÚOP Kroměříž,
- zástupce Odboru stavebních a dopravních řízení MMZ,
- zástupce Odboru městské zeleně MMZ,
- zástupce Odboru životního prostředí a zemědělství MMZ,
- zástupce Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice,
- zástupce Odboru dopravy MMZ, případně externího specialistu pro posouzení problematiky dopravního charakteru,
- zástupce potenciálního investora – veterán muzeum Zlín pro posouzení parametrů této stavby.

Odborníci mohou vypracovat v předstihu (před zasedáním poroty v rámci přezkušování) posudky jednotlivých návrhů.

Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže