Předmětem soutěže je zpracování urbanistického návrhu území v centrální části Zlína, vymezeného ulicemi Březnická, Mostní, U Zimního stadionu a stávající sportovní halou dle podkladu.
Toto území, dosud stavebně nevyužité, představuje pro město samotné velkou výzvu a současně potenciál, jehož prověření je žádoucí. Nedá se předpokládat, že by bylo možné v centru Zlína v budoucnu řešit tak rozsáhlé a přitom tak zajímavě umístěné území, navíc ve vlastnictví samotného města.
Zadavatel předpokládá vznik polyfunkčního stavebního souboru, který bude přínosem centra města a vhodně doplní své okolí funkčně i prostorově. Přestože jsou programem nabízeny a požadovány různé funkce, vzhledem k poloze vůči centru města je prioritou této lokality bydlení. Město uvažuje i o vlastním residenčním developmentu, jehož cílem je doplnění širšího centra o další bydlení. Do území bude dále potřeba zakomponovat vybrané požadavky dopravní (záchytné parkoviště, točna MHD), mezi uvažovanými záměry jsou dále muzeum veteránů, cvičná sportovní hala a komerce, to vše s důrazem na kvalitu vytvořeného veřejného prostoru.
Všechny výše uvedené záměry a podněty jsou pro potřeby této soutěže vyhodnoceny a jsou součástí stavebního programu, případně dalších soutěžních podkladů.

Jednofázová otevřená projektová urbanistická soutěž.

Web: https://www.zlin.eu/soutez-breznicka-cl-3932.html


Předpokládaný termín vyhlášení

16. 12. 2020

Vyhlašovatel

Statutární město Zlín

nám. Míru 12
760 01, Zlín

Sekretář soutěže

Ing. arch. Ivo Tuček

Tel: +420 577 630 240
E-mail: ivotucek@zlin.eu

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 300 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 19. 03. 2020

Datum vyhlášení soutěže

16. 12. 2020

Datum konání hodnotící zasedání poroty

31. března 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

08. 12. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor města, místopředseda poroty
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Miroslav Chalánek, člen RMZ
Ing. Jiří Jaroš, člen RMZ
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Ondřej Stolařík
Ing. arch. Martina Radochová

Porota může po předchozím souhlasu vyhlašovatele přizvat odborníky, kteří se účastní těch částí jednání poroty, k nimž byli přizvání, avšak pouze s hlasem poradním:
- urbánního ekonoma
- zástupce z Národního památkového ústavu ÚOP Kroměříž,
- zástupce Odboru stavebních a dopravních řízení MMZ,
- zástupce Odboru městské zeleně MMZ,
- zástupce Odboru životního prostředí a zemědělství MMZ,
- zástupce Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice,
- zástupce Odboru dopravy MMZ, případně externího specialistu pro posouzení problematiky dopravního charakteru,
- zástupce potenciálního investora – veterán muzeum Zlín pro posouzení parametrů této stavby.

Odborníci mohou vypracovat v předstihu (před zasedáním poroty v rámci přezkušování) posudky jednotlivých návrhů.

Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže